Příklady jak podat nabídku

Nabízíme vám dva příklady, jak podat nabídku do výběrového řízení.

V tabulce najdete zjednodušený přehled všech partnerství, detailnější tabulku lze nalézt v zadávací dokumentaci na straně 9 až 11. 

Význam čísel oborů v jednotlivých skupinách naleznete na stránkách http://www.infoabsolvent.cz/Obory/

V každé části z 20 bude hodnotící komise výběrového řízení posuzovat minimálně 2 došlé nabídky a vzejde z ní maximálně jedno partnerství. Část výběrového řízení, do kterého se přihlásí pouze jeden nebo žádný uchazeč, bude dle zákona o veřejných zakázkách zadavatelem zrušena  a nebude vybrán vítězný uchazeč.

Část č.

Definice základu partnerství

Seznam oborů v jednotlivých skupinách naleznete na stránkách http://www.infoabsolvent.cz/Obory/

 

Pozn. Do nabídky realizace odborného výcviku či odborné praxe nad rámec základu lze zařadit v jakékoliv části zakázky žáky a jejich hodiny z jakéhokoliv oboru z podpořených oborů v tabulce č. 1.

Min. počet žáků v základu

Min. celkový počet žáků OV+OP

Min. celkový počet hodin OV + OP

Max. nabídková cena bez DPH

1

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26, 36, 28, 41 (pouze obor 4155H01), 37 a 33

20

20

7000

2 800 000 Kč

2

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26, 36, 28, 41 (pouze obor 4155H01), 37 a 33

20

20

6500

2 600 000 Kč

3

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26, 36, 28, 41 (pouze obor 4155H01), 37 a 33

20

20

6000

2 400 000 Kč

4

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26, 36, 28, 41 (pouze obor 4155H01), 37 a 33

20

20

5500

2 200 000 Kč

5

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26, 36, 28, 41 (pouze obor 4155H01), 37 a 33

20

20

5000

2 000 000 Kč

6

odborný výcvik ve skupině oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba

10

20

4000

1 567 900 Kč

7

odborný výcvik ve skupině oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba

5

20

3000

1 167 900 Kč

8

odborný výcvik ve skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

10

20

4000

1 567 900 Kč

9

odborný výcvik ve skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

5

20

3000

1 167 900 Kč

10

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26 a 36

10

20

4000

1 567 900 Kč

11

odborný výcvik ve skupině oborů 41 Zemědělství a lesnictví (pouze obory 4155H01)

10

20

4000

1 567 900 Kč

12

odborný výcvik ve skupině oborů 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

10

20

4000

1 567 900 Kč

13

odborný výcvik ve skupinách oborů 16, 21, 31, 32, 34 a 39 (pouze obory 3941L01, 3941L02 a 3941H01)

10

20

4000

1 567 900 Kč

14

odborná praxe ve skupině oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba

10

20

3500

1 342 400 Kč

15

odborná praxe ve skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

10

20

3500

1 342 400 Kč

16

odborná praxe ve skupinách oborů 23, 26 a 36

10

20

3500

1 342 400 Kč

17

odborná praxe ve skupině oborů 28 Technická chemie a chemie silikátů

10

20

3500

1 342 400 Kč

18

odborná praxe ve skupině oborů 37 Doprava a spoje

10

20

3500

1 342 400 Kč

19

odborná praxe ve skupině oborů 18 Informatické obory

10

20

3500

1 342 400 Kč

20

odborná praxe ve skupinách oborů 16, 21, 31, 32, 34, 39 (pouze obory 3941L01, 3941L02 a 3941H01)a 41 (pouze obor 4145M01)

10

20

3500

1 342 400 Kč

 

Skupina oborů

Podpořené obory veřejnou zakázkou

23 Strojírenství a strojírenská výroba

všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny

26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika

všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

všechny obory M a H dané skupiny

28 Technická chemie a chemie silikátů

všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny

41 Zemědělství a lesnictví

pouze obory

4155H01 Opravář zemědělských strojů a

4145M01 Mechanizace a služby

37 Doprava a spoje

všechny obory M a H dané skupiny

18 Informatické obory

všechny obory M dané skupiny

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

pouze obor

1602M01 Průmyslová ekologie

39 Speciální a interdisciplinární obory

pouze obory

3941L01 Autotronik,

3941L02 Mechanik instalat. a elektrotechnických zařízení

3941H01 Malíř a lakýrník

3908M01 Požární ochrana

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

31 Textilní výroba a oděvnictví

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

všechny obory H a M dané skupiny

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

 

Příklad 1 k sestavení nabídky v jedné části veřejné zakázky

Pozn. Upozorňujeme, že jde jen o ukázku jednoho možného řešení, nabídky uchazečů mohou být zcela specifické a musí odpovídat popisu předmětu plnění v zadávací dokumentaci.

Například do části výběrového řízení č. 6 může podat nabídku partnerství, které bude pilotovat odborný výcvik minimálně pro 10 žáků ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, celkově však uchazeč musí nabídnout minimálně 20 žáků pro realizaci odborného výcviku nebo odborné praxe v rámci celé pilotáže. Pokud partnerství nabídne méně než 20 žáků v odborném výcviku ve skupině 23 (např. 14), musí nabídnout pro zbytek žáků (tedy v našem příkladu 6 a více) odborný výcvik NEBO odbornou praxi (nebo jejich kombinaci) v jakémkoliv z oborů z 13 podpořených skupin oborů vyjmenovaných v zadávací dokumentaci na straně 5.

Partnerství v části 6 výběrového řízení musí nabídnout v součtu nejméně 4000 hodin odborného výcviku nebo odborné praxe všech žáků ve firmě/firmách. Hodiny se počítají na každého žáka, takže například v našem příkladu 14 žáků s odborným výcvikem v jednom oboru. Realizaci odborného výcviku je nutné popsat do šablony (příloha 3 zadávací dokumentace) a popsat rozložení hodin například po 260 hodinách na žáka (14*260 = 3640).

Pro zbylých 6 žáků je možné nabídnout např. odbornou praxi, šablona 4 v příloze zadávací dokumentace. Pokud uchazeč zvolil šablonu odborné praxe, musí pak nabídnout celkem minimálně 700 hodin odborné praxe pro zvolený obor. Kdyby uchazeč volil pro každého žáka jen 60 hodin odborné praxe, splnil by sice pak již minimum na celou část zakázky (tedy 4000 hodin - 3640+6*60 = 4000), ale nebyla by splněna podmínka 700 hodin na jednu šablonu odborné praxe. Uchazeč tedy musí navýšit počet hodin odborných praxí z 360 na minimálně 700 a tyto hodiny je pak možné rozložit v našem příkladu mezi minimálně 6 žáků (aby byl splněn počet 20 žáků na celou pilotáž), nebo je možné nabídnout více žáků a hodiny mezi tyto žáky rozpočítat. Počet hodin i počet žáků si plně volí a určuje uchazeč jako součást parametrů své nabídky a musí splňovat minimální počty stanovené příslušnou částí veřejné zakázky. Minimální počty hodin i žáků jsou také určené jednotlivými šablonami daného modulu. Přehled hodin i žáků se vpisuje do příloh 9-11 zadávací dokumentace, kde je možné si udělat základní kontrolu parametrů nabídky.

Nabídnutá cena v části 6 v našem příkladu nemůže překročit 1 567 900 Kč bez DPH. Odborný výcvik nebo odborná praxe žáků mohou probíhat ve více firmách, žáci mohou být z více škol po celé ČR.

Partnerství musí také povinně vybrat minimálně jeden z rozšiřujících modulů pilotáže: stáže učitelů ve firmě, profilová maturitní zkouška, využití odborníka z praxe, zajištění volnočasových aktivit v návaznosti na odborný výcvik nebo odbornou praxi nebo učební praxi.

Příklad 2 - do jaké části/částí se přihlásit

Ve veřejné zakázce na pilotáž může reálně nastat situace, kdy se určité partnerství škol a firem „bude hodit“ do více částí. Například může-li uchazeč (ve spolupráci s dalšími školami a firmami v libovolném kraji ČR) zajistit odborný výcvik pro 16 žáků ve skupině oborů 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů v celkovém rozsahu 3000 hodin a odbornou praxi pro 35 žáků ve skupině oborů 18 Informatické obory v celkovém rozsahu 5000 hodin, může zvážit následující varianty:

  •  podat jednu nabídku do části 12 zakázky – nabídnout lze všech 51 žáků a 8000 hodin, nebo nižší počty, a jim adekvátně přizpůsobí nabídkovou cenu, která ovšem nesmí překročit limit 1 567 900 Kč – základem pilotáže bude v tomto případě odborný výcvik v dřevozpracujících oborech a odborná praxe v informatických oborech bude tvořit doplněk
  • podat jednu nabídku do části 19 zakázky – nabídnout lze všech 51 žáků a 8000 hodin, nebo nižší počty, a jim adekvátně přizpůsobí nabídkovou cenu, která ovšem nesmí překročit limit 1 342 400 Kč – základem pilotáže bude v tomto případě odborná praxe v informatických oborech a odborný výcvik v dřevozpracujících oborech bude tvořit doplněk
  • podat nabídku do obou částí 12 i 19 – v tomto případě je třeba odbornou praxi v informatických oborech a odborný výcvik v dřevozpracujících oborech mezi obě nabídky rozdělit tak, aby byly splněny limity pro celkový počet žáků a hodin, ale též pro minimální počet žáků a hodin v jedné šabloně – zvoleným počtům opět v rámci stanoveného limitu adekvátně přizpůsobí nabídkovou cenu

Upozornění: Podává-li uchazeč více než jednu nabídku, měl by vždy počítat s variantou, že všechny jeho nabídky uspějí, a měl by tedy nabízet pouze počty žáků a hodin, které má reálně k dispozici a nasmlouvané s partnerskými školami a firmami! Totéž platí i pro aktivity nabízené v rozšiřujícím modulu spolupráce.