Tvorba modelů spolupráce škol a firem

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Aplikované a obecné modely spolupráce škol a zaměstnavatelů vytvořené v projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/modely-spoluprace. Obecné modely jsou ke stažení také na stránce http://pospolu.rvp.cz/obecne-modely.


Jak a kdo tvořil aplikované modely spolupráce?

otaznik.jpg

Základem aplikovaných modelů spolupráce jsou obecné modely, které poskytují rámcový popis spolupráce škol a zaměstnavatelů,  přičemž jednotlivé oblasti spolupráce jsou zde obsaženy v samostatných modulech:

  • Praktické vyučování - odborný výcvik/odborná praxe;
  • Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky;
  • Profilová maturitní zkouška;
  • Stáže učitelů ve firmách.

Pro jednotlivé kategorie dosaženého vzdělání se rozlišují tři obecné modely – HM a L0.

Aplikované modely vznikaly rozpracováním obecných modelů spolupráce, přičemž každý aplikovaný model spolupráce je zaměřen vždy na jednu skupinu oborů a jednu úroveň vzdělání. Jejich autory jsou učitelé a odborníci z praxe. Tvorbu aplikovaného modelu koordinoval pracovník NÚV  -  koordinátor tvorby aplikovaných modelů, který ve spolupráci s oborovým garantem NÚV oslovoval zástupce škol a sociálních partnerů. Model byl vytvářen většinou dvěma zástupci škol. Pracovní skupina při tvorbě modelů vycházela z platného RVP nejrozšířenějšího (typického) oboru dané skupiny a kategorie tak, aby byl aplikovaný model využitelný i pro ostatní obory ve skupině.

Celkem bylo zpracováno 56 aplikovaných modelů, které byly postupně doplňovány případovými studiemi a příklady spolupráce se zaměstnavateli z praxe konkrétních škol. Vytvořené aplikované modely prošly akceptačním procesem, kdy se k nim vyjadřovali zástupci všech zúčastněných stran (ze škol, firem, sociálních partnerů i zástupců ministerstva školství a NÚV). Po tomto procesu byly modely doplněny o relevantní připomínky a v současné době je jejich vývoj ukončen.

Kde jsou modely uveřejněny?

Hotové verze aplikovaných modelů spolupráce najdete primárně na Metodickém portálu RVP.cz v Modulu Pospolu.

K čemu modely spolupráce slouží?

Aplikované modely slouží jako námět a inspirace pro pedagogické pracovníky ve školách a pro zástupce zaměstnavatelů a firem při společném plánování, realizaci a vyhodnocení konkrétní spolupráce. Školám slouží jako podklad k získání všech informací o tom, jak lépe realizovat praktické vyučování ve školách, jakým způsobem je možné zapojovat odborníka z praxe ve výuce žáků, jak přistupovat k realizaci profilové maturitní zkoušky a jakým způsobem přistupovat ke stážím učitelů praktického vyučování. Modely mají být nástrojem k efektivnějšímu provázání školního a zaměstnavatelského prostředí, mají sloužit k obohacení obou stran, aby absolventi jednotlivých oborů vzdělání byli jako potenciální zaměstnanci pro firmy a podniky co nejužitečnější.