Zkvalitňování spolupráce prostřednictvím principů a prvků ECVET

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Jednotky výsledků učení ECVET, které vytvořily školy zapojené do projektu, najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/jednotky-vysledku-uceni.


otaznik.jpg

Jak souvisí ECVET s projektem Pospolu a co je ECVET?

Projekt Pospolu se snažil o aplikaci evropského nástroje na národní úrovni. ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) totiž umožňuje, aby se mobilita realizovala nejen na mezinárodní úrovni, ale také v rámci ČR mezi školou a podnikem nebo mezi školami navzájem. Stáží i odborného výcviku/odborné praxe se mohou účastnit žáci i učitelé. Hlavním cílem je umožnit žákům (i učitelům) získat nové dovednosti ve svém oboru např. na jiném pracovišti, prací s jinými typy strojů a zařízení nebo modernějšími technologiemi, softwarem či vybavením, které domácí škola nebo spolupracující firma nemůže běžně poskytnout.

Partnerem může být kromě podniku tedy i škola, která nabídne svůj materiální či personální potenciál jiným školám, může se např. jednat i o vědeckovýzkumnou činnost atd. Cílem však je, aby se v obou případech jednalo pokud možno o vzdělávací nadstandard, který žáka či učitele obohatí o nové kompetence.

K  čemu slouží Jednotky výsledků učení a kdo je definuje?

Jednotka představuje určitou část kvalifikace, může být specifická pro jednu kvalifikaci, ale může být také společná pro více kvalifikací. Tvoří ji ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - předpokládaných výsledků učení, které lze ověřit, hodnotit a uznávat. Definuje ji přijímající organizace (firma, případně přijímající škola) ve spolupráci s vysílající školou. Definované kompetence by měly vycházet z reálných pracovních úkolů a tím propojit svět vzdělávání se světem práce.

Jak a kde budou jednotky výsledků učení zaznamenány?

Kompetence, kterých by měl učící se (žák, učitel) dosáhnout, budou zaznamenány v Jednotce výsledků učení, tedy v jakési šabloně, která bude přílohou smlouvy mezi spolupracujícími partnery. Jednotka bude vytvořena před zahájením mobility a po jejím ukončení bude učícímu se vystaven osobní záznam. Tento dokument je vystaven každému účastníkovi mobility po absolvování stáže zvlášť a stvrzuje dosažené výsledky učení. Na základě osobního záznamu pak škola dosažené výsledky uznává.

Jak taková jednotka výsledků učení vypadá?

Ukažme si příklad jedné konkrétní jednotky. Nese název Kuchyňská úprava mořských a sladkovodních ryb, je určená pro obory vzdělávání: 65-51-H / 01 Kuchař-číšník (zaměření kuchař), 65-41-L / 01 Gastronomie. Podle EQF odpovídá kvalifikaci 3,4.

Výsledky učení, které jednotka obsahuje

Absolvent:

• samostatně opracovává ryby v předběžné kuchyňské úpravě;

• plánuje a organizuje postup práce;

• volí tepelnou úpravu vybrané suroviny;

• samostatně vybírá vhodné ingredience k ochucování a přípravě vybraného pokrmu;

• samostatně tepelně upravuje vybranou surovinu;

• ovládá práci s tepelným zařízením, používá správný inventář;

• vybírá a volí vhodnou přílohu či doplněk;

• samostatně servíruje připravený pokrm k degustaci

• při práci dbá na hygienu – dodržuje body HACCP;

• při práci dodržuje bezpečnost práce;

• humánně zachází se živými rybami.

Postupy a kritéria pro hodnocení těchto výsledků učení

Praktická příprava pokrmu podle zadání.

Kritéria:

• vhodnost volby a kombinace surovin

• vhodnost volby technologického postupu, jeho dodržování

• vzhled pokrmu

• nápaditost přípravy a úpravy

• chuť a vůně pokrmu

• volba přílohy a doplňku

• způsob servírování, celkový vzhled

• dodržování hygienických norem a BOZP

• organizace práce, samostatnost při práci

 

Příklady zpracovaných jednotek výsledků učení pro různé obory najdete v publikaci Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovni.

Více o zavádění prvků ECVET najdete zde.