Jaké prvky duálního systému lze zavést u nás? To zjišťuje projekt Pospolu

Hlavním cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami. K tomuto cíli směřují všechny aktivity a výstupy projektu, mezi nimiž najdete tzv. aplikované modely spolupráce pro všechny skupiny oborů vzdělání, pilotní ověřování spolupráce škol a firem ve vybraných partnerstvích převážně v technických oborech, zmapování současného stavu spolupráce škol se sociálními partnery, vzdělávací aktivity pro učitele i zástupce firem i metodické publikace.

Tisková zpráva ke stažení zde zde (598,22 KB)


Z šetření ve školách a firmách na podzim 2013 vyplývá, že školy i zaměstnavatelé vnímají podobně bariéry vzájemné spolupráce. Školám komplikuje spolupráci zejména při odborném výcviku nejčastěji nedostatek finančních prostředků a dostupnost vhodných firem z hlediska zaměření či oboru. Mezi další překážky patří zdravotní prohlídky žáků, nastavení hygienických a bezpečnostních předpisů a také laxní přístup samotných žáků k odbornému výcviku a nedostatek zakázek v soukromém sektoru. Odpovědi zaměstnavatelů jsou podobné – problémy vidí v komunikaci a obtížné dohodě se školami, nedostatku financí a ve ztížené dostupnosti vhodných škol z hlediska dopravní obslužnosti.

 

Prvky duálního systému

Zjištěné bariéry ve spolupráci škol a firem by mělo pomoci zmírnit zavedení prvků duálního systému, o kterých se vedou odborné diskuze a které by bylo možné za splnění určitých podmínek zavést v České republice. "Díky efektivně fungujícímu duálnímu systému patří například Rakousko, kde již mnoho let funguje, dlouhodobě mezi země s nejnižší nezaměstnaností absolventů odborných škol, tedy učňů. Mou ambicí je zavést prvky tohoto systému i v České republice, a oživit tak české učňovské školství," říká ministr školství Marcel Chládek.

Aby bylo možné prvky uplatnit, budou navržena opatření, která by jejich zavedení měla usnadnit. O jaké prvky duálního systému jde?

  • V současné době jsou již legislativně zakotveny daňové úlevy firem při spolupráci se školami a k poskytování stipendií žákům;  MŠMT připravuje konkrétní metodiku realizace.
  • Přestože RVP umožňují školám velkou míru samostatnosti, připravují se revize rámcových vzdělávacích programů tak, aby mohl být uplatněn větší počet hodin odborného výcviku či odborné praxe realizován ve firmách.
  • Diskutuje se také o vhodnějším ošetření smluvních vztahů mezi žákem, školou a firmou.
  • Předpokládá se i zapojení odborníka z praxe ve školách tak, aby tito lidé z firem mohli obohatit výuku žáků, aniž by museli mít status pedagogického pracovníka.
  • Zdůrazňuje se důležitost kariérového poradenství ve školách, a to zejména v základních, ale i středních.
  • Sociální partneři usilují také o zavedení systému predikcí potřeb trhu práce s cílem ovlivnit otevírané obory v krajích a počty žáků v nich.
  • Diskutuje se také o podpoře tzv. nadpodnikových vzdělávacích center, kde by žáci získávali kompetence, které nemohou získat ve své škole nebo firmě, kde konají odborný výcvik nebo praxi.  

Různé formy spolupráce pilotně ověřují v projektu Pospolu partnerství škol a firem, která se zapojila do projektu pomocí dvou výběrových řízení. Účelem pilotáže je analyzovat probíhající spolupráci, zaznamenat zkušenosti účastníků, vysledovat limity a nejrůznější bariéry a zohlednit je při systémových návrzích. Seznam zapojených škol a firem najdete v příloze.

Inspirace a pomoc učitelům i zástupcům firem

Pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé škol i zástupci zaměstnavatelů mají možnost zúčastnit se v rámci Pospolu zdarma vzdělávacích kurzů a seminářů, které představují moderní vzdělávací metody a cesty k zefektivnění spolupráce. Vedle kurzů pro pedagogické pracovníky je možné se přihlásit do koučování dvojic zástupců ze školy a firmy, a to v oblastech zvyšování zájmu žáků o vzdělávání a řemeslo, rozvíjení odborných kompetencí žáků s ohledem na uplatnění v zaměstnání, rozvoje kompetencí učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci, prohlubování spolupráce se sociálními partnery ze strany školy nebo motivace firem k větší spolupráci se školou. V projektu se dále konají workshopy v jednotlivých skupinách oborů, jejichž cílem je výměna zkušeností o možnostech spolupráce škol se zaměstnavateli v oblastech praktického vyučování, využívání odborníků z praxe ve výuce, stáží učitelů ve firmách aj.

Pro inspiraci školám vznikly v projektu Pospolu tzv. aplikované modely spolupráce, které poukazují na specifika spolupráce v daném oboru nebo skupině oborů. Modely poskytují školám i zaměstnavatelům náměty pro možnost určitého ovlivnění obsahu vzdělávání (resp. praktické přípravy žáků) a přiblížení vzdělávání požadavkům reálného pracovního prostředí při závazném dodržení RVP. Postupně jsou doplňovány o případové studie představující příklady z konkrétních škol a firem.

Na webu projektu Pospolu postupně vznikají oborové stránky, kde najdete všechny výstupy a aktuální informace o dění v projektu v příslušných skupinách oborů. Jsou tu k dispozici modely spolupráce a případové studie popisující konkrétní spolupráci školy s firmou, vydané publikace, pozvánky na workshopy a další informace o vzdělávacích akcích.

O projektu Pospolu

Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (zkráceně Pospolu) je systémový, individuální projekt národní, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Připravilo ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a trvá od prosince 2012 do konce června 2015. Projekt realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, který zajišťuje naplnění jednotlivých klíčových aktivit.

www.projektpospolu.cz