Zkvalitňování spolupráce prostřednictvím principů a prvků ECVET

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Jednotky výsledků učení ECVET, které vytvořily školy zapojené do projektu, najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/jednotky-vysledku-uceni.


Projekt Pospolu zaváděl do praxe principy Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET), jednoho z evropských nástrojů na podporu celoživotního učení, mobility žáků a učitelů a flexibility vzdělávacích cest k získání kvalifikace. Na národní úrovni využíval prvky ECVET směrem k podpoře spolupráce škol a podniků a zároveň ke zvyšování kvality praktického vyučování žáků středních odborných škol. Společným cílem a zájmem by mělo být, že se před samotnou praxí/stáží domluví škola s firmou na tom, co se žák ve firmě během praktické přípravy/vyučování naučí, aby se zvýšily pracovní kompetence žáka stejně jako jeho šance na získání práce.

Principy ECVET

ECVET je založen na výsledcích učení (tj. na popisu očekávaných výsledků učení definovaných prostřednictvím znalostí, dovedností a kompetencí, které mohou být dosaženy v různém učebním kontextu). Jednotky výsledků učení (JVU) tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání v rámci počátečního odborného vzdělávání. Mohou být shromažďovány v různém učebním prostředí (ve škole, školních dílnách či provozovně nebo zejména na pracovišti sociálního partnera). Tyto jednotky lze hodnotit a validovat, tj. potvrdit, že získané a ohodnocené výsledky učení odpovídají výsledkům, které jsou požadovány pro udělení jednotky nebo kvalifikace vysílající organizací, tj. školou. Na tvorbě JVU se společně podílejí škola a firma. Za ohodnocené a dokumentované výsledky je udělen kredit. Nejedná se o body, ale o jakousi přidanou hodnotu, která může být přenášena do jiného vzdělávacího kontextu na národní i mezinárodní úrovni.

Důležitým předpokladem ECVET je vzájemná důvěra mezi školou a firmou. Žák (nebo např. učitel na stáži) by neměl být dvakrát hodnocen za tutéž znalost, dovednost nebo kompetenci. Vzájemná důvěra školy a firmy by však měla být ošetřena písemnou smlouvou mezi vysílající (školou) a přijímající organizací (firmou) a učícím se (žákem, učitelem) o podmínkách, obsahu stáže/výcviku, očekávaných výsledcích učení, způsobu jejich hodnocení, validaci a uznání.  Přílohou takové vzájemné dohody je konkrétně vypracovaná Jednotka výsledků učení, kterou má učící se absolvovat v rámci odborné praxe/odborného výcviku. V ní jsou popsány konkrétní výsledky učení a příslušné hodnotící úkoly, které prověří, zda žák danou kompetenci získal, nebo ne. Proces výcviku (praxe, stáže) průběžně monitoruje vysílající organizace např. prostřednictvím učitele odborného výcviku.

V aplikovaných modelech – v modulech Stáže učitelů, Praktické vyučování – odborný výcvik a odborná praxe se již s využitím prvků ECVET počítá. Prvky a principy ECVET v rámci pilotáže spolupráce škol a firem konkrétně popsala jednotlivá partnerství škol a firem v případových studiích. Celkem 15 partnerství škol a firem vytvářelo v rámci pilotáže nebo monitoringu také jednotky výsledků učení. Tyto jednotky byly zveřejněny v modulu Pospolu na Metodickém portále RVP.CZ.

Kam a jak mohla partnerství škol a podniků principy ECVET zaznamenat v průběhu ověřování spolupráce?

V rámci pilotáže si škola s firmou předem definovaly a dohodly to, co se žák ve firmě naučí – vytvořily tak jednotku výsledku učení a sepsaly o tom dohodu. Každý žák si na základě postupně dosažených výsledků vedl vlastní Portfolio žáka, do kterého si ukládal záznamy o dosažených výsledcích po celou dobu pilotáže (osobní záznamy za získané výsledky učení) a deníky z průběhu praktického vyučování (Pracovní deník si vedl každý žák během své činnosti ve firmě).

Učícímu se byl po absolvování stáže/výcviku v rámci pilotáže a získání uvedené jednotky výsledků učení vystaven osobní záznam (Europass – Doklad o národní mobilitě), který potvrdil dosažené výsledky učení. Na jeho základě pak škola dosažené výsledky učení validovala a uznávala. Osobní záznam obsahoval název a adresu instituce, která ho vystavila, jméno a datum narození učícího se, výčet dosažených výsledků učení.

Firma, u které žák konal povinný odborný výcvik nebo praxi, mu mohla vystavit v případě zájmu kromě Osobního záznamu také vlastní osvědčení (certifikát o absolvování praktického vyučování na pracovišti sociálního partnera).

Příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku - šablona jednotky výsledků učení absolvované v rámci odborné praxe/odborného výcviku – ke stažení zde v kolonce "Šablona pro jednotku výsledku učení pro národní mobilitu", návod jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony - ke stažení zde.

 Kde se můžete o ECVET a jeho principech dozvědět více?

Pro učitele středních škol se od února do listopadu 2014 konaly po celé ČR bezplatné vzdělávací kurzy. Jedním z témat kurzů byla i Podpora a rozvoj mobility na SŠ – možnosti využití ECVET. Na těchto akcích se mohli pedagogové dozvědět více o prvcích a principech ECVET a pomocí popisné šablony se naučit nejen plánovat vzájemnou spolupráci školy s firmou tak, aby byla přínosem pro školu, firmu i žáka, ale také spolupráci vyhodnotit.

Vzdělávací akce zajišťoval dodavatel BNV Consulting, s.r.o. 

  • ve výstupech třídenního semináře "Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků (ECVET)", který se konal na jaře 2013 v rámci projektu Pospolu;

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s národními i evropskými projekty a nástroji, které mohou přispět ke zlepšení a zefektivnění spolupráce odborných škol a podniků. Klíčovým tématem bylo využití principů ECVET. Semináře se zúčastnili zástupci odborných škol, zaměstnavatelů a krajských i celostátních organizací, zabývajících se vzděláváním nebo zaměstnaností, ale také zahraniční odborníci, kteří se problematikou ECVET zabývají v mezinárodní rovině.


V rámci projektu Pospolu proběhl 27. - 29. května 2013 seminář "Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků - Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání", kterého se zúčastnilo 60 zástupců odborných škol a firem.

Prezentace:

pondělí 27. 5.

úterý 28. 5.

středa 29. 5.

Podklady pro pracovní skupiny

V rámci pracovních skupin probíhala po celé tři dny diskuse o sestavování jednotek učení a jejich hodnocení, o příkladech dobré praxe ze strany škol i zaměstnavatelů. Účastníci měli k dispozici standardy vybraných kvalifikací z Národní soustavy kvalifikací a ukázky dodatků k osvědčení Europassu, které jsou vydávány na vyžádání Národním ústavem pro vzdělávání (další informace na www.europass.cz). Účastníci si prohlédli i vzor EUROPASS dokumentu, vydávaného při účasti žáka na zahraniční stáži (dokument Europass - mobilita). Výsledkem práce pracovních skupin byl pracovní návrh pro strukturu jednotky výsledku učení, inspiraci účastnici čerpali také z jednotek učení vypracovaných v pilotních projektech ECVET (ECVET tour, Projekt VQTS, Projekt Credchem).

Další podklady:

Brožura ECVET otázky a odpovědi

Doporučení Evropského parlamentu a Rady

Evropský rámec kvalifikací

Další informace o ECVET najdete na www.ecvet.cz.

Principy EQAVET

Pro podporu úspěšné realizace spolupráce škol a firem doporučujeme využívat formulář, do kterého lze zaznamenat a následně v něm zhodnotit, zda se při poskytování praktického vyučování (odborné praxe a odborného výcviku) ve firmách nic neopomnělo. Indikátory uvedené ve formuláři splňují požadavek využívání cyklu zajišťování kvality (plánování, provádění, hodnocení, revize), a jsou tedy v souladu se zásadami Evropského rámce pro zajišťování kvality (EQAVET).

Více informací najdete na www.eqavet.eu.

Více o zavádění prvků ECVET najdete zde.