Instruktor praktického vyučování

Instruktor praktického vyučování je zaměstnanec podniku, ve kterém probíhá praktické vyučování žáků podle smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování. Zmiňovaná smlouva pak konkretizuje úkoly instruktora při řízení učební činnosti žáků, rozsah jeho zapojení do vzdělávacího procesu a náklady s tím související.


Pro vzdělávání odborníků z praxe byl připraven kurz. Na vyžádání lze poskytnout kurz zájemcům, např. vzdělávacím institucím, k jeho dalšímu využití. Kurz je možné při dodržení jeho koncepce upravit na míru. Informace poskytne Mgr. Martina Kaňáková.


Zákon o pedagogických pracovnících však instruktora mezi pedagogické pracovníky vykonávající přímou vyučovací či výchovnou činnost neřadí a tím pádem na instruktora ani neklade žádné požadavky na získání pedagogické kvalifikace. A to i přesto, že je v průběhu praktického vyučování v přímé interakci se žáky a je za ně zodpovědný. Pokud učitel odborného výcviku na pracovišti koná pouze dohled a není s instruktorem v denním kontaktu, je náročnost kladená na výkon pozice instruktora ještě vyšší.

O to větší pozornost by výběru správného kandidáta na tuto pozici měly školy a firmy věnovat. A samotní zástupci podniků přiznávají, že vybrat vhodného kandidáta na pozici instruktora je někdy obtížné a nemůže ji vykonávat každý. Volí proto především odborně zdatné pracovníky se zkušenostmi, ale často zjišťují, že je potřeba i něco navíc, tedy především ochota pracovat s mladými lidmi, nemalá míra trpělivosti, pochopení, ale i nadhledu.

Žáci, se kterými se na pracovišti instruktor setkává, pocházejí často např. z různého sociokulturního prostředí, z neúplných či problematických rodin. Nemalou roli hraje instruktor také při motivování žáků, kteří často nemají studijní předpoklady a jen obtížně svou vzdělávací dráhu dokončují. Řada z nich přitom může být manuálně zručná a při dobrém vedení je možné žáky pro studium oboru a jeho zdárné dokončení nadchnout právě na pracovišti. Při praktické přípravě žáků platí dvojnásob staré přísloví, které říká, že co slyšíme, to zapomeneme, co vidíme, si pamatujeme a co děláme, tomu rozumíme.

Žáci instruktora nezřídka považují za vzor a pak samozřejmě také kopírují jeho chování i základní pracovní návyky.

Také instruktor při praktickém vyučování naplňuje obsah školního vzdělávacího programu, a je proto nezbytné, aby s ním byl seznámen. Instruktor by se měl seznámit také s používanou terminologií a další pedagogickou dokumentací, tedy učebním plánem, učební osnovou a zpracovaným tematickým plánem předmětu odborný výcvik (odborná praxe). Zde je prostor pro sociálního partnera školy – ve zpětné vazbě a připomínkách ke školnímu vzdělávacímu programu a jeho obsahu i profilu absolventa. Právě prostřednictvím podniků je možné reagovat na novinky a trendy na trhu práce v jednotlivých oborech vzdělání.

Instruktor jako odborník pověřený firmou spolupracuje s příslušnými pedagogickými pracovníky školy, zejména s učitelem odborného výcviku/odborné praxe. Instruktor předkládá učiteli odborného výcviku návrh na hodnocení žáků, který učiteli slouží jako podklad pro klasifikaci, sleduje a eviduje docházku a chování žáků na pracovišti, hodnotí množství a kvalitu jimi vykonané práce a plnění výkonových norem. Instruktoři kontrolují přípravu žáků na závěrečné učňovské zkoušky a informují o stavu přípravy učitele odborného výcviku. Zabezpečují také, aby se žáci střídali na pracovištích podle plánu, který zpracovává učitel odborného výcviku.

Pro kvalitní práci instruktorů je důležité, aby tito pracovníci byli odborně na výši nejen ve svém oboru, ale pokud možno byli i dobrými pedagogy. Aby uměli jasně a srozumitelně vysvětlovat a předvádět žákům pracovní činnosti, byli rozhodní, ale i trpěliví, slušní a aby měli dobrý vztah k mládeži a uplatňovali pedagogický takt. Měli by mít zároveň přirozenou autoritu a respekt žáků. Lidé ze zaměstnavatelské sféry hovoří často o tom, že instruktor je svým žákům „tátou“, který jim radí a pomáhá.

V projektu Pospolu byl vytvořen kurz Instruktor praktického vyučování, který vychází z předpokladu, že ten, kdo pracuje se žáky, by měl vědět nejen jak s nimi zacházet a vycházet, ale také znát pedagogickou dokumentaci školy, se kterou spolupracuje. Pilotní kurz v rozsahu 40 hodin byl ověřen v průběhu března 2015 na 21 účastnících ze škol i podniků.

 

Obsah kurzu, odborné způsobilosti i kritéria hodnocení jsou v souladu s navrženou profesní kvalifikací NSK Instruktor praktického vyučování, která otevírá školám také možnost stát se autorizovanou osobou.

Projekt Pospolu nabídl kurz k ověření školám, které o něj projevily zájem. Od srpna do konce září budou v celkem 9 školách v různých regionech ČR probíhat kurzy. Smyslem je ověřit kurz přímo ve firemním prostředí s homogenní skupinou osob a upravit kurzy na míru potřebám jednotlivých oborů.

Stručná charakteristika a cíle kurzu Instruktor praktického vyučování

V průběhu prvního a druhého dne se účastníci kurzu seznámí s využíváním základních pedagogických dovedností při práci se žáky, s aplikací psychologických aspektů v kontaktu se žáky a zorientují se v organizaci praktického vyučování ve středních odborných školách a v práci s pedagogickými dokumenty. Součástí kurzu jsou tato témata:

 • Kontext odborného vzdělávání (rámcové a školní vzdělávací programy, profil absolventa, učební plán, učební osnova, spolupráce školy a firmy a její význam, problémy odborného školství);
 • Požadavky na instruktora praktického vyučování;
 • Projevy adolescence;
 • Sociálně patologické jevy;
 • Hodnocení a zpětná vazba;
 • Motivace žáků;
 • Organizační formy vyučování;
 • Vyučovací metody;
 • Základní didaktické principy (jak stanovovat cíle, jaké metody jsou pro dosahování různých typů cílů vhodné, jak plánovat výuku);
 • Pedagogická dokumentace, třídní kniha, deník praxe;
 • Evidence přítomnosti žáků, kázeňské přestupky a jejich řešení;
 • Bezpečnost práce, předcházení úrazům, řešení úrazu na pracovišti;
 • Tematický plán;
 • Plánování výuky žáků ve firmě, práce se školním vzdělávacím programem, učební osnovou a tematickým plánem.

Účastníci kurzu absolvovali exkurze na reálných pracovištích zaměstnavatelů, kteří spolupracují s odbornými školami při poskytování odborného výcviku nebo odborné praxe, provedli následnou reflexi absolvovaných exkurzí a rekapitulaci důležitých teoretických momentů.

Součástí pilotního kurzu bylo také samostudium a zpracování zadaného úkolu (zpracování tematického plánu ve zvoleném oboru vzdělání) a závěrečné ověření získaných znalostí prostřednictvím písemného testu. Studijní materiály, dotazník zpětné vazby i závěrečný test byly připraveny v elektronické verzi ve sdíleném prostředí moodle.

Publikace Instruktor 2015 Publikace Instruktor 2015 (9,14 MB)