Kurz pro instruktory praktického vyučování podporuje porozumění škol a firem

O zkušenostech s kurzem Instruktor praktického vyučování, určeném pro instruktory z řad zaměstnanců sociálních partnerů škol, který byl vytvořen a realizován v rámci projektu Pospolu, jsme hovořili s lektorkou kurzu Ing. Martinou Neužilovou ze Střední školy obchodní v Českých Budějovicích.

Jste v pořadí první z devíti škol, které se pustily do realizace kurzu Instruktor praktického vyučování. Proběhly první dva dny třídenního kurzu a nás zajímá, jaký máte z průběhu kurzu dojem.

Velmi dobrý, zaměstnanci z řad našich sociálních partnerů přistupují ke kurzu a k zadaným úkolům velmi zodpovědně. Účastníci kurzu také vidí, že si vážíme dlouhodobé spolupráce a oceňujeme jejich náročnou práci. Kurz podporuje vzájemné propojení teorie a praxe – instruktoři se seznamují s organizací a činností školy, s vytvořenými materiály k výuce, učí se lépe využívat pedagogickou dokumentaci odborného výcviku (ŠVP, tematické plány) a podílejí se na její aplikaci dle potřeb konkrétního pracoviště. Tato skutečnost velmi přispívá k pevnější vzájemné spolupráci učitele odborného výcviku a instruktorů odborného výcviku.


kurz Instruktor praktického vyučování

Kurz Instruktor praktického vyučování vedly na Střední škole obchodní v Českých Budějovicích Ing. Martina Neužilová, zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování a vedoucí učitelka odborného výcviku paní Věra Švagrová.

Proč jste se rozhodli si kurz vyzkoušet - bylo to z pragmatických důvodů, protože máte potřebu si instruktory sami vzdělat, nebo jste jen chtěli zkusit něco nového?

Především jsme chtěli lépe vzájemně pochopit a prohloubit provázanost teorie a praxe a zajistit co nejlepší spolupráci školy a pracovišť sociálních partnerů, kde je realizován odborný výcvik a odborná praxe našich žáků.

Kolik osob a z jakých firem se kurzu zúčastnilo?

Kurzu se účastní 12 instruktorů z významných firem, provozoven v Českých Budějovicích, se kterými naše škola dlouhodobě spolupracuje – konkrétně TESCO STORES ČR a.s., MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.  ROSSMANN, spol. s.r.o. a BAUHAUS k.s.

Jak instruktoři na kurz reagovali - zaznamenali jste něco negativního, nebo naopak spíše pozitivní reakce?

Reakce jsou velmi pozitivní, zájem zúčastněných je mimořádný. Svědčí o tom také skutečnost, že se instruktoři účastní kurzu většinou ve svém volném čase. Pokud by instruktoři sami neměli zájem a nechtěli svou práci zdokonalit, byla by realizace kurzu náročnější a nepřinášela by takový efekt. Velmi tak oceňujeme jejich zapojení a práci pro školu při plnění jejich denních povinností.

Ukazuje se, že například pro obchodní obory bude potřeba něco adaptovat a uzpůsobit na míru?

Ano, vzhledem k potřebám obchodu a služeb (nepřetržitý provoz) bychom doporučili dělit jednotlivé výukové dny kurzu dle potřeb instruktorů a jejich firem na kratší úseky. Nám se tento způsob jeví jako vhodnější, stejně tak jako realizace po menších skupinkách instruktorů podle provozoven. I když vyžaduje od lektorů vyšší „pracovní nasazení“.

Také realizace kurzu v prostorách školy není pro obchod zcela ideální. Dva výukové dny proto probíhaly přímo na pracovištích účastníků kurzu. Ve firmách nám byl umožněn vstup do zázemí, některé firmy nám poskytly i místnost, kde jsme mohli při výměnách směn instruktory školit a tím jim ušetřit čas a docházení do školy. V obchodě, při překrývání směn, jsme tak byli schopni využít každé volné chvíle pro potřeby kurzu. Tento způsob organizace kurzu velmi kladně přijímali i zaměstnavatelé. Firmy sice chápou a oceňují naši snahu s vědomím, že i pro ně je tento kurz potřebný, ale vzhledem k personálním úsporám ve firmách je v běžných podmínkách a provozu těžko realizovatelný.

V čem vidíte vy přínos tohoto kurzu pro školu a instruktory, se kterými spolupracujete?

V lepší a stále se prohlubující spolupráci sociálních partnerů a školy, v jednotném působení na žáky, ve vzájemném porozumění obou stran, ve snadnějším umísťování žáků na jednotlivá pracoviště sociálních partnerů.

Myslíte si, že by si chtěli absolventi kurzu složit také profesní kvalifikaci?

Zájem jsme zaznamenali, čas ukáže, jakým směrem půjde naše odborné školství a zda bude profesní kvalifikace Instruktor praktického vyučování uvedena v Národní soustavě kvalifikací (NSK). Instruktoři by měli zájem se školou i nadále spolupracovat, záleží na podmínkách, které jim budou pro případné složení kvalifikace vytvořeny ze strany zaměstnavatele a vzdělávací instituce. Naše škola bude případným zájemcům po zkušenostech získaných v kurzu pro instruktory určitě vycházet vstříc.