Souhrnná analytická studie

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Hlavním cílem souhrnné analýzy bylo přehledně popsat současný stav spolupráce mezi školami a zaměstnavateli a formulovat vybraná systémová doporučení pro zlepšení podmínek vzájemné spolupráce včetně návrhů na legislativní opatření. Studie poskytuje souhrn informací o tom, jak spolupráce škol se zaměstnavateli funguje a co je potřeba udělat pro to, aby bylo možné tuto spolupráci zlepšit a dále efektivně rozvíjet.

Studie je členěna do 10 kapitol, z nichž stěžejní jsou kapitoly 5–8. Kapitoly 5 a 6 shrnují výsledky dotazníkových šetření a hloubkových rozhovorů ve školách a firmách, kapitola 7 obsahuje shrnutí současného stavu spolupráce středních a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů v ČR. Kapitola 8 představuje hlavní závěry a doporučení pro zkvalitnění odborné přípravy žáků ve školách a pro zlepšení spolupráce škol se zaměstnavateli.

Kapitoly 3 a 4 zasazují výsledky realizovaných šetření do širšího kontextu. V kapitole 3 jsou shrnuty principy fungování duálních systémů odborného vzdělávání, které jsou představeny na příkladu pěti evropských zemí (Německa, Rakouska, Dánska, Nizozemska a Švýcarska). Kapitola 4 přináší shrnutí informací o formách spolupráce škol a zaměstnavatelů, které byly identifikovány v rámci výběrových šetření NÚV v období 2004–2012, a monitoruje posun, k němuž ve sledovaném období v dané oblasti došlo. Tyto kapitoly jsou doplněny o popis metodologie a vymezení základních pojmů (kapitola 2).

Souhrnnou analytickou studii najdete zde zde (1,40 MB)
.