Díky kurzu Instruktor praktického vyučování je komunikace s instruktory otevřenější

Kurz Instruktor praktického vyučování se odehrál ve třech zářijových dnech také v Dačicích. Do jeho realizace se pustilo Střední odborné učiliště zemědělské a služeb. Kurz se uskutečnil pod vedením Mgr. Jiřího Doležala, zástupce ředitele pro odborný výcvik, a vedoucí učitelky odborného výcviku, paní Mgr. Romany Točíkové.


Kurz Instruktor praktického vyučování Dačice

Exkurze účastníků kurzu Instruktor praktického vyučování v Hospodářském dvoře v Bohuslavicích, kde vykonávají odborný výcvik žáci SOU zemědělského a služeb Dačice. Podnik se zabývá chovem domácích i exotických zvířat, koní, zemědělskou činností a provozuje i netradiční restauraci s výhledem do stáje s hospodářskými zvířaty.

Účastníků jste měli celkem sedm, ale nebyli ze stejného oboru. Jakou oborovou skladbu jste zvolili a z jakého důvodu?

Kurz Instruktor praktického vyučování jsme nabídli instruktorům všech učebních oborů. Koncept kurzu je zpracován pro instruktory všeobecně, takže jsme skladbu nerozlišovali. Docházelo k pozitivní interakci mezi účastníky z oblasti gastronomie a účastníky z oblasti technických oborů.

Do jaké míry jste mohli ovlivnit složení kurzu?

Složení kurzu jsme určitě ovlivnit mohli, a to v případě, že by se nám potencionální účastník zdál nevhodný pro práci s učni, samozřejmě po dohodě s provozovatelem smluvního pracoviště. Snažili jsme se apelovat na to, aby vybraný pracovník byl stabilní součástí pracovního týmu s perspektivou budoucího působení ve funkci instruktora.

Měli jste v kurzu i nějaké bývalé žáky, kteří nyní vykonávají práci instruktora?

V kurzu jsme měli čtyři naše bývalé žáky. Nejstarší z nich absolvoval učiliště před 18 roky, nejmladší před 10 roky. Očekávali jsme, že profesní předpoklady, jako je dobrá praxe a zkušenosti, zde budou splněny.

Co z vašeho pohledu chybí stávajícím instruktorům, že pociťujete potřebu realizovat pro ně takový kurz?

Stávajícím instruktorům chybí často čas, který by měli učňům věnovat. Určitě bychom někdy přivítali větší trpělivost a důslednost. Je jednoduché konstatovat, že žák to či ono neumí, je nešikovný nebo hloupý. Občas bychom rádi viděli více chutě a zaujetí žáky učit.


Kurz Instruktor praktického vyučování v Dačicích

V restauraci Na Kopečku v Telči zhlédli účastníci kurzu instruktáž přípravy kávy. Vedoucí provozovny předal instruktorům i zajímavé informace o kávě a návštěvu zpříjemnil ochutnávkou a ukázkou kresby do mléčné pěny.

Účastnili se kurzu i úplní nováčci, kteří se teprve instruktory stát chtějí, nebo spíš ti, kteří tuto práci již vykonávají, ale potřebují získat nebo si upevnit znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, legislativy a kurikulární problematiky?

Našeho kurzu se účastnili zkušení pracovníci firem, minimální doba strávená v zaměstnání byla 10 roků a všichni již také pracovali na pozici instruktora.

Museli jste si kurz nějak adaptovat na potřeby firmy či školy, nebo byly úpravy jen minimální? Doplnili jste do prezentace nějaké konkrétní téma?

Koncepce kurzu nám úplně vyhovovala, při přípravě na lektorování jsme si každý přidal něco ze svých zkušeností jak z praxe, tak ze studia na VŠ. Udělali jsme jen drobné úpravy specifické pro naše učiliště a pro smluvní pracoviště.

Jak vyhovovala délka a rozložení kurzu samotným účastníkům? V restauračních zařízeních jsou směnné provozy - uvolňovali je nadřízení bez problémů?

Délka kurzu byla podle našeho názoru přiměřená, ale některým účastníkům to přineslo drobné problémy. Původně jsme měli mít účastníků více, ale právě z tohoto důvodu se nemohli zúčastnit. Bylo by vhodné navýšit časovou dotaci na samostudium a zkrátit prezenční část.


Kurz Instruktor praktického vyučování v Dačicích

Kurz pro instruktory praktického vyučování pořádaný SOU zemědělským a služeb Dačice

Jaké jsou vaše pocity a co se vám zdálo v kurzu užitečné?

Naše pocity z kurzu a reakcí účastníků jsou pozitivní. Již jsme zaznamenali i kladnou zpětnou vazbu v chování instruktora k žákovi. Podle našeho názoru by měl tento kurz absolvovat každý instruktor. 

Jaké jsou reakce účastníků z hlediska obsahu a potřebnosti kurzu pro jejich rozvoj? Dozvěděli se něco nového a pro ně užitečného?

Reakce jsou kladné, určitě se dozvěděli spoustu nových informací. Každý instruktor by měl mít základní znalosti pedagogiky a psychologie, aby dokázal dobře vést žáky při odborném výcviku a lépe rozuměl některým projevům žáků.

V čem spatřujete přínos kurzu pro školu i pro samotné instruktory?

Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do tohoto projektu. Každou aktivitu zaměřenou na zkvalitnění výuky vítáme. Doufáme, že účastníci využijí nabyté vědomosti k zlepšení práce s učni. Došlo ke zkvalitnění vztahu instruktorů vůči škole a další komunikace je otevřenější.

Měla by vaše škola zájem tento kurz v budoucnu dále využívat?

Určitě ano.

Je e-learningová forma kurzu přínosná, nebo ho v této podobě nevyužijete? Z jakého důvodu?

Myslíme, že prezenční výuka je pro nás vhodnější. Důležité je osobní setkávání, diskuse k jednotlivým tématům, navázání osobních kontaktů a předávání informací navzájem. Z časového hlediska by ovšem e-learningová forma mnohdy vyhovovala spíše zaměstnavatelům.