PUBLIKACE

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny metodické publikace a učební materiály vytvořené v projektu najdete také na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adresách http://pospolu.rvp.cz/publikace a http://pospolu.rvp.cz/ucebni-materialy.


Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

kráčíme final-titulka .jpg

Publikace shrnuje principy rozvoje spolupráce řešené v modelech spolupráce škol a zaměstnavatelů. Jejím hlavním smyslem je usnadnění a případné zkvalitnění aktivní spolupráce škol a zaměstnavatelů v procesech odborného vzdělávání tam, kde je tato spolupráce již určitým způsobem navázána. Zároveň přináší potenciální metodické návody a postupy v oblasti spolupráce pro subjekty, které se k navázání spolupráce teprve připravují nebo o ní uvažují.

On-line verze publikace je k dispozici na Metodickém portálu RVP.cz na stránce http://pospolu.rvp.cz/kracime-pospolu.

Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovni

Publikace se snaží  přiblížit Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického využití ECVET podniky a školami zapojenými do projektu Pospolu. Projekt Pospolu je prvním národním projektem, který testoval, zda a v jakém rozsahu je možné evropský systém ECVET, případně jeho vybrané principy prakticky aplikovat v České republice. Publikace představuje systém ECVET školám a zaměstnavatelům z hlediska možného přenesení osvědčených evropských postupů na národní úroveň a ukazuje jeho výhody, které spočívají především v podpoře spolupráce škol a podniků a ve zvyšování kvality i počtu stáží žáků středních odborných škol.

Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě

Metodický materiál je určen pracovníkům škol, které vyučují obory poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie H a kategorie E. Využijí jej také zástupci zaměstnavatelské sféry, kteří s těmito školami spolupracují a pomáhají jim zajišťovat odborný výcvik žáků na svých pracovištích. Příručka informuje o možnostech, jak zajistit, aby se praktická zkouška, nebo její dílčí část, mohla konat na pracovišti firmy, a přitom proběhla v souladu s novými požadavky na povinné využívání témat stanovených v jednotném zadání závěrečných zkoušek pro příslušný obor školami.

Instruktor 2015

publikace Instruktor 2015 titulka.jpg

V rámci projektu Pospolu byla v prosinci 2014 vyhlášena Cena Pospolu pro instruktora ve firmě, a to ve dvou kategoriích – v kategorii 1 pro firmy a školy zapojené do projektu Pospolu a v kategorii 2 pro firmy a školy mimo něj. Dohromady se sešlo 21 nominací na tuto cenu. Zaslané příběhy nominovaných instruktorů a jejich hodnocení žáky a zástupci firem a škol najdete v publikaci Instruktor 2015, jenž vyšla u příležitosti závěrečné konference Pospolu (14. května 2015 v Praze) a je součástí zapojení se Pospolu do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání. Jedná se o ocenění nikoliv finanční, ale především o společenské uznání, vyjádření úcty, obdivu a poděkování všem nominovaným instruktorům za to, že dělají dobrou, smysluplnou a společensky významnou práci. 

Další publikace Pospolu vycházejí v edicích:

Edice Profilová maturitní zkouška

Profilová část maturitní zkoušky: praktická zkouška, maturitní práce a její obhajoba

Publikace pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie

Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou praktické zkoušky a maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a jejím vybraným formám předkládá konkrétní příklady realizace těchto forem ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Publikace pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou praktické zkoušky, maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí a kombinací forem. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a jejím vybraným formám předkládá konkrétní příklady realizace těchto forem ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence.

Profilová část maturitní zkoušky

Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou praktické zkoušky. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a praktické zkoušce předkládá konkrétní příklady realizace této formy ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence.

Profilová část maturitní zkoušky: Praktická zkouška

Publikace pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – Pozemní stavby

Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky v oboru vzdělání zaměřeném na pozemní stavby. Zabývá se formou praktické zkoušky. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a praktické zkoušce předkládá konkrétní příklady realizace této formy ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence.

Profilová část maturitní zkoušky: maturitní práce s obhajobou a její alternativy

Publikace pro obor vzdělání 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí ve srovnání s praktickou zkouškou a kombinací forem. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a jejím vybraným formám předkládá konkrétní příklady realizace těchto forem ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence.

Edice Z praxe škol

Možnosti spolupráce školy se zaměstnavateli v oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik

Publikace pro skupinu oborů 39 Speciální a interdisciplinární obory
39_titulka_final.jpg

Publikace se věnuje především postupům při plánování, realizaci a následném hodnocení praktického vyučování ve spolupráci se sociálními partnery v oboru autotronik. Zároveň publikace obsahuje náměty na další formy spolupráce: další vzdělávání učitelů a možnosti mezinárodní spolupráce. Jedná se o příklady dobré praxe, které vycházejí ze zkušeností tří středních škol v Čechách a na Moravě. Vzhledem k zaměření je publikace určena vedoucím učitelům odborného výcviku, resp. těm zaměstnancům škol, kteří mají na starosti právě zajištění praktického vyučování a jiné formy spolupráce se zaměstnavateli.

Kaučuky, jejich zpracování a využití v průmyslu

Publikace pro skupinu oborů 28 Technická chemie a chemie silikátů

Publikace je určena  pro žáky prvního ročníku oboru vzdělání Chemik, kód oboru 28-52-H/01. Seznámí žáky interaktivní formou s informacemi o výrobě kaučuku, jeho zpracování a nejběžnějšího využití, tzn. výrobě pneumatik. Skládá se z pěti navazujících prezentací. Úvodní prezentace se věnuje věnovat původu kaučuku a kaučukodárným rostlinám. Druhá prezentace uvádí způsob zpracování kaučuku prostřednictvím míchání směsí. Třetí, čtvrtá a pátá publikace se zaměřují na výrobu pneumatik. Publikaci je vhodné doplnit exkurzí do výrobní firmy, která upevní vědomosti nabyté při výuce.

Ověřování odborných znalostí a dovedností žáků - sbírka úloh pro truhláře

Publikace pro skupinu oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

Publikace obsahuje soubory úloh pro první až třetí ročník oboru vzdělání truhlář, které umožňují žákům kontrolu výsledků formou samostudia a procvičování svých znalostí. Soubory testů jsou prvotně členěny podle obtížnosti pro jednotlivé ročníky a dále jsou rozděleny tak, aby je bylo možno absolvovat v jednotlivých hodinách po skupinách od 15 do 20 testových otázek. Jedná se o nestandardizované otevřené úlohy, vyžadující vytvoření odpovědi žákem; zastoupeny jsou úlohy se stručnou i širokou odpovědí.

Dopravní prostředky, stroje pro dopravu a montáž

Studijní texty pro III. ročník oboru vzdělání: 23-65-H/01 STROJNÍK

Publikace je určena pro žáky třetího ročníku oboru vzdělání: 23-65-H/01  STROJNÍK. Představí žákům interaktivní formou jednotlivé mechanismy, jejich funkce, použití a složení. Bude se zabývat i principy správné údržby těchto složitých a drahých mechanismů. Publikace bude koncipována jako výukový materiál, který lze použít i prostřednictvím zobrazení na interaktivní tabuli. Pro větší názornost bude doplněna řadou schémat a zobrazení. Publikaci je vhodné doplnit exkurzí na stavbu, která upevní vědomosti nabyté při výuce.

Česko-anglický a anglicko-český odborný slovník

Publikace pro stavební, strojírenské a elektrotechnické obory

Česko–anglický a anglicko–český odborný slovník je určen pro skupinu oborů vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a skupinu oborů vzdělání 36-46-M/01 Stavebnictví, kartografie a geodézie. Jeho využití je možné jak při výuce anglického jazyka, tak i při výuce odborných předmětů. Slovník se bezpochyby stane hodnotnou podporou při zlepšování odborné angličtiny ve výuce.

Nejpoužívanější typy senzorů v průmyslové automatické výrobě

Publikace pro skupinu oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba

Učební materiál uvádí žáky do problematiky senzoriky formu prezentace. Soustředí se zejména na popis vlastností a praktického využití nejpoužívanějších typů senzorů. Těžiště učebního materiálu spočívá v názornosti. Prezentace obsahuje množství schémat, fotografií a příkladů využití jednotlivých typů senzorů v průmyslové výrobě. Obsahuje také návody na obsluhu konkrétních zařízení včetně úloh k procvičení. Učební materiál byl vytvořen pro žáky oboru vzdělání Mechanik seřizovač – Mechatronik (23-45-L/01), ale mohou ho využít i obory jako Elektrikář (26-51-H/01) a Elektrotechnika (26-41-M/01).

Řízení jakosti

Publikace pro lycea a strojírenské obory

Publikace je určena pro žáky čtvrtého ročníku oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, a pokrývá učební látku předmětu Kontrola a měření část Řízení jakosti. Učební materiály lze uplatnit i při výkladu učební látky v oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství v předmětu Řízení jakosti. Vzhledem k rozsáhlosti tématu je koncipována jako vstupní informace, na které lze dále stavět. Publikace svým rozsahem odpovídá cca 7 - 10 vyučovacím hodinám. Je vhodná především pro využití k interaktivní výuce. Vzhledem k náročnosti tématu je užitečné doplnit výuku exkurzí do výrobní firmy, která prošla certifikací ISO 9000.

Příprava žáků ke vstupu na trh práce

Publikace pro skupinu oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Publikace zahrnuje dva pohledy na přípravu žáků ke vstupu na trh práce: jeden z hlediska studia v oborech kategorie dosaženého vzdělání H − střední odborné vzdělání s výučním listem a L − úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou, druhý pak z hlediska přípravy žáků v oborech kategorie dosaženého vzdělání M − úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení). Publikace je určena učitelům odborných předmětů, zástupcům ředitele pro praktické vyučování a dalším zaměstnancům školy, kteří zajišťují praktické vyučování nebo se na něm jiným způsobem podílejí. Zároveň je ale tato příručka určena i sociálním partnerům školy, resp. potenciálním zaměstnavatelům absolventů v oborech vzdělání skupiny oborů 34, protože publikace poskytuje základní vhled do sociálně-pedagogických aspektů, obsahové náplně a organizace odborného vzdělávání.

Co žádá praxe aneb jak připravit žáky pro praktický profesní život

Publikace pro skupinu oborů vzdělání 43 Veterinářství a veterinární prevence (43-41-M/01 Veterinářství)

Metodická publikace je určena učitelům středních škol jako podpůrný materiál pro přípravu žáků na vstup do reálného pracovního prostředí firem. Jejím cílem je poskytnout učitelům nové a inspirativní informace pro rozvoj odborných kompetencí žáků v rámci odborné praxe. Důraz je kladen na zkvalitnění výuky, a to zejména prostřednictvím partnerství škol a zaměstnavatelů. Publikace obsahuje návrhy na zlepšení praxí u sociálních partnerů, na jejich podporu.

Edice Metodický inspiromat

Spolupráce škol a firem v oborech vzdělání Cukrář a Pekař

Metodický inspiromat pro skupinu oborů 29 Potravinářství a potravinářská chemie

Publikace popisuje reálné zkušenosti dvou škol, SŠ hotelové a služeb v Kroměříži a SOU gastronomie a podnikání v Praze. Věnuje se především zajištění a realizaci odborného výcviku, dále aspektu technologického vybavení a také vzdělávání učitelů při využití sociálních partnerů. Publikace je určena především zástupcům škol, kteří organizují odborný výcvik (tedy např. zástupcům ředitele pro praktické vyučování), ale i přímo učitelům odborného výcviku; dále všem těm učitelům, kteří mají ambici dále se vzdělávat a zůstávat v kontaktu s rychlým vývojem technologií. Zároveň by publikaci mohli využít i zástupci zaměstnavatelů, kteří se věnují odbornému výcviku žáků nebo obecně přicházejí do styku se školským prostředím.

Jak připravit žáky na reálné pracovní prostředí. Návrh metodiky odborného výcviku

Metodický inspiromat pro skupinu oborů 66 Obchod

Publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání skupiny 66 Obchod, kategorie dosaženého vzdělání H. Principy a metody obsažené v publikaci jsou demonstrovány na oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač. Je určena učitelům odborných předmětů a učitelům odborného výcviku. Některé části mohou využít i zástupci zaměstnavatelů, kteří mají na starosti komunikaci se školami nebo přímo výuku žáků (instruktoři), nicméně publikace cílí primárně na školy. Záměrem publikace je představit návody a příklady efektivního plánování, přípravy, realizace a hodnocení odborného výcviku, a tím dosáhnout lepší připravenosti absolventů na vstup do reálného pracovního prostředí.


Evaluační nástroje k ověřování odborných kompetencí žáků se zdravotním postižením

Publikace pro skupinu oborů 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Publikace je určena především učitelům žáků se zdravotním handicapem, ale využijí ji i zaměstnavatelé, kteří s těmito žáky v rámci odborného výcviku pracují. První, obecnější část se zaměřuje na problematiku tělesného postižení a na legislativní rámec vymezující oblast vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě toho popisuje přístup ke vzdělávání a hodnocení žáků se zdravotními problémy. Další části se věnují dané problematice vždy s ohledem na obor vzdělání 33-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží. Závěrečná část je věnována vytváření evaluačních nástrojů k ověření odborných kompetencí. Účelem těchto nástrojů má být nejen vyhodnocení výsledků vzdělávání, ale i poskytnutí zpětné vazby žákovi.

 

 


Inspiromat pro technické obory

Publikace pro strojírenské, elektrotechnické, hornické obory a obory informačních technologií

Publikace je zpracována jako metodický inspiromat, a je určena širšímu spektru žáků a pedagogů z širšího spektra oborů. Skládá se ze tří částí zaměřených na zvýšení atraktivnosti oborů vzdělání informační technologie, hutnictví a strojírenství pro žáky středních odborných škol: 1. část je určena pro žáky prvních až čtvrtých ročníků oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie obsahuje prezentaci Bezdrátové sítě a materiál určený pro interaktivní tabuli Aktivní a pasivní propojovací prvky; 2. část je určena pro žáky prvního ročníku oboru vzdělání 21-52-H/01, Hutník obsahuje prezentaci Tavba železa ve vysoké peci; 3. část je určena pro žáky skupiny oborů 23 strojírenství obsahuje materiál pro interaktivní tabuli Pilování rovinných ploch, který je určen pro žáky prvních ročníků technických oborů, dále materiál pro interaktivní tabuli Ostatní nekovové materiály žáky druhého ročníku 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a prezentaci Výkresy pro žáky prvních až čtvrtých ročníků stejného oboru vzdělání.

 

Metodické materiály pro obory vzdělání kadeřník, kosmetické služby, vlasová kosmetika

Publikace pro skupinu oborů 69 Osobní a provozní služby

Publikace je určena učitelům středních škol skupiny oborů 69 Osobní a provozní služby, tedy oborů kadeřník, kosmetické služby a vlasová kosmetika. Je zaměřena na výuku nových trendů a na to, jak se tyto trendy promítají do požadavků zaměstnavatelů na absolventy. Součástí publikace je i dotazníkové šetření zjišťující názory zákazníků a přinášející náměty, proč a jak obdobná šetření se žáky provádět. Závěr publikace je věnován prezentaci škol a jejich žáků na veřejnosti, portfoliím a soutěžím.

Vývojové trendy textilního a oděvního oboru - odborný inspiromat

Publikace pro skupinu oborů vzdělání 31 Textilní výroba a oděvnictví

Publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání 31 Textilní výroba a oděvnictví. Jejím cílem je poskytnout přehled o vývojových trendech v textilním a oděvním oboru. Téma bylo vybráno v součinnosti s pedagogickými pracovníky z oboru. Příručka je určena učitelům odborných předmětů teoretických i praktických. Publikace zprostředkovává vhled do současných vývojových směrů, jejichž realizace se předpokládá v horizontu příštích let. Nabízí souhrn poznatků použitelných pro výuku žáků v současnosti i budoucnosti. Poznatky obsažené v publikaci mohou přispět ke konkretizaci RVP a jeho modernizaci na úrovni ŠVP a výuky.

Praktické vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firmě

Publikace pro skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví

Tato metodická publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví v reálném pracovním prostředí firem se složitou a nákladnou technologií. Publikace se zabývá procesem výběru vhodného sociálního partnera školy pro praktické vyučování žáků v reálném pracovním prostředí a organizačními a formálními záležitostmi nutnými pro optimální nastavení spolupráce školy a firmy.

Realizace odborné praxe

Publikace pro vedení škol a učitele odborných vyučovacích předmětů, pro žáky a pro sociální partnery skupiny oborů 63 Ekonomika a administrativa

Tři samostatné publikace jsou určené: první vedení škol a učitele odborných vyučovacích předmětů, druhá žákům a třetí sociálním partnerům v daných oborech vzdělání. Cílem publikace je metodické a obsahové zpracování vybrané oblasti. Problematika je doplněna i některými názornými přehledy a schématy pro rychlejší orientaci v dílčích oblastech.

Praktické vyučování v maturitních oborech

Publikace pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

Publikace je zaměřená na přípravu absolventů skupiny oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus ke vstupu na trh práce a může být inspirací pro řadu škol vyučujících tyto obory. Autoři publikace pracují na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, která má v současné době asi tisíc žáků, a vyučuje kromě jiných oborů i obory hotelnictví, cestovního ruchu a gastronomie.

 


Edice Motivační workshopy

Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Sociální činnost

Publikace pro skupinu oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

Publikace si klade za cíl nabídnout učitelům v oboru Sociální činnost několik možností, jak netradičně pracovat s žáky, aby je vhodně motivovali, aby v nich probudili zájem o studovaný obor tak, aby je studium bavilo a měli zájem uvedené kompetence získávat i vlastní aktivitou. Jedná se o workshopy, které pomáhají k získávání praktických dovedností a kompetencí potřebných k výkonu povolání v oblasti sociální péče, se zřetelem k rozvoji kompetencí komunikačních, osobnostních, sociálních a morálních, usnadňujících uplatnění absolventa oboru v praxi. Cílem workshopů je nácvik chování a jednání žáků v sebeprezentujících činnostech, procvičení v komunikaci, práce s nonverbálním projevem a jeho zvláštnostmi.

 

Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent k výkonu povolání

Publikace pro skupinu oborů 53 Zdravotnictví

 

Hlavním záměrem publikace je zvyšovat motivace žáků k nástupu do zaměstnání bezprostředně po maturitě na střední škole a pomoci učitelům v jejich motivační úloze. Využitou metodou jsou náměty na workshopy, které vedou žáky k hlubšímu porozumění profese a jejích požadavků. Cílovou skupinou publikace jsou učitelé, protože právě ti workshopy realizují a mají také možnost přizpůsobit je situaci, kolektivu apod. Publikace cílí i na samotné žáky, jejich motivovanost a přehled o profesi.


Edice Čtenářské dovednosti pro praxi

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol

Publikace pro skupinu oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika

 

Publikace přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností. Publikace je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část publikace obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků a dovedností odborných, protože příprava žáků škol skupiny oborů 72 je směřována ke knihovnictví a archivnictví, tedy oborů, kde je dovednost číst při výkonu povolání dovedností klíčovou.

 

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměření

 

Publikace nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností.

Je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků uměleckých oborů středních škol s texty, které jsou tematicky specifické vždy pro určitý obor vzdělání v rámci celé skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění. Jednotlivé pracovní listy jsou vždy primárně určeny pro jeden z dvaceti oborů vzdělání v rámci dané skupiny oborů.

Pracovní verze


Informační publikace

Souhrnná závěrečná zpráva o projektu


Souhrnná závěrečná zpráva o projektu

Brožura Odborné školy a firmy Pospolu

titulka brozury pro web.jpg

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami

POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem

Informační brožura o aktivitách projektu byla naposledy aktualizována k 26. lednu 2015.

 


Publikace o sociálním partnerství vydané v rámci projektů Kurikulum S a PaK.

Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET

ImagePříručka si klade za cíl pomoci středním školám při zavádění systému ECVET v návaznosti na školní vzdělávací programy (ŠVP), a tím i pomoci odborným školám v kurikulární reformě. Publikace pomůže učitelům nejen pochopit cíle ECVET a jeho přínos pro motivaci žáků a zlepšení jejich odborné přípravy, ale především jim usnadní práci při tvorbě vzdělávacích nsátrojů, kterými jsou jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly, a při jejich začleňování do ŠVP. Školám dává publikace rovněž konkrétní a jasný návod, jak s moduly pracovat.

Sociální partnerství očima zaměstnavatelů - sborník příkladů dobré praxe

Image Cílem sborníku je seznámit širší veřejnost s příklady úspěšné spolupráce zaměstnavatelů se středními odbornými školami, které mohou posloužit jako inspirace pro zaměstnavatele při hledání vlastních cest k navazování nových kontaktů a forem spolupráce se školami a k rozvíjení stávajících vazeb a společných projektů. Prostřednictvím příkladů dobré praxe představených v tomto sborníku chceme především zvýraznit možné přínosy sociálního partnerství pro zaměstnavatele, jako jsou zejména navázání nového partnerství, příležitost ovlivnit podobu školních vzdělávacích programů a profil absolventů, možnost získat kvalifikované pracovníky „ušité na míru“ konkrétním zaměstnavatelům. Rovněž chceme ukázat rozmanitost přístupů ke spolupráci a podnítit zaměstnavatele k úvahám o rozvinutí a obohacení již uplatňovaných forem spolupráce.

Sociální partnerství odborných škol

ImageSborník z konference je složen z příspěvků, které zazněly na stejnojmenné konferenci pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním ústavem odborného vzdělávání 1. března 2011 v Brně. Autoři příspěvků na konferenci představili formy spolupráce odborných škol se sociálními partnery – zaměstnavateli, firmami, jinými školami, profesními organizacemi a dalšími. Sborník je doplněn několika příspěvky, které se do programu konference nevešly, které však svým obsahem a zaměřením do publikace patří.

Odborné školy a jejich sociální partneři

ImageBrožura představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách týkajícího se sociálního partnerství odborných škol. Kvantitativní část šetření bylo provedeno na více než 400 školách, kvalitativní část šetření se skládá z pěti případových studií na různých odborných školách. Součástí publikace jsou i tipy a doporučení pro školy jak navázat a udržet si spolupráci s různými sociálními partnery.

Kvalita odborného vzdělávání 

Kvalita_odborneho_vzdelavani_1.jpgStanislav Michek, Romana Jezberová, Dana Kočková, Martina Kaňáková, Petr Jadrný, Jiří Valenta, Zdeněk Vršník, Libor Berný

Partnerství škol a zaměstnavatelů 

Partnerstvi_skol_a_zamestnavatelu_1.jpgJan Peška, Zorka Husová, Taťána Vencovská, Jana Kratochvílová, Věra Vašáková, Libor Berný, Jiří Vojtěch, Helena Marinková, Hana Čiháková, Jiří Strádal, Jaromír Coufalik, Bohumil Mužík, František Barták

Spolupráce střední školy se sociálními partnery a školní vzdělávací program

Příručka pro učitele přírodovědných předmětů na gymnáziích a ostatních středních školách