K čemu je dobrá pilotáž?

Pilotáž modelů spolupráce škol a firem v rámci projektu Pospolu představuje velkou příležitost nejen pro školy a firmy, které se do ní zapojí, ale pro celý systém odborného vzdělávání, který zaměstnavatelé zejména v technických oborech dlouhodobě kritizují. 

Jednoznačným přínosem pro školy a firmy, které se do pilotáže přihlásí, je možnost využít finanční prostředky projektu Pospolu k prohloubení a rozšíření stávající spolupráce. Základním prvkem pilotáže je odborný výcvik žáků v prostředí firmy, dalšími prvky spolupráce jsou odborná praxe, stáže učitelů ve firmě nebo naopak využití odborníka z praxe ve výuce, volnočasové aktivity nabízené v návaznosti na odborný výcvik či praxi.

Pro projekt Pospolu a potažmo celý systém odborného vzdělávání je hlavním přínosem podrobná zpětná vazba od 25 partnerství škol a firem z celé ČR, kde bude pilotáž probíhat, o tom, jaké možnosti a jaké limity má jejich spolupráce v rámci platné legislativy. Cílem pilotáže tedy není předkládat školám a s nimi spolupracujícím firmám hotová řešení, ale naopak přenést jejich praktické zkušenosti do aplikovaných modelů spolupráce, které v rámci projektu Pospolu vznikají paralelně s pilotáží, a do návrhů systémových opatření, která z projektu vzejdou.


Informace k výběrovému řízení

Na realizaci pilotáže je v projektu Pospolu vyhrazeno téměř 43 mil. Kč bez DPH, tj. cca 1,75 mil Kč bez DPH na každé z 25 partnerství, jež vzejdou z výběrového řízení. Zaměření pilotáže na technické obory vyplývá z požadavků sociálních partnerů a priorit MŠMT.

Časový harmonogram pilotáže

  • cca květen 2013 – zveřejnění zadávací dokumentace
  • následuje lhůta cca 50 dnů pro podání nabídek
  • od září 2013 do ledna 2015 – průběh pilotáže

Skupiny oborů podpořené pilotáží

Do pilotáže se budou moci přihlásit partnerství, která budou realizovat odborný výcvik či odbornou praxi ve firmách primárně pro obory těchto skupin oborů vzdělání:

  • 23 Strojírenství a strojírenská výroba,
  • 26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika,
  • 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
  • 28 Technická chemie a chemie silikátů,
  • 41 Zemědělství a lesnictví.

Vybrané obory z jiných skupin oborů vzdělání bude možno do pilotáže zahrnout doplňkově. Výčet oborů, regionální specifikace všech 25 partnerství a další informace najdete na stránkách projektu www.projektpospolu.cz/pilotaz.


Jak se může škola na pilotáž připravit?

- Jednat o zapojení firem do výuky žáků při plánování školního roku 2013/2014.

- Projít školní vzdělávací programy a nalézt konkrétní oblasti, kde by byla spolupráce s firmami přínosná.

- Učitelé odborných předmětů mohou projít strukturu tzv. obecných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů a inspirovat se pro podání nabídky ve výběrovém řízení.

- Je dobré rozmyslet, jaké náklady vznikají na straně školy, firmy i rodičů při odborném výcviku/praxi ve firmách.

Rozhovor s tajemníkem komise sociálních partnerů Pavlem Ešnerem

Proč je pilotáž zaměřena na technické obory?

V technických oborech vidíme největší deficit kvality i kvantity absolventů a zároveň jsou podle nás tyto obory nejvhodnější k aplikaci prvků duálního systému, protože jsou většinou založeny na znalosti moderních technologií. Jen moderní technologie bez lidí, kteří umí a jsou ochotni své znalosti a dovednosti předávat dále, by mnoho nepřinesla. V pilotáži se proto budeme věnovat i vzdělávání pedagogů a zapojení odborníků z praxe do výuky. I když v řadě případů už spolupráce škol a firem funguje, jde zatím spíše o tzv. pozitivní výjimky, které musí často překonávat řadu překážek, jako jsou lékařské prohlídky žáků, jejich pojištění, zajištění kapacit ve firmách, právní vztah firmy a žáka.

 

Co si sociální partneři od pilotáže slibují?

Od výsledků pilotáže si slibujeme, že nám tyto překážky ve spolupráci škol a firem dokáže identifikovat. Po vyhodnocení pilotáže pak bude možné sestavit komplexní systém opatření, který bude pro ostatní nejen vzorovým příkladem, ale i povinnou normou, která bude mít oporu v legislativě. Očekáváme tedy, že na základě pilotáže dojde ke změně systému odborného vzdělání v technických oborech v ČR. Rádi bychom také docílili vyššího zájmu žáků o studium technických oborů, a to změnou způsobu výuky.

 

Jaká by to měla být změna?

Teorie bude probíhat ve škole, praktická výuka ale bude v maximální možné míře probíhat v reálných podmínkách konkrétních firem. Každá změna kvality ale něco stojí, proto musí systém zároveň umožnit firmám, které se na vzdělávání budou podílet, náklady s tím spojené daňově zvýhodnit.

 

V projektu Pospolu byla ustanovena 13členná komise sociálních partnerů složená ze zástupců zaměstnavatelských svazů, vysokých a středních škol, zaměstnavatelů, Ministerstva průmyslu a obchodu a krajů, která sdružuje zástupce automobilového, strojírenského i elektrotechnického průmyslu, škol, státní správy i krajské samosprávy. Komise hájí zájmy sociálních partnerů a její úloha v projektu je poradní.