Metodické materiály

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny metodické publikace vytvořené v projektu najdete také na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/publikace.


Materiály vznikaly v elektronické podobě ve spolupráci se středními a v některých případech vysokými školami a zaměstnavateli. Zpracované publikace byly posuzovány metodicky, s ohledem na trh práce, příslušný RVP a z hlediska potřeb škol vyjádřených prostřednictvím dotazníkového šetření.

Všechny vydané metodické publikace jsou k dispozici zde.V řadě Profilová maturitní zkouška vyšly publikace, jejichž záměrem je sloužit školám jako zdroj informací i jako inspirace pro přípravu vlastní profilové maturitní zkoušky.

Ediční řada Motivační workshopy je orientována k oborům, které jsou vysoce náročné na psychosociální charakteristiky pracovníků.

Řada Metodický inspiromat obsahuje publikace, které se zabývají problematikou přípravy žáků na práci ve firmách v jejích různých aspektech.

Inspirativní příklady z praxe středních odborných škol pak přinášejí publikace ediční řady Z praxe škol.

Ediční řada Čtenářské dovednosti pro praxi je určena především školám v oborech, kde jsou čtenářské dovednosti více než jinde základem odborných kompetencí žáků.

Samostatnou publikací je metodický materiál s tematikou ECVET a publikace Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem, která se věnuje práci s aplikovanými modely a dalšími nástroji vytvořenými v projektu. On-line verze publikace je k dispozici na Metodickém portálu RVP.cz na stránce http://pospolu.rvp.cz/kracime-pospolu.

Jako jeden z posledních výstupů projektu Pospolu vznikl také Průvodce firmy k navázání spolupráce se školou. On-line podobu Průvodce i jeho jednotlivé části ke stažení najdete na stránce http://pospolu.rvp.cz/pruvodce-zamestnavatele.Samotná tvorba publikací probíhala takto:

• sestavení autorského týmu

• anotace publikace: materiál obsahující základní popis obsahu publikace, její strukturu, předpokládaný rozsah, cílovou skupinu/cílové skupiny uživatelů, základní rozpis podílu autorů na vzniku publikace

• první verze publikace: „většinový“ základní text publikace (je z něj zřejmé směřování publikace jako celku) případný seznam příloh a dalších doprovodných materiálů

• druhá verze publikace: úplný text publikace, úplné znění příloh a dalších doprovodných materiálů

• jazyková korektura

• interní a externí oponentní posouzení

• zapracování připomínek oponentů (zpracovával autorský tým)

• ediční zpracování publikace - konečná verze publikace