Vzdělávací akce

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Od konce ledna 2014 do května 2015 probíhaly ve všech regionech ČR v rámci projektu Pospolu zdarma vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Cílem seminářů a kurzů bylo přiblížit jim moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem zjištěné v dalších aktivitách projektu.

Vzdělávací akce organizačně zajišťovala firma BNV Consulting. V regionech probíhaly vzdělávací akce na níže uvedená témata.


1403692904336.jpg

Kurzy pro pedagogické pracovníky – 75 kurzů ve všech regionech ČR

a)      Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET

Účastníci se seznámili s evropskými nástroji na podporu odborného vzdělávání a mobilit žáků, s možností popisu výsledků učení skrze znalosti, dovednosti a kompetence. Měli možnost v praxi si vyzkoušet formulaci výsledků učení tak, aby byly srozumitelné a užitečné.

b)     Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, jejich uvedení do praxe

Účastníkům semináře byly představeny modely spolupráce škol a zaměstnavatelů a jejich využití pro nalézání nových podnětů a plánování spolupráce školy a zaměstnavatelů. Seznámili se se strukturou popisné šablony a naučili se ji vyplňovat a používat.

c)      Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku a možnosti doplnění ŠVP

Účastníci se seznámili s obecným modelem spolupráce škol a zaměstnavatelů. Naučili se pracovat s modulem odborný výcvik, seznámili se se strukturou šablony pro odborný výcvik, naučili se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce a jejího začlenění do ŠVP.

d)     Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování této spolupráce do ŠVP

Účastníci pracovali s modely spolupráce škol a firem, s modulem praktické vyučování. Seznámili se se strukturou šablony odborná praxe, naučili se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce v ŠVP. Získali podněty k úpravám ŠVP s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v učebním plánu, profilu absolventa a učební osnově odborná praxe.

e)     Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních odborných školách

Účastníci se seznámili s podněty ke koncipování profilové maturitní zkoušky vycházející z různých škol, které byly zpracovány v publikaci Profilová maturitní zkouška v odborných školách. Seznámili se s modely spolupráce škol a firem, s modulem profilová maturitní zkouška, se strukturou šablony PMZ, naučili se využívat kontaktu se sociálními partnery při ukončování vzdělávání žáků maturitní zkouškou.

 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky a zástupce firem – 25 koučování ve všech regionech ČR 

Tato vzdělávací aktivita byla koncipována jako koučování dvojic reprezentujících spolupráci škol a firem (tedy vždy jeden zástupce školy a jeden zástupce firmy). Vzdělávací program obsahoval skupinový seminář, samostudium a individuální konzultace dvojic s koučem.

a)     Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání - 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Účastníci si ujasnili, jakými formami a metodami je efektivní probouzet a posilovat zájem žáků o vzdělávání a řemeslo.

b)     Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Dvojice se pokusily dobrat toho, jaké kompetence potřebují žáci, aby se uplatnili na trhu práce a jak se k těmto kompetencím co nejefektivněji dostat.

c)     Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Účastníci si ujasnili, jaké kompetence potřebují učitelé a instruktoři k tomu, aby mohla dobře probíhat spolupráce mezi školou a firmou, prodiskutovali návrhy, jak se k těmto kompetencím efektivně dopracovat.

d)     Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Dvojice se pokusily odpovědět na otázky, co může škola dělat pro maximálně efektivní a bezproblémovou spolupráci se sociálními partnery včetně toho, jak tyto partnery vyhledávat a jak podpořit jejich motivaci ke spolupráci.

e)     Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Účastníci si ujasnili, jak může firma (sociální partner) efektivně ovlivňovat spolupráci se školou, jaké výhody spolupráce pro firmu přináší a z jakého důvodu by firmy měly o spolupráci usilovat.

 

Workshopy – vzdělávání v regionech 30 kurzů / 12 účastníků, Praha / Brno / Ostrava

Celkem proběhlo 30 workshopů pro všechny skupiny oborů. Jejich cílem byla výměna zkušeností s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí mezi účastníky workshopu a projednání aplikovaných modelů spolupráce škol a firem pro příslušnou skupinu oborů vzdělání se získáním co nejširší zpětné vazby od odborné veřejnosti. 

Leták s informacemi o vzdělávacích akcích  zde zde (3,24 MB)

Další vzdělávací akce:

Semináře pro zaměstnavatele a zřizovatele

V únoru a dubnu 2015 se v Brně a Praze konaly tři informační semináře pro zřizovatele škol, školy a pro zástupce zaměstnavatelů. Účelem seminářů, které se uskutečnily 10. a 20. února 2015 v Brně, bylo seznámit účastníky se systémovou rovinou projektu POSPOLU, s aktivitami a výsledky projektu a jeho směřováním v dalším období, s aktuálním stavem spolupráce škol a zaměstnavatelů v rámci odborné přípravy žáků a s vizemi a představami o její budoucí podobě a návrhy systémových opatření.

Cílem semináře, který se konal 16. dubna 2015 v Praze, bylo seznámit odbornou veřejnost s finančními aspekty návrhů nových prvků odborného vzdělávání na podporu spolupráce škol a firem vzešlých z projektu Pospolu.

Kurz odborník z praxe

Instruktor praktického vyučování


K odběru novinek se můžete přihlásit na adrese www.nuv.cz/pospolu/registrace.

Na co se nejčastěji ptáte? Podívejte se zde.