Vzdělávací kurzy pro instruktory a odborníky z praxe

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


V rámci projektu Pospolu byly vytvořeny a pilotně ověřeny kurzy Odborník z praxe a Instruktor praktického vyučování.

Cílem kurzu Odborník z praxe je doplnit pedagogické kompetence odborníků, kteří jsou ochotni a po dohodě s firmou připraveni předávat své znalosti a zkušenosti žákům odbornch škol. Kurz Instruktor praktického vyučování poskytuje účastníkům základní poznatky z pedagogiky a psychologie, nezbytné pro vedení žáků na pracovišti při odborném výcviku, a současně je seznamuje s pedagogickými dokumenty.


Kurzy Instruktor praktického vyučování proběhly od 20. srpna do konce září 2015 na 9 středních školách, které na základě výzvy projektu Pospolu projevily o realizaci kurzu zájem. Zde si můžete přečíst rozhovory se zástupci škol, které kurzy pořádaly:

 

Na vyžádání lze poskytnou kurz zájemcům, např. vzdělávacím institucím, k jeho dalšímu využití. Kurz je možné při dodržení jeho koncepce upravit na míru. Informace poskytne Mgr. Martina Kaňáková (martina.kanakova@nuv_cz). Příběhy instruktorů oceněných v rámci projektu Pospolu si můžete přečíst zde.


Instruktor praktického vyučování (dále jen instruktor) je v pracovně právním vztahu s organizací, na jejímž pracovišti se koná odborný výcvik / odborná praxe (viz také Slovníček pojmů). Dohodou mezi ním a zaměstnavatelskou organizací a školou je zmocněn pro výkon činnosti instruktora. Na pracovišti vede odbornou přípravu žáků, kteří přicházejí na pracoviště vykonávat odborný výcvik, nebo odbornou praxi. 

Běžná praxe vnímá instruktora jako odborníka organizace, spolupracujícího s příslušnými pedagogickými pracovníky školy. Ve formě návrhů a podkladů se podílí na hodnocení žáků. Tomu odpovídá i stávající rozsah a obsah jeho pedagogické přípravy (formou vstupního kurzu či školení) z oblastí psychologie osobnosti žáka (přístupu k němu, řešení výchovných situací a motivace), pedagogiky (základní pedagogické zásady a didaktická pravidla, způsoby hodnocení, účast na klasifikaci). Pověření pracovníka funkcí instruktora formuluje dohoda mezi ním a jeho zaměstnavatelskou organizací. Dohoda by měla konkrétně definovat jeho kompetence k ovlivňování režimu zařazení žáka na pracovišti a zásahům při jeho nedodržování. Instruktor je odpovědný za žáky na pracovišti, dohlíží na jejich bezpečnost při práci, rozvíjí jejich odborné a často i klíčové kompetence. Spolupracuje s učitelem odborného výcviku při vedení evidence docházky a plnění školního kurikula

Instruktor není pedagogickým pracovníkem ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících. Tuto roli plní učitel odborného výcviku/praktického vyučování, který je zaměstnancem školy a na pracoviště pravidelně dochází.

Role učitele odborného výcvikuInstruktor je vnímán jako významný činitel formování odborných a pracovních kompetencí žáků. Odborné profesní předpoklady instruktora jsou předpokladem k vykonávání pracovních činností v dané profesi. Ty prokáže vůči svému zaměstnavateli (např. vyučení v oboru nebo získání profesní kvalifikace, profesní kurzy a školení), na jehož zařízení je odborný výcvik realizován. Do budoucna bude možné toto v optimálním případě řešit složením profesní kvalifikace Instruktor praktického vyučování.

Role instruktoraPředpoklady výkonu funkce instruktora:

 • zkušený odborník;
 • dovednost předávání odborných praktických dovedností žákům;
 • uplatňování výchovných složek vzdělávání na pracovišti;
 • znalost základních pedagogických dokumentů, podle nichž probíhá výuka (chápe jejich účel);
 • uplatňování základních pedagogických přístupů k žákům.

Kurz Instruktor praktického vyučování 

Stručná charakteristika a cíle kurzu Instruktor praktického vyučování

V březnu 2015 proběhl pilotní kurz s 21 účastníky ze škol i podniků. V průběhu prvního a druhé dne se účastníci kurzu seznámili s využíváním základních pedagogických dovedností při práci se žáky, s aplikací psychologických aspektů v kontaktu se žáky a zorientovali se v organizaci praktického vyučování ve středních odborných školách a v práci s pedagogickými dokumenty. Účastníci kurzu rovněž absolvovali exkurze na reálných pracovištích zaměstnavatelů, kteří spolupracují s odbornými školami při poskytování odborného výcviku nebo odborné praxe a provedli následnou reflexi absolvovaných exkurzí a rekapitulaci důležitých momentů. Součástí kurzu byla tato témata:

 • Kontext odborného vzdělávání (rámcové a školní vzdělávací programy, profil absolventa, učební plán, učební osnova, spolupráce školy a firmy a její význam, problémy odborného školství);
 • Požadavky na instruktora praktického vyučování;
 • Projevy adolescence;
 • Sociálně patologické jevy;
 • Hodnocení a zpětná vazba;
 • Motivace žáků;
 • Organizační formy vyučování;
 • Vyučovací metody;
 • Základní didaktické principy (jak stanovovat cíle, jaké metody jsou pro dosahování různých typů cílů vhodné, jak plánovat výuku);
 • Pedagogická dokumentace, třídní kniha, deník praxe;
 • Evidence přítomnosti žáků, kázeňské přestupky a jejich řešení;
 • Bezpečnost práce, předcházení úrazům, řešení úrazu na pracovišti;
 • Tematický plán;
 • Plánování výuky žáků ve firmě, práce se školním vzdělávacím programem, učební osnovou a tematickým plánem.