Výchovně vzdělávací role instruktorů praktického vyučování je nezastupitelná

Ve druhé polovině září 2015 uskutečnila Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání kurz Instruktor praktického vyučování. Kurz organizačně a lektorsky vedla paní PaedDr. Ivana Nechvátalová, vedoucí oddělení vzdělávání dospělých, projektů a grantů společně s vedoucím učitelem odborného výcviku, panem Bc. Aloisem Košutem.

Kurz instruktor praktického vyučování

Kurz pro instruktory praktického vyučování pořádaný Střední školou technickou v Praze 4, Zelený pruh

Vaším dlouhodobým generálním partnerem je stavební firma Metrostav a.s. a vaše spolupráce je velmi stabilní. Pociťovali jste potřebu vzdělávat instruktory, kteří pracují se žáky až nyní, nebo vedení o realizaci podobného kurzu již uvažovalo v minulosti?

Stavební společnost Metrostav a.s. úspěšně dlouhodobě spolupracuje s naší Střední školou technickou při zajištění praktického vyučování v reálném prostředí firmy pro vybrané obory.  Zároveň nabízí smluvním žákům cílený motivační program pro podporu těchto řemeslných oborů. Na základě této spolupráce, která probíhá již od roku 2007, bylo zapotřebí proškolit instruktory v oblasti pedagogického minima pro odborné vedení žáků na pracovištích firmy.


Logo Střední školy technické

A tady vznikla myšlenka otevřít kurz pedagogického minima pro instruktory odborného výcviku ve firmě. Každý instruktor smluvní firmy u nás musí absolvovat kurz, kde získá potřebné znalosti právních předpisů a základních pedagogických dokumentů, znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie a metodiky odborného výcviku, seznámí se s ověřenými pedagogickými zkušenostmi a dovednostmi, organizací a formou odborného výcviku, povinnou dokumentací, prevencí patologických jevů a zásadami BOZP pro mladistvé.

Na základě čeho jste vybírali účastníky kurzu Instruktor praktického vyučování – volili jste nováčky, kteří nikdy v pozici instruktorů nebyli, nebo naopak ty zkušené, kteří potřebovali získat třeba jistotu v některých svých dovednostech?

Připravovali jsme standardně jeden z dalších Kurzů pedagogického minima pro nové instruktory z Metrostavu a.s. v rámci nového školního roku. Tento kurz jsme spojili s vaší aktivitou v projektu POSPOLU, do kterého jsme se rovněž jako škola zapojili.

Kolik se jich nakonec kurzu účastnilo?

Pilotní ověření kurzu Instruktor praktického vyučování proběhlo za účasti 11 budoucích instruktorů z partnerské stavební společnosti Metrostav a.s. a byl zde i jeden instruktor z nové smluvní instalatérské firmy.


Kurz instruktor praktického vyučování

Instruktážní video natočené účastníky kurzu Instruktor praktického vyučování

Převážná většina účastníků kurzu byla tedy z firmy Metrostav. Nastaly nějaké provozní obtíže, nebo vedení firmy přistupovalo k délce kurzu i uvolňování zaměstnanců vstřícně?

Vedení firmy Metrostav a.s. si v rámci dlouhodobé spolupráce při zajištění praktického vyučování v reálném prostředí firmy uvědomuje význam a důležitost tohoto školení, na které své instruktory posílá. Nebudeme ale zastírat, že uvolňování zaměstnanců firmy vzhledem k výrobnímu programu není jednoduché. Dlouho hledáme vhodný termín, aby zásadně nezasahoval do pracovního vytížení zaměstnanců firmy, a rovněž vždy diskutujeme o délce prezenční (teoretické) části výuky a délce samostudia.

Museli jste kurz nějak adaptovat na potřeby firmy či školy, nebo byly úpravy jen minimální?  

Vzhledem k tomu, že naše koncepce Kurzu pedagogického minima pro instruktory ve firmě tak nějak korespondovala s náplní ověřovaného kurzu Instruktor praktického vyučování, byly úpravy minimální. Dokonce jsme si poradili i s požadovanou exkurzní jednotkou a její reflexí: natočili jsme jeden učební den našeho smluvního žáka s instruktorem v reálném prostředí firmy - na divizi Metrostavu a.s. v Horních Počernicích, přesně tak jak funguje spolupráce školy a firmy při zajištění praktického vyučování žáků Střední školy technické na pracovištích partnerské firmy. Pak jsme film sestříhali na 15minutové instruktážní video s popisem jednotlivých fází učebního dne. Sami jsme pak byli překvapeni, jak cenný materiál jsme tímto získali právě pro reflexi s budoucími instruktory.

V čem spatřujete přínos kurzu pro školu i pro samotné instruktory? Měla by vaše škola zájem tento kurz v budoucnu dále využívat?

Odborný výcvik je zajišťován na pracovištích za přítomnosti a dohledu zaměstnance firmy - instruktora, jehož role je v tomto případě nezastupitelná nejen po stránce pracovní, ale především výchovně vzdělávací. O potřebnosti toho kurzu víme své, a proto v rámci spolupráce školy a firmy nesmí chybět!

Je e-learningová forma kurzu přínosná, nebo ho v této podobě nevyužijete? Z jakého důvodu?

Tato forma je přínosná v okamžiku, kdy je instruktor takzvaně počítačově gramotný a nemá s ovládáním e-learningového prostředí žádné problémy. Pokud zaměstnanci firem počítače neupřednostňují, má svoji roli klasicky vedený kurz za přítomnosti lektora. E-learningová forma kurzu by naopak řešila problém s absencí zaměstnance ve firmě, který by takto mohl absolvovat kurz za časově méně náročných podmínek.