Jak zlepšit kvalitu praxí žáků ve firmách?

3.3.2014 Magistr - Přestože školy i zaměstnavatelé volají po absolventech s praktickými dovednostmi, žáci odborných škol často během praktického vyučování ve firmách provádějí pomocné práce, které jsou v danou chvíli potřeba, ale při kterých se toho pro vykonávání řemesla příliš nenaučí. Projekt Pospolu zavádí do praxe evropské prvky a principy, které napomohou vylepšit dohodu školy a firmy, zvýší transparentnost praxí žáků ve firmách, a tím zároveň podpoří kvalitu jejich přípravy.

Jde konkrétně o principy ECVET – Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání, který je založen na dohodě školy, firmy a žáka o tom, co se má žák na pracovišti firmy naučit, aby to vyhovovalo všem aktérům, bylo v souladu se vzdělávacím programem a aby došlo při praxi na pracovišti firmy k rozvoji žádoucích kompetencí žáka. Hlavním cílem využití prvků ECVET ve stážích učitelů nebo odborného výcviku / praxe žáků je umožnit jim získat nové dovednosti ve svém oboru, např. na jiném pracovišti, prací s jinými typy strojů a zařízeními nebo modernějšími technologiemi, softwarem či vybavením. Partnerem může být kromě podniku tedy i škola, která nabídne svůj materiální či personální potenciál jiným školám. Cílem je, aby se v obou případech jednalo pokud možno o vzdělávací nadstandard, který žáka či učitele obohatí o nové kompetence.

Celý článek je k dispozici zde.