Možnost seznámit se s pravidly hodnocení žáků je pro instruktory přínosem

Integrovaná střední škola automobilní byla ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna dalším z devíti míst, ve kterém se během září uskutečnil kurz Instruktor praktického vyučování. Kurz byl lektorsky zajištěn Mgr. Martinem Štouračem, vedoucím učitelem odborného výcviku, a panem Miroslavem Pluháčkem, učitelem odborného výcviku Integrované střední školy automobilní a mistrem Dopravního podniku města Brna.


Instruktor_Brno.jpg

Kurz pro instruktory praktického vyučování pořádaný ISŠ automobilní v Brně ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a. s. 

Jak probíhá vaše spolupráce s dopravním podnikem a na základě čeho jste vybírali účastníky kurzu?

Vybrali jsme pracovníky, kteří tuto činnost dělají již dlouhá léta. Škola s dopravním podnikem dlouhodobě spolupracuje, jeho požadavky na znalosti žáků zapracovává do ŠVP. Odborný výcvik a praxi včetně kompetencí, které si mají žáci během praktického vyučování osvojit, a také obsah učiva pro učební i studijní obory na nový školní rok plánuje škola ve spolupráci s firmou. Škola má výhodu v tom, že u firmy pracuje pedagogický pracovník s polovičním úvazkem ve škole a polovičním úvazkem ve firmě. Kromě toho firma vyčlenila své pracovníky pro roli instruktorů, na jednoho instruktora připadají jeden až dva žáci.

Jak účastníkům a lektorům vyhovovala délka a rozložení kurzu? Co se jim nejčastěji v průběhu kurzu líbilo?

Délka kurzu účastníkům ani lektorům nevyhovovala, byl pro ně příliš dlouhý. Všichni účastníci se shodli, že nejoptimálnější časová dotace by měla být dva výukové dny. Instruktory zaujaly příklady řešení problémů se žáky na jiných pracovištích.

Domníváte se, že kurz napomůže zlepšení stavu praktického vyučování žáků?

Nejsem si jistý, zda tento kurz napomůže zlepšení praktického vyučování, více záleží na chování a přístupu žáků k vlastní výuce.

Jaké jsou vaše pocity a co se vám zdálo v kurzu užitečné?

Mé pocity jsou vcelku kladné, důležité bylo seznámit instruktory s pravidly a systémem hodnocení žáků. Firemní instruktoři ověřují výsledky žáků přímo na produktivní práci, hodnocení žáků zároveň provádí i pedagog. Žáci mají kromě toho možnost provést sebehodnocení.

Kurz Instruktor praktického vyučování Brno

Jaké jsou reakce účastníků z hlediska obsahu a potřebnosti kurzu pro jejich rozvoj? Dozvěděli se něco nového a pro ně užitečného?

Účastníci kurzu byli spokojeni a odnesli si řadu podnětů k další práci se žáky.

Kde jste realizovali exkurzní jednotku a jaký byl její průběh?

Exkurzi jsme uskutečnili na půdě Integrované střední školy automobilní v Brně. Instruktoři celou tuto návštěvu hodnotili velmi kladně. Uvítali možnost prohlédnout si prostředí školy v návaznosti na náslechy výuky, které absolvovali u jednotlivých učitelů odborného výcviku.

V čem spatřujete přínos kurzu pro školu i pro samotné instruktory?

Přínos vidíme v možnosti přípravy kvalitních instruktorů, kteří povedou žáky na daném pracovišti. Pro instruktory je přínosem, že mají možnost seznámit se s režimem žáka ve škole, s pravidly a systémem hodnocení žáků.

Máte zájem tento kurz v budoucnu dále využívat?

Další využití kurzu zatím zvažujeme, záleží na tom, co přinese novelizace školského zákona.

Jsou instruktoři za svou činnost se žáky odměňováni, nebo využíváte jiného motivačního nástroje? Uvažujete o změnách, když se kurzu účastnili, úspěšně absolvovali závěrečný test a zpracovali také domácí přípravu?

V současné době nejsou instruktoři žáků odměňováni. Do budoucna jsme se správní ředitelkou DPMB, a. s. předběžně projednali možnost poskytnutí finanční odměny instruktorům za vedení žáků na dílenských pracovištích. Do kolektivní smlouvy bude dohoda pravděpodobně zanesena v roce 2016.