Seminář přiblížil, jak střední a vysoké školy spolupracují se zaměstnavateli

Sdílet zkušenosti ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli bylo cílem semináře, který se uskutečnil 7. října 2015 v budově institutu xPORT BUSINESS ACCELERATOR Vysoké školy ekonomické v Praze. Na semináři vystoupili zástupci vysokých a středních škol ze čtyř technických oborů – informatiky, elektrotechniky, strojírenství a chemie.

Seminář nazvaný „Výměna zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli“ zahájili svými příspěvky zástupci projektu Pospolu, jenž podporuje zkvalitnění spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti středního odborného vzdělávání. Opatření projektu Pospolu vznikla na základě poznatků z pilotních partnerství škol a firem Pospolu, dotazníkového šetření v úvodu projektu, srovnání se zahraničím a průběžné diskuse se sociálními partnery o jejich potřebách.

Hlavní manažer projektu Pospolu Mgr. Petr Naske představil výstupy projektu na systémové úrovni, obsahová manažerka projektu Ing. Taťána Vencovská popsala jednotlivé fáze spolupráce školy se zaměstnavateli a přitom zmínila výstupy projektu Pospolu, které školám a zaměstnavatelům mohou pomoci při plánování a realizaci spolupráce.

Praxe motivuje žáky ke studiu

Blok příspěvků za obor informatika a elektrotechnika zahájil doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. z Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Ve svém vystoupení představil institut xPORT BUSINESS ACCELERATOR, který se jako součást VŠE snaží propojit akademický a podnikatelský svět. Jak uvedl ve svém příspěvku, úzká spolupráce s praxí poskytuje vysoké škole okamžitou zpětnou vazbu a je oboustranně přínosná.

Poznatky, které škole přinesla realizace odborných praxí žáků ve firmách, ve svém vystoupení shrnul zástupce ředitele Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze 2 – Ječné ulici Ing. Ondřej Mandík. Konstatoval, že realizací odborných praxí v podnicích žáci zlepšují vedle odborných poznatků i své komunikační schopnosti a schopnost sebeprezentace, což jsou důležité dovednosti pro jejich budoucí kariéru.


projekt Pospolu

Zástupce ředitele SPŠE Ječná Ing. Ondřej Mandík

Žáci všech oborů SPŠE Ječná vykonávají 14 dnů odborné praxe ve 2. a 3. ročníku v době maturitních zkoušek. Do přípravy odborné praxe se zapojují i učitelé češtiny a občanské výchovy, kteří žáky vedou při tvorbě životopisů. Studenti v nich zhodnotí své odborné dovednosti a vedoucí učitel praktického vyučování díky tomu získá přehled o tom, co si žáci myslí, že ovládají.

Jedinečným zdrojem informací je podle zástupce ředitele SPŠE Ječná evaluace a analýza praxí. Žáci o průběhu své praxe vyplňují dotazník a škola díky tomu zjistí, jaké technologie firmy používají, a může podle toho rozvíjet a inovovat své výukové plány. Ondřej Mandík zároveň upozornil na zvyšující se nároky firem na uchazeče o zaměstnání a zdůraznil nutnost přizpůsobovat tomu obsah vzdělávání.

V diskusi k tomuto příspěvku zazněla z publika otázka, zdali se žáci během dvoutýdenní praxe ve firmě skutečně stačí něco naučit. Ondřej Mandík vysvětlil, že je pro žáky důležité, aby se za stávajícího rozsahu praxe alespoň seznámili s firemní kulturou a vytvořili si představu, jak práce ve firmách probíhá. Jedním z navržených opatření projektu Pospolu je přitom právě rozšíření délky realizace odborného výcviku a odborné praxe ve firmách – žáci oborů vzdělání kategorie M by měli strávit na praxi alespoň 8 týdnů za celou dobu studia v reálném nebo modelovém pracovním prostředí.

Žáci získají široký odborný základ

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni spolupracuje s firmami od počátku 90. let. Dnes je v kontaktu asi s 50 společnostmi, ve kterých žáci vykonávají praktickou výuku. „Zatímco dříve byl problém firmy přesvědčit, aby vzaly žáky na praxi, protože měly dost kvalifikovaných pracovníků, teď se situace obrátila. Zástupci firem chodí k nám do školy a žádají nás, abychom spolupráci ještě více zintenzivnili,“ vysvětlil ředitel školy Ing. Jaroslav Černý.

Motivovaní žáci SOUE Plzeň mají možnost absolvovat praxe v Německu. Škola díky tomu blíže poznává tamní duální systém odborného vzdělávání. Podle ředitele Černého ovšem duální systém vychovává úzce zaměřené odborníky pro konkrétní firmy, zatímco SOUE Plzeň se snaží o to, aby absolventi získali široký odborný základ.


Seminář pro SŠ a VŠ

Seminář „Výměna zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli"

Odpolední program semináře zahájili zástupci projektu Pospolu představením pracovní verze prototypu online nástroje pro plánování spolupráce školy se zaměstnavateli. Dále manažerka jedné z klíčových aktivit projektu Mgr. Martina Kaňáková přiblížila nástroje na podporu kvality spolupráce jak na domácí, tak na evropské úrovni. Jak uvedla, projekt Pospolu ověřoval, zda je možné přenést principy Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) i na podmínky národní mobility a posílit tak kvalitu a konkretizovat obsah spolupráce škol se zaměstnavateli.

O tom, jak hledá cesty ke spolupráci s průmyslem Fakulta strojní ČVUT v Praze, pohovořil Ing. Bedřich Kopřiva, CSc. Zdůraznil přitom, že vysoké školy mohou firmám nabídnout inovační potenciál. Jak funguje spolupráce Střední průmyslové školy strojnické v Praze, Betlémské ulici s firmami a vysokými školami, přiblížila Mgr. Jaroslava Divoká. Spolupráce s firmami zde probíhá formou exkurzí na pracoviště firem, materiální podpory školních dílen, odborných praxí žáků ve firmách a stipendijních programů pro žáky. Vysoké školy pořádají pro žáky SPŠ strojnické přednášky, dny otevřených dveří a prohlídky laboratoří.

Ing. Pavel Hradecký, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve svém příspěvku uvedl, že se požadavky firem na znalosti a dovednosti absolventů různí, škola proto v učebních plánech hledá kompromis, aby absolventi mohli každému potencionálnímu zaměstnavateli něco nabídnout. Vzhledem k tomu, že většina diplomových prací na VŠCHT je prakticky zaměřena, vykonávají studenti ve firmách šestitýdenní předdiplomní praxi. Pro učitele a žáky středních škol pořádá VŠCHT letní tábory s chemií a chemickou olympiádu.

Spolupráci Masarykovy střední školy chemické v Praze s firmami a vysokými školami přiblížila Ing. Zita Valentová. Kromě komerčních laboratoří, lékáren, zdravotnických laboratoří a farmaceutických firem spolupracuje škola také s výzkumnými ústavy Akademie věd. VŠCHT a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy umožňují žákům školy vykonávat na svých pracovištích odborné praxe a pracovat na tématech v rámci Středoškolské odborné činnosti. Kromě toho škole nabízejí možnost exkurzí a přednášek.

Po přednesení jednotlivých příspěvků následovala diskuse, v níž aktéři mimo jiné jmenovali kroky, které mohou ze svojí pozice udělat pro zkvalitnění odborného vzdělávání v České republice.