Šetření a analýzy

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Veřejná zakázka Šetření zaměstnavatelů

Jednou z důležitých aktivit projektu Pospolu bylo podrobné zmapování současného stavu a forem spolupráce středních a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů v oblasti odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí. Tato aktivita byla realizována dodavatelsky formou veřejné zakázky. Záměrem bylo získat informace potřebné pro sestavení návrhu nezbytných legislativních opatření a systémových změn s cílem optimalizovat podmínky pro spolupráci škol se zaměstnavateli a zvýšit kvalitu odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí. Získané informace byly využity při řešení dalších aktivit projektu Pospolu, zároveň poskytnou důležité argumenty při rozhodování o budoucí podobě odborné přípravy žáků na pracovištích zaměstnavatelů a umožní vést diskusi o jejím dalším rozvoji.

Poznatky získané při realizaci veřejné zakázky byly využity jako jeden ze zdrojů pro vytvoření nového (systémového) modelu odborného vzdělávání. Umožnily lépe pochopit různé faktory ovlivňující spolupráci škol a zaměstnavatelů a účelně zacílit přípravu návrhů na systémové změny a legislativní opatření, které by měly zajistit optimální podmínky pro spolupráci škol a zaměstnavatelů v ČR a zkvalitnit odbornou přípravu žáků na pracovištích zaměstnavatelů. Zároveň budou sloužit jako východisko pro možné úpravy aplikovaných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů, případně dalších výstupů projektu Pospolu, i jako možný podnět pro případné úpravy rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání.

Výsledky zakázky jsou shrnuty v souhrnné analytické studii, jejíž obsah byl rozpracován na základě čtyř dílčích zpráv z realizovaných dotazníkových šetření a hloubkových rozhovorů ve školách a u zaměstnavatelů a s využitím informací dvou dílčích analytických studií zaměřených na zmapování širšího kontextu spolupráce škol se zaměstnavateli v národním a evropském kontextu. Všechny dílčí zprávy a studie jsou zařazeny jako přílohy k jednotlivým kapitolám vstupní analytické studie, aby se uživatelé mohli podrobněji seznámit s tématy, která je budou zajímat.

Rádi bychom Vám stručně představili, jaké informace je možné v jednotlivých výstupech nalézt:

Hlavním cílem souhrnné analýzy bylo přehledně popsat současný stav spolupráce mezi školami a zaměstnavateli a formulovat vybraná systémová doporučení pro zlepšení podmínek vzájemné spolupráce včetně návrhů na legislativní opatření. Studie poskytuje souhrn informací o tom, jak spolupráce škol se zaměstnavateli funguje a co je potřeba udělat pro to, aby bylo možné tuto spolupráci zlepšit a dále efektivně rozvíjet.

Studie je členěna do 10 kapitol, z nichž stěžejní jsou kapitoly 5–8. Kapitoly 5 a 6 shrnují výsledky dotazníkových šetření a hloubkových rozhovorů ve školách a firmách, kapitola 7 obsahuje shrnutí současného stavu spolupráce středních a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů v ČR. Kapitola 8 představuje hlavní závěry a doporučení pro zkvalitnění odborné přípravy žáků ve školách a pro zlepšení spolupráce škol se zaměstnavateli.

Kapitoly 3 a 4 zasazují výsledky realizovaných šetření do širšího kontextu. V kapitole 3 jsou shrnuty principy fungování duálních systémů odborného vzdělávání, které jsou představeny na příkladu pěti evropských zemí (Německa, Rakouska, Dánska, Nizozemska a Švýcarska). Kapitola 4 přináší shrnutí informací o formách spolupráce škol a zaměstnavatelů, které byly identifikovány v rámci výběrových šetření NÚV v období 2004–2012, a monitoruje posun, k němuž ve sledovaném období v dané oblasti došlo. Tyto kapitoly jsou doplněny o popis metodologie a vymezení základních pojmů (kapitola 2).

Dotazníkové šetření ve školách si kladlo za cíl získat co nejširší přehled o podmínkách, rozsahu a formách spolupráce škol se zaměstnavateli zejména v oblasti odborné přípravy žáků na pracovištích zaměstnavatelů a o bariérách znemožňujících tuto spolupráci.

Vzhledem k omezenému času a velkému množství vyučovaných oborů vzdělání nebylo možné zjistit všechny informace týkající se daného tématu. Navíc se nepodařilo získat potřebnou zpětnou vazbu ze všech oslovených škol, v důsledku čehož nebylo možné získat dostatek informací za všechny obory vzdělání. Z tohoto důvodu mohou být úsudky o jednotlivých zjištěních a celkových výsledcích pouze velmi orientační a opatrné. Interpretace získaných dat má omezenou platnost, výsledky šetření proto nelze zobecňovat.  Při vědomí tohoto omezení není možné na základě získaných dat dělat důležitá rozhodnutí. Výsledky šetření ve školách přinášejí pouze orientační vhled do problematiky a nelze je ztotožňovat s úplným popisem reálné situace v ČR, mohou však sloužit jako zdroj cenných informací.

Dotazníkové šetření zaměstnavatelů se zaměřilo na zmapování názorů zaměstnavatelů na spolupráci se školami v oblasti zajišťování odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí. Dotazník byl vytvořen v těsné vazbě na dotazník pro školy. Smyslem bylo, aby byla k dispozici data týkající se společného tématu (spolupráce zaměstnavatelů a škol), ale v tomto případě posuzovaná optikou zaměstnavatelů. Základní témata byla společná, formulovaná „zrcadlově“. Zjišťovaly se informace o formách a rozsahu spolupráce firem se školami, formálním ukotvení této spolupráce, její organizaci a financování. Zároveň byli zaměstnavatelé dotazováni na bariéry spolupráce se školami a úroveň absolventů středních a vyšších odborných škol při přechodu do praxe.

Hloubkové rozhovory se zástupci 30 škol a 30 zaměstnavatelů navázaly na dotazníková šetření ve školách a u zaměstnavatelů. Šlo o školy a zaměstnavatele, kteří v dotaznících uváděli funkční a intenzivní spolupráci se svými protějšky. Záměrem hloubkových rozhovorů bylo získat detailní pohled na současný stav spolupráce škol a zaměstnavatelů a zjistit, které faktory mají vliv na její realizaci.

Dílčí studie popisuje základní charakteristiky duálních systémů odborného vzdělávání v Německu, Rakousku, Dánsku, Nizozemsku a Švýcarsku. Duální systémy těchto zemí zasazuje do širšího kontextu a uvádí základní klíčová data a množství dalších aspektů, jako je legislativa, financování systému, rozdělení rolí a kompetencí, požadavky kladené na klíčové aktéry duálního systému a další. Hlavním cílem srovnávací analýzy bylo získat informace o tom, na jakých principech jsou duální systémy odborného vzdělávání založeny, jak v praxi fungují a zda existují některé prvky duálních systémů, které by bylo možné zavést v ČR.

Projekt Pospolu si nekladl za cíl zavádět duální systém po vzoru Německa či Rakouska, ale hledal zdroje inspirace pro zkvalitnění odborné přípravy žáků a větší propojení škol a zaměstnavatelů při realizaci praktického vyučování. Oporu pro tyto úvahy poskytly i závěry z dotazníkového šetření u zaměstnavatelů, které ukázalo, že pouze necelým 12 % zaměstnavatelů by vyhovovalo, kdyby si firmy vychovávaly své kvalifikované pracovníky samy formou spolufinancování odborné přípravy. Vybrané prvky duálních systémů pilotoval projekt Pospolu v technických oborech vzdělání. Ověřené modely spolupráce pomohou implementovat takové prvky duálního systému, které lze v našem prostředí uplatnit a především pak udržet a rozvíjet.

K implementaci prvků duálního systému v ČR jsme vydali tiskovou zprávu.

Cílem sekundární analýzy výstupů z výběrových šetření zaměstnavatelů NÚV bylo získat informace o formách spolupráce škol a zaměstnavatelů a monitorovat posun, k němuž ve sledovaném období v dané oblasti došlo. Analýza rovněž mapovala názory zaměstnavatelů na připravenost absolventů škol pro vstup na trh práce z hlediska jejich odborných znalostí a dovedností a snažila se zachytit měnící se pohled škol a zaměstnavatelů na vzájemnou spolupráci a její výhody.

Jelikož dosud byly všechny informace o spolupráci škol se zaměstnavateli uváděny roztříštěně v jednotlivých zprávách či publikacích, může být tato dílčí analýza vnímána jako první podrobná studie o dané problematice, která všechny dostupné informace shromažďuje na jednom místě.

Porovnání informací z analýzy s výsledky šetření ve školách a u zaměstnavatelů bylo východiskem pro návrhy dalších opatření či změn, které mají pomoci dostat spolupráci škol a firem na vyšší úroveň.

Další informace o šetření a jeho výsledcích najdete v Častých dotazech a v dokumentu ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH ANALYTICKÝCH MATERIÁLŮ O SPOLUPRÁCI STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ, VČ. REALIZACE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ (ŠETŘENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ) - ke stažení zde, který byl prezentován na seminářích pro zaměstnavatele a zřizovatele.