Kurz Instruktor praktického vyučování přinesl náměty pro zlepšení spolupráce se školou

O realizaci kurzu Instruktor praktického vyučování projevila zájem také firma TOS Varnsdorf, a. s., přední světový strojírenský podnik zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem obráběcích strojů, doplněným o širokou nabídku služeb a příslušenství.

Kurz se uskutečnil ke konci září pod vedením Vladimíry Hulánové Makalové, vedoucí odboru Řízení lidských zdrojů, a pana Ing. Františka Hricze, vedoucího střediska praktické výuky žáků.


Kurz Instruktor praktického vyučování Varnsdorf

Kurz pro instruktory praktického vyučování pořádaný firmou TOS Varnsdorf, a. s.

Dlouhá léta spolupracujete se školou, vaše partnerství je velmi stabilní. Pociťovali jste potřebu vzdělávat instruktory, kteří pracují se žáky, až nyní, nebo vedení o realizaci podobného kurzu uvažovalo již v minulosti?

V. H.: Potřebu vzdělávat instruktory jsme pociťovali již dříve, a proto jsme podobný kurz již realizovali. Byl však zaměřený pouze na vývojová specifika dospívající mládeže (adolescentů) a dále na přístup k nim a práci s nimi.

F. H.: Instruktor hraje klíčovou roli v odborném výcviku konaném na pracovištích firem, to platí obecně. V našem případě, kdy dochází do firmy přibližně 14 žáků oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, zámečník a elektrikář, jsme do vedení těchto žáků zapojili více než 20 instruktorů. Jsou to odborníci ve svých profesích, ale s tím, jak pedagogicky pracovat a vidět problematiku vzdělávání v širších souvislostech, byli seznámeni až v tomto kurzu.

Na základě čeho jste vybírali účastníky kurzu? Kolik se jich nakonec kurzu účastnilo?

V. H.: Účastníky kurzu jsme nemuseli vybírat, jelikož s nimi jako s instruktory pracujeme již mnoho let.

F. H.: Mezi účastníky kurzu bylo ale i několik nováčků. To bylo dáno tím, že jsme s vedoucími výrobních útvarů vytipovali pracoviště, která jsou vhodná pro konání odborného výcviku žáků v jednotlivých oborech. A to jak z pohledu pracovní náplně, aby byla maximálně v souladu se ŠVP, tak i z pohledu předpokladů dotyčného pracovníka pro práci instruktora. Kurzu se účastnilo celkem 18 instruktorů.

Jistě bylo velkou výhodou, že se kurz konal přímo ve firmě, je to tak? Nastaly i přesto nějaké provozní obtíže?

V. H.: Přesně tak. Výhoda spočívala především v úspoře času. Přesto bylo velmi problematické najít vhodný termín pro všechny účastníky, protože mnoho z nich pracuje ve směnném provozu.

F. H.: Vzhledem k počtu účastníků, jejich směnování a časovému rozsahu kurzu bylo téměř nemyslitelné pořádat kurz mimo firmu. Pro mne, jako pro nováčka ve firmě, bylo milým překvapením, že se kurzu účastnili dobrovolně a se zájmem i ve svém osobním volnu, mimo pracovní dobu.

Jak vám vyhovovala délka a rozložení kurzu?

V. H.: Kurz by bylo dobré zkrátit na maximálně 2 dny a rozložit ho vždy po jednom dni s odstupem zhruba dvou týdnů.

F. H.: Z pohledu výrobní firmy se jednalo o poměrně značné zatížení a organizační komplikace, a to zejména z důvodu poměrně velkého počtu účastníků. Přesto vedení firmy nemělo výhrady a pracovníky – instruktory k účasti na kurzu uvolnilo.


Kurz Instruktor praktického vyučování Varnsdorf

Museli jste si kurz nějak adaptovat na potřeby firmy či školy, nebo byly úpravy jen minimální?

V. H.: Úpravy byly spíš minimální, řešili jsme je především úpravou pracovní doby účastníků, tak aby se mohli kurzu v požadovaných dnech účastnit. Přesto byli někteří z nich dočasně odvoláni na pracoviště, což bylo náročnější pro nás lektory, protože jsme se během výkladu museli často vracet k předchozím tématům.

F. H.: Obsahově byl kurz připraven dokonale. Osnova, písemné podklady, studijní materiály, prezentace, vše bylo okamžitě použitelné. Provedli jsme pouze drobné úpravy tak, aby odpovídaly našim podmínkám.

Domníváte se, že kurz napomůže zlepšení stavu praktického vyučování žáků ve firmě TOS Varnsdorf, a. s.? V jakém směru?

V. H.: Jednoznačně pomůže. Tím, že stávající instruktoři získali přehled o tom, jak se tvoří středoškolské vzdělávání, kdo ho řídí, co si určuje firma, kdo je vlastně žák z pohledu věku, jak k němu přistupovat, co od něj očekávat, čeho se vyvarovat, jaké výukové metody uplatňovat a mnoho dalšího.

F. H.: V průběhu kurzu se účastníci v diskusích vyjadřovali ke znalostem a dovednostem žáků, měli možnost seznámit se i s rámcovými a školními vzdělávacími programy a nahlédnout do nich. Dostali jsme od nich mnoho námětů ke zlepšení organizace praktické výuky a spolupráce se školou. Tyto náměty, které se týkají zejména úprav ŠVP v oblasti odborných předmětů a odborného výcviku, v nejbližší době se školou projednáme a věříme, že kvalitu praktické výuky zase posuneme výše.

Jaké jsou vaše pocity a co se vám zdálo v kurzu užitečné?

V. H.: Pocity jsou jednoznačně pozitivní. Kurz byl skvěle připravený jak pro lektory, tak i pro účastníky. Studijní materiál pro účastníky kurzu je výborně sestavený a srozumitelně sepsaný. Velké plus.

F. H.: Není co dodat, snad jen – více takových smysluplných a prospěšných kurzů.

Jaké jsou reakce účastníků z hlediska obsahu a potřebnosti kurzu pro jejich rozvoj? Dozvěděli se něco nového a pro ně užitečného?

V. H.: Účastníci nás překvapili již svým zájmem o kurz. Zřejmě i proto, že prodleva mezi minulým a současným kurzem byla poměrně velká a oni svou roli velmi dobře vnímají. Nových informací bylo opravdu hodně a dle diskusí s nimi jsou to informace užitečné i pro jejich další práci.

F. H.: Jak jsme s nimi průběžně diskutovali o práci instruktora, poznávali jsme, že chápou jeho význam i to, že oni jako klíčoví hráči odborného výcviku ve firmách musí mít širší informace.

V čem spatřujete přínos kurzu pro školu i pro samotné instruktory?

V. H., F. H.: Kromě toho, že se dozvěděli mnoho zajímavého a nového, měli možnost se společně sejít a sdělovat si své zkušenosti a poznatky z práce se žáky. Diskuse byly vždy velmi zajímavé.

Měla by vaše firma zájem tento kurz v budoucnu dále využívat?

V. H., F. H: Jednoznačně. :-)

Je e-learningová forma kurzu přínosná, nebo ho v této podobě nevyužijete? Z jakého důvodu?

V. H., F. H.: E-learning nám vyhovuje a budeme tuto formu vzdělávání využívat i nadále.