Odborník z praxe a jeho význam v odborném vzdělávání

V současné době vstupují odborníci z praxe běžně do výuky na vysokých školách. Na středních školách je jejich know-how využíváno zatím především nepravidelně, zejména při exkurzích, předváděcích akcích nebo jako občasné vstupy do teoretické přípravy žáků či vedení nepovinně volitelných předmětů.  Pro přenos nových poznatků z terénu do prostředí výuky ve školách je však žádoucí využívat odborníků z praxe, zástupců zaměstnavatelské sféry, ve výuce podstatně pravidelněji a ve větší míře. 


Pro vzdělávání odborníků z praxe byl připraven kurz. Na vyžádání lze poskytnout kurz zájemcům, např. vzdělávacím institucím, k jeho dalšímu využití. Kurz je možné při dodržení jeho koncepce upravit na míru. Informace poskytne Mgr. Martina Kaňáková.


Právě odborná erudice, využití praktických zkušeností z firemní praxe a zajištění přenosu praktických zkušeností a znalostí nejnovější technologie i materiálů je v odborném vzdělávání největším přínosem a může napomoci žákům při přechodu ze školy na trh práce.  

Záměrem projektu POSPOLU bylo usnadnění vstupu těchto odborníků do výuky tak, aby byli schopni vyučovat v určitém omezeném rozsahu samostatně (např. v blocích) nebo se podílet přednáškovou a další aktivní činností na výuce v odborných školách.

Odborníka z praxe legislativa doposud za pedagogického pracovníka nepovažovala. Novela zákona o pedagogických pracovnících č. 197/2014 Sb., která byla schválena v srpnu 2014 a v platnost vstoupila k 1. 1. 2015, však umožňuje řediteli školy uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele předmětu střední školy odpovídajícího uměleckému nebo odbornému zaměření nebo odborné kvalifikaci zaměstnance za splněný, pokud týdenní pracovní doba tohoto zaměstnance u právnické osoby vykonávající činnost školy nepřesahuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby a pokud tento zaměstnanec mimo pracovněprávní vztah k právnické osobě vykonávající činnost školy provádí umělecké výkony, vytváří umělecká díla, vykonává činnost v oboru, v němž je uznávaným odborníkem (např. výkonní umělci, výtvarní umělci, odborníci z praxe, učitelé odborných uměleckých předmětů, trenéři).

Odborné profesní předpoklady jsou dány dosaženými zkušenostmi, absolvovanými profesními kurzy a získanými dovednostmi a poznatky apod., jejichž certifikáty odborník z praxe prokazuje řediteli školy. Pokud jsou poznatky a zkušenosti výjimečné a nejsou formálně uznány a ověřeny (příslušným certifikátem) lze je řediteli školy doložit např. doporučením profesní organizace, svazu, cechu apod.

Odborník z praxe, který tedy nebude vstupovat do výuky už jen příležitostně a za spolupráce učitele, ale může ve škole působit pravidelně a soustavně a částečně učitele nahrazovat, by však měl své pedagogické schopnosti prokázat. Schopnost žáky zaujmout už mu vždy dostačovat nebude a je nutné, aby jeho výuka měla smysl a byla tedy plánována v souladu s dokumenty a cíli školy. Odborník z praxe by měl být schopen žáky motivovat a podněcovat jejich zájem o studovaný obor. Měl by se také podílet se na přípravě plánu odborné přípravy a jeho zapracování do školských dokumentů. Odborník z praxe by měl být schopen průběžné evaluace školního vzdělávacího programu i jeho prohloubení, většího propojení spolupráce zaměstnavatele se školou a přiblížení jejich představ o profilu absolventa daného oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště.

Pedagogické vzdělání samo o sobě automaticky neznamená, že se z člověka stane dobrý a uznávaný učitel. Domníváme se však, že pro rozsáhlejší a pravidelnou spolupráci se školou na výuce, jíž nebude přítomen další učitel, je potřeba, aby odborník z praxe získal alespoň základní dovednosti pro kvalitní výuku žáků. Odborníci mají často velmi dobré prezentační dovednosti, ale chybí jim dovednost přizpůsobit odborný obsah potřebám, znalostem a věku žáků a připravit adekvátně tomu i učební jednotku. Často neznají vzdělávací kontext, ani příslušnou pedagogickou dokumentaci školy, se kterou nárazově spolupracují.

Proto byl v projektu POSPOLU vytvořen kurz Odborník z praxe, jehož cílem bylo doplnit pedagogické kompetence odborníků, kteří jsou ochotni a po dohodě s firmou připraveni předávat své znalosti a zkušenosti mladším.

Kurz byl připraven včetně studijních materiálů a následně ověřen v praxi ve dnech 25. - 27. 8. a 10. - 11. 9. 2014 v celkovém rozsahu 53 hodin (z toho 40 prezenčních). Pilotní ověření kurzu v praxi ukázalo, že potřeby účastníků kurzu jsou velmi různorodé.  Je proto žádoucí, aby vzdělávací instituce při realizaci kurzu respektovaly potřeby konkrétního partnerství školy a podniku i další regionální a sektorová specifika.

Účastníci pilotního ověření si pochvalovali informace z oblasti pedagogiky a psychologie, seznámení se se základními pedagogickými dokumenty a terminologií, s přípravou učební jednotky i představení některých projevů chování, protože tyto znalosti postrádali. Je vhodné, aby frekventanti kurzů pokud možno působili v příbuzných oborech a lektor kurzu mohl s ohledem na to připravit ukázky ze školního vzdělávacího programu a aby ukázkové hodiny, které si účastníci kurzu samostatně připraví, byly všem srozumitelné a přínosné.

Stručná charakteristika odborníka z praxe a cíle kurzu:

Odborník z praxe působí ve škole příležitostně, pravidelně nebo se školou spolupracuje při ukončování studia. Může vstupovat do teoretického vyučování nebo doplňuje praktickou výuku realizovanou ve školním nebo modelovém pracovním prostředí.

Odborník z praxe se podílí na sestavování témat závěrečných zkoušek podle jednotného zadání v tříletých oborech s výučním listem a může se účastnit závěrečných zkoušek. Při tvorbě témat závěrečných zkoušek má kontrolní, konzultační a poradenskou funkci. Odborník z praxe se může účastnit také maturitních zkoušek ve čtyřletých oborech. Jeho přítomnost významně přispívá k lepší spolupráci učiteli odborných předmětů a tím se posiluje vliv zaměstnavatelů na tvorbu profilu absolventa a upevňuje pozice zaměstnavatelů při stanovování požadavků na výsledky vzdělávání v odborných školách.

  • Účastníci si ujasnili, jakou roli bude hrát odborník z praxe ve výuce, jaká očekávání se na něj kladou, jaká bude mít práva a povinnosti.
  • Účastníci se seznámili s koncepcí a pojetím kurikulární reformou a nejdůležitějšími tématy, která řeší současné (odborné) školství.
  • Účastníci se seznámili se základními principy konstruktivní komunikace.
  • Účastníci si ujasnili rozdíl mezi vedením a řízením žáků (kdy vytvářet pro žáky prostor a kdy být více direktivní) a procvičí si to v praxi.
  • Účastníci si ujasnili, jak funguje třída žáků (třída jako skupina) a ovládnou principy, jak do fungování třídy efektivně zasahovat.
  • Účastníci prozkoumali, jak stanovovat cíle učebních jednotek, jak podle cílů vybírat metody a jak plánovat výuku.
  • Účastníci se prakticky seznámili s tím, jak lze vhodnými způsoby a metodami efektivně aplikovat do výuky znalosti a poznatky získané v praxi.
  • Účastníci připravili a předvedli ukázkovou učební jednotku (vyučovací hod., hod. praktického vyučování) a získali k ní zpětnou vazbu (provedli reflexi svého vystoupení).