Návrhy opatření na podporu odborného vzdělávání

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Koncepční studii projektu obsahující návrh nových prvků odborného vzdělávání inspirovaných duálním systémem najdete také na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/doporuceni.


Priorita I: Usnadnění přechodu absolventů ze školy do praxe zapojením do reálného pracovního prostředí již v průběhu studia

Priorita II: Zvýšení kvalitativní úrovně kompetencí absolventů tak, aby odpovídaly potřebám zaměstnavatelů

Priorita III: Slaďování nabídky odborného vzdělávání se změnami kvalifikačních potřeb na trhu práce

Priorita IV: Zvýšení atraktivity odborného vzdělávání pro mladé lidi

NÁVRHY OPATŘENÍ

Priorita I: Usnadnění přechodu absolventů ze školy do praxe zapojením do reálného pracovního prostředí již v průběhu studia

A. Kvantitativní rozšíření realizace odborného výcviku a odborné praxe ve firmách:
 • Zařadit alespoň 12 týdnů odborného výcviku (OV) v reálném nebo modelovém pracovním prostředí, umožnit souvislejší bloky OV ve firmách a souvislé období OV ve 2. pol. 3. ročníku oborů s výučním listem a oborů L0; konkrétní délku praktického vyučování řešit vždy dle oborových specifik v RVP.
 • U oborů kategorie dosaženého vzdělání M rozšířit možnosti realizace praktického vyučování v reálném nebo modelovém pracovním prostředí na alespoň 8 týdnů za celou dobu vzdělávání. Do tohoto období lze zahrnout i učební praxi konanou v reálném prostředí. Konkrétní délku praktického vyučování řešit vždy dle oborových specifik v RVP.
 • U oborů kategorie dosaženého vzdělání M umožnit individuální odborné praxe. Umožnit konat odbornou praxi ve firmách i v době prázdnin.

Priorita II: Zvýšení kvalitativní úrovně kompetencí absolventů tak, aby odpovídaly potřebám zaměstnavatelů

B. Provázanost oborů počátečního odborného vzdělávání s odpovídajícími profesními kvalifikacemi NSK:
 • Provázat ŠVP s odpovídajícími profesními kvalifikacemi NSK s cílem umožnit žákům počátečního odborného vzdělávání přípravu na profesní kvalifikaci NSK již v rámci vzdělávacího procesu ve školách.
 • Připravit s ohledem na revidovanou soustavu oborů vzdělání základnu profesních kvalifikací potřebných pro naplnění ŠVP.
 • Podpořit postupnou standardizaci obsahu profilové části maturitní zkoušky u vybraných oborů kategorie dosaženého vzdělání L0 a M ve vazbě na obsah příslušné kvalifikace NSK- EQF4.
C. Modernizace pojetí všeobecného vzdělávání v odborném školství

ve smyslu důrazu na základní gramotnosti a klíčové kompetence podporující uplatnění nejen v pracovním životě.

D. Podpora systému zajišťování kvality odborného výcviku a odborné praxe nejen ve firmách:
 • Vyžadovat od škol přípravu konkrétních plánů spolupráce se sociálními partnery formou dodatku ke školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP).
 • Stanovit povinné náležitosti dokumentace pro hodnocení výsledků žáků v OV/OP na bázi kompetencí (vč. portfolia kompetencí, firemních dokladů, dokladů ECVET pro národní mobilitu a EUROPASS dodatků), podpořit vznik vzorových formulářů.
 • Zajištění kvality firemních pracovišť s využitím požadavků na akreditaci pro autorizované osoby NSK.
E. Personální zajištění spolupráce škol a firem:
 • Podporovat instruktory z firem, aby získali profesní kvalifikaci „instruktor praktického vyučování“
 • Zakotvit povinnou stáž v reálném pracovním prostředí pro všechny učitele odborných škol v rámci času vyčleněného pro samostudium v rozsahu 6 dnů ročně; stáž zakotvit jako předpoklad kariérního růstu.
 • Vytvořit ve škole pozici koordinátora spolupráce školy a firem.
F. Ukončování studia ve spolupráci s firmami:
 • Provázat průběžné a závěrečné hodnocení žáků prostřednictvím portfolia kompetencí. (Portfolio jako součást hodnocení závěrečné zkoušky a profilové maturitní zkoušky.)
 • Revidovat podmínky JZZZ a profilové MZ tak, aby byla metodicky i finančně podpořena realizace praktické části těchto zkoušek ve firemním prostředí:

- metodická podpora firem při tvorbě firemních zadání,

- metodická podpora při tvorbě školní – firemní části ZZ,

- metodická i finanční podpora účasti odborníků z praxe při vedení samostatné odborné práce,

- metodická i finanční podpora odborníků z praxe (vedoucí, oponenti, konzultanti) při spolupráci na maturitní práci s obhajobou a při spolupráci na praktické maturitní zkoušce.

Priorita III: Slaďování nabídky odborného vzdělávání se změnami kvalifikačních potřeb na trhu práce

G. Koordinační řízení odborného vzdělávání:
 • Ustavení koordinační/poradní platformy pro odborné vzdělávání na národní úrovni.
 • Podpora fungování krajských koordinačních/poradních platforem s využitím stávajících struktur a ve vazbě na tvorbu RAP (regionální akční plány) a KAP (krajské akční plány) zaměřené na rozvoj vzdělávání v regionu.
 • Začlenění sektorového principu do koordinačního systému na národní i krajské úrovni (sektorové rady, sektorové dohody, pakty zaměstnanosti).
H. Doplnění normativního financování o kvalitativní parametry týkající se např.:
 • rozsahu spolupráce školy s firmami (počet žáků a hodin OV/OP ve firmách apod.)
 • nastavení systému zajišťování kvality OV/OP žáků ve firmách
 • míry uplatnění absolventů v oboru apod.
 • míra předčasných ukončování studia
 • úspěšnost žáků v NZZ a MZ atd.
I. Podpora fungování fondů pro sdílené financování OV na regionální nebo sektorové dimenzi.
J. Vytvoření systému predikcí potřeb trhu práce, které na celostátní i regionální úrovni mohou poukázat na trendy v potřebách zaměstnavatelů a tím dát dobrý základ pro strukturu podporovaných oborů vzdělání otevíraných na školách.

Priorita IV: Zvýšení atraktivity odborného vzdělávání pro mladé lidi

K. Posílení kariérového poradenství
 • Metodicky a finančně podpořit kvalitu kariérového vzdělávání žáků na ZŠ i SŠ, jeho koordinaci se službami kariérového poradenství, a to vše ve spolupráci se zaměstnavateli.
 • Podpořit pozici kariérového poradce ve škole – implementací konceptu školního poradenského pracoviště (ŠPP), vyřešit finanční podporu ŠPP a zajistit odpovídající kvalifikovanost kariérového poradce (např. PK NSK Kariérový poradce).
 • Podpořit integrovaný systém kariérového poradenství, do kterého jsou zapojeny subjekty ze sféry vzdělávání a zaměstnanosti, na národní i regionální úrovni.  Podpořit koordinaci školních a školských poradenských služeb v oblasti kariérového poradenství.
L. Zajištění lepší prostupnosti sytému OV

V krátkodobém horizontu:

 • Umožnit přijímání žáků do 1. ročníku odborného vzdělávání stejné kategorie dosaženého vzdělání, koncipovaného společně pro více současných oborů, (např. pro 23-00-00 nebo  26-00-00 atd.).
 • Podpořit fungování multioborových tříd.
 • Umožnit stupňovité ukončování vzdělávání v oborech H a L0, kde budou existovat odpovídající obory vzdělání.
 • Umožnit absolventům oborů kategorie L0 získat výuční list ve svém oboru.

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu:

 • Revidovat soustavu oborů vzdělání a vytvořit menší počet šířeji koncipovaných oborů na bázi společného odborného základu
 • Umožnit postupnou specializaci a ukončování vzdělávání po 2., 3. a 4. roč. studia v závislosti na úrovni dosaženého stupně vzdělání a získané kvalifikace. Koncipovat ŠVP tak, aby žáci mohli získat odpovídající profesní kvalifikaci na úrovni EQF 2, resp. 3, resp. 4.
M. Otevření alternativní cesty do terciárního vzdělávání
 • Oddělit získání stupně vzdělání a kvalifikace. Koncipovat ŠVP tak, aby žáci mohli získat odpovídající profesní kvalifikaci, i když nezískají stupeň vzdělání (např. nezískají maturitu).
 • Zavést mistrovskou zkoušku, umožňující vstup do terciárního sektoru bez maturity.

Zpět na začátek stránky