Regionální setkání v Dobrušce představilo priority v odborném vzdělávání

Dne 4. června 2015 se v Dobrušce konalo další ze série regionálních setkání zástupců škol a firem zapojených do projektu Pospolu, jehož cílem je především navrhnout opatření, která povedou k efektivnější a snadnější spolupráci škol a firem. Akce se uskutečnila jako součást kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání.

Regionální setkání pořádala Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška (SŠ – PVC Dobruška) spolu s Podorlickým sdružením zaměstnavatelů, jenž je zřizovatelem školy, v rámci projektu Pospolu. Jeho řešitelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV).

Pozvání na akci přijali zástupci středních odborných škol, základní školy v Dobrušce, firem působících v regionu, úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje a Okresní hospodářské komory v Rychnově nad Kněžnou. Své regionální zastoupení zde měl také Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Účastníky setkání přivítali starosta města Dobruška Ing. Mgr. Petr Tojnar a ředitel SŠ – PVC Dobruška Ing. Vladimír Voborník. Po jejich úvodních slovech představili zástupci projektu Pospolu návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem a priority pro další rozvoj odborného vzdělávání v České republice. Navrhli je odborníci z MŠMT, NÚV a zástupci zaměstnavatelských svazů, kteří společně realizují projekt Pospolu financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

K prioritám by v odborném vzdělávání mělo patřit především usnadnění přechodu absolventů ze školy do praxe tím, že se již v průběhu studia zapojí do reálného pracovního prostředí, a zároveň zlepšení kvalitativní úrovně jejich kompetencí tak, aby odpovídaly potřebám zaměstnavatelů. Dále by se měla sladit nabídka odborného vzdělávání se změnami kvalifikačních potřeb na trhu práce a současně zvýšit atraktivita odborného vzdělávání pro mladé lidi.

 „V současnosti panuje představa, že jít na učební obor znamená něco podřadného. To bychom rádi změnili. Potřebujeme rodičům vysvětlit, že když žák nastoupí do učebního oboru, nemá tím uzavřenou cestu k dalšímu vzdělávání, ale může si doplnit maturitu a přihlásit se i na vysokou školu,“ uvedla ve svém příspěvku metodička projektu Pospolu PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D. z NÚV.

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání, jejímž cílem je ukázat veřejnosti, že průmysl je moderní součást ekonomiky, nabízející dobré pracovní perspektivy, na setkání představil Mgr. Tomáš Krčál, regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Středočeský, Liberecký a Královéhradecký kraj. Ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznil nutnost komunikace mezi sektorem průmyslu, školami a veřejností.

Naši absolventi si práci nehledají, ale vybírají

SŠ PVC – Dobruška v současné době spolupracuje s více než dvěma desítkami strojírenských firem v regionu. Žáci oborů s výučním listem v nich absolvují část odborného výcviku a žáci maturitních oborů celou odbornou praxi. Jak potvrzuje vedení školy, projekt Pospolu umožnil praxi žáků ve firmách dále rozšířit. Žáci maturitního oboru Informační technologie se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku dnes například mohou vykonávat praxi na robotizovaném pracovišti firmy Škoda Auto a.s., závod Kvasiny, s níž se škola do projektu Pospolu zapojila. Ve firmě se navíc proškolili i učitelé, kteří na základě vědomostí a dovedností získaných od odborníků z praxe mohou školní výuku více přiblížit realitě.

Po absolventech strojírenských oborů SŠ PVC – Dobruška je podle slov ředitele školy Ing. Vladimíra Voborníka velká poptávka. Zaměstnavatelé v podorlickém regionu by prý dokonce uvítali, kdyby jich ze školy vycházel dvojnásobný počet. „Je to opravdu tak. Pokud naši absolventi chtějí hned po škole začít pracovat, práci si nehledají, ale vybírají,“ uvedl Ing. Vladimír Voborník.

Dveře dokořán mají u firem otevřené zejména absolventi maturitního oboru s odborným výcvikem Mechanik seřizovač, kteří umí ovládat CNC stroje. „Okolní výrobní podniky teď mají zakázky, ale musejí je odmítat, protože není tolik lidí, kteří by stroje obsluhovali a vyráběli na nich,“ doplnil ředitel SŠ PVC – Dobruška. K žádaným profesím patří v regionu také svářeči, zámečníci, nástrojáři, obráběči kovů a klempíři.

Rychnov nad Kněžnou je okresem s nejnižší nezaměstnaností v Královéhradeckém kraji a zároveň patří k regionům s nejnižším podílem lidí bez práce v celé České republice. V dubnu 2015 zde podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí činil podíl nezaměstnaných osob 3,6 %, což je hodnota ležící hluboko pod celorepublikovým průměrem (6,7 %).

Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou v současnosti eviduje 431 volných pracovních míst, z nichž 252 tvoří technické profese. Mezi techniky jsou v okrese nejvíce potřeba řemeslníci a opraváři (120 pracovních míst), následovaní obsluhou strojů a zařízení (84 pracovních míst) a odbornými technickými pracovníky (48 pracovních míst). Příznivá situace na trhu práce je v regionu dána především působením společnosti Škoda Auto a.s., závodu Kvasiny a firem, které s ní spolupracují.

Manažery si firmy teprve vychovají

O stavu odborného školství ve vztahu k potřebám průmyslu v České republice promluvil na regionálním setkání v Dobrušce viceprezident Asociace exportérů ČR Ing. Otto Daněk. Jako hlavní brzdu dalšího ekonomického růstu země přitom označil nedostatek techniků na všech úrovních vzdělání. Současně nastínil požadavky průmyslu na absolventy technických vysokých škol a uvedl, v kterých směrech by na sobě studenti měli nejvíce pracovat.

Firmy po absolventech podle Daňka požadují především vysokou úroveň odborných znalostí včetně schopnosti aplikovat je v praxi, samostatnost, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, a aby se nebáli převzít zodpovědnost. Důležitá je také znalost alespoň dvou cizích jazyků, komunikační schopnosti a základní ekonomické znalosti. A v neposlední řadě i skromnost a empatie. Mnozí absolventi totiž podle viceprezidenta Asociace exportérů ČR přicházejí do firem s tím, že se hned ucházejí o vedoucí pozice, zatímco firmy si manažery chtějí teprve vychovat.

Aby se zvýšil zájem dětí o technické obory, spolupracuje Asociace exportérů ČR již s mateřskými školami. Osvětově působí na základních a středních školách, jimž také nakupuje pomůcky pro výuku technických předmětů. Pro vysoké školy technického směru pořádá přednášky a exkurze, finančně podporuje nákup učebních pomůcek a organizuje veletrhy.

O podporu technického vzdělávání se snaží také firma Merkur Toys s.r.o., která na setkání v Dobrušce představila vzdělávací systém Merkur Education, jenž obsahuje výukové a modelové pomůcky pro výuku technických předmětů na základních, středních i vysokých školách.

Regionální setkání zakončila diskuse, při níž účastníci nadnesli náměty, jak dále rozvíjet technické vzdělávání. Do diskuse přispěli také zástupci Střední školy železniční a stavební v Šumperku, která se sice nezapojila do projektu Pospolu, ale inspirovala se jím. Projekt motivoval vedení školy například k intenzivnější komunikaci s firmami, jež následně začaly projevovat zájem o spolupráci se školou. Impuls ze strany vzdělávací instituce byl tedy prospěšný pro obě strany.

Regionální setkání zástupců odborných škol a firem se konají od dubna do června 2015 v různých místech České republiky. Pořádají je partnerství zapojená do projektu Pospolu. Jejich cílem je seznámit účastníky s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem, předání zkušeností z pilotního ověřování spolupráce a prezentace dalších aktivit realizovaných v rámci projektu Pospolu. Další regionální setkání se uskuteční 16. června ve Střední průmyslové škole stavební v Liberci a 18. června ve společnosti BRANO a.s. v Hradci nad Moravicí, která zve účastníky akce i na exkurzi do svého závodu.