Z rozhovorů s účastníky pilotáže

Vize, hrdost na vybudovanou spolupráci a odhodlání pokračovat, tak lze shrnout společné téma rozhovorů, které nám poskytli Ing. Bronislav Fuksa, ředitel SŠ – COP technické, Kroměříž, PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel SPŠ a OA Uherský Brod, Ing. Miroslav Dvořák a generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Celé rozhovory najdete na www.projektpospolu.cz/pilotaz.

Proč jste se přihlásili do pilotáže projektu Pospolu?

R. Šmíd: Cíle projektu se zcela shodují s vizí naší školy – zvyšovat motivaci žáků ke studiu technických oborů seznámením se s reálnou praxí. Vede to mimo jiné k posílení profesní stability žáků, zvýšení kvality jejich praktických dovedností či získávání kontaktů na lidi z praxe.

B. Fuksa: Viděli jsme v pilotáži Pospolu dobrou příležitost získat takříkajíc z první ruky všechny případné výstupy vedoucí k inovaci a dalšímu zkvalitnění praktického vyučování. Úspěch ve výběrovém řízení jsme pochopitelně vnímali také jako prestižní záležitost, zejména s ohledem na nábor nových žáků.

M. Dvořák: Naši zavedenou spolupráci s partnerskými školami při odborném výcviku učňů považujeme za vhodný příklad dobré praxe, který by mohly, a z mého pohledu i měly, ostatní firmy následovat. Důležitým motivem jsou samozřejmě i finanční prostředky, které nám částečně pokryjí náklady spojené s praktickou výukou učňů ve firmě.

Jak dlouho již s podniky/školami spolupracujete a jak tato spolupráce vypadá?

M. Dvořák: Touto oblastí se zabýváme již celé desetiletí. Vybudovali jsme ve firmě dvě vlastní výcviková střediska (v Českých Budějovicích a v Soběslavi), ve kterých žáci učebních i maturitních oborů vykonávají svou povinnou praxi, část ve výcvikovém středisku a část přímo v dílně ve výrobě. Do naší spolupráce spadá i oblast finanční podpory různých žákovských projektů.

B. Fuksa: Současná podoba našich vztahů s řádově desítkami sociálních  partnerů má základ už v devadesátých letech. Spolupráci ale trvale rozvíjíme a prohlubujeme. Kromě odborného výcviku a odborné praxe nám dnes  regionální podnikatelé pomáhají se vzděláváním pedagogů, s náborovou činností, sponzorují řadu různých našich akcí, nabízejí stipendia žákům apod.

R. Šmíd: Celkem aktivně kooperujeme asi s 50 firmami, a to na několika  úrovních, v první řadě jsou to odborné praxe našich žáků na reálných pracovištích, dále se společně podílíme na řešení projektů, v rámci kterých vznikají výukové odborné texty a prezentace, formou spolupráce je i zapojení odborníků z praxe jako lektorů vzdělávacích aktivit pro naše učitele.

Zahrnuli jste do pilotáže nějaké rozšíření dřívější spolupráce?

B. Fuksa: Většina pilotáže se týká pouze odborného výcviku s firmami a živnostníky, kteří jsou našimi stabilními partnery, takže zde bych mluvil nanejvýše o určitém prohloubení a implementaci systémového přístupu. Nicméně i na rozšíření došlo. Například s firmou Autosalon Kromexim, s.r.o., která nám nabídla odborníka z praxe na přednášky pro žáky auto oborů.

M. Dvořák: Nemohu říct, že bychom něco z toho, co modely spolupráce v projektu Pospolu nabízejí, již dříve nedělali. Jde spíše o to, že nám projekt umožňuje pracovat více systematicky, ať už při stážích pedagogů u nás ve firmě, nebo při zapojování našich odborníků do výuky ve škole.

R. Šmíd: Ano, zahrnuli jsme využití odborníka z praxe jako rozšiřujícího modulu pilotáže.

Jaké přínosy bude podle Vás mít pilotáž pro Vaši školu/firmu?

B. Fuksa: Naši žáci poznají reálné prostředí praxe a firmy si mohou během odborného výcviku vytipovat a nasmlouvat budoucí zaměstnance. Sofistikované a funkční inovace zadarmo seženete těžko, proto Pospolu věříme a jsme jeho součástí.

R. Šmíd: Především možnost žáků seznámit se s firemním prostředím, získat kontakty, navázat vztah k podniku, kde mohou v budoucnu nalézt uplatnění, s čímž souvisí i možnost firmy vzdělávat si svého budoucího zaměstnance tzv. na míru, dále pak ověření si vlastní připravenosti pro budoucí praxi.

M. Dvořák: Byl bych rád, kdybychom účastí v pilotáži projektu Pospolu přispěli k pozitivním změnám ve vzdělávání na technických školách a kdyby propojování teorie s praxí přineslo nejen do naší firmy kvalitní absolventy.

V čem je Vaše spolupráce výjimečná a specifická?

B. Fuksa: Za poslední dva roky jsme přidali řadu dalších nových aktivit a dostali se na zcela jinou úroveň. Vztahy s velkými firmami jako TOSHULIN a.s., Chropyňská strojírna a.s. nebo Magneton a.s. jsou dnes už opravdu hodně úzké v tom nejlepším slova smyslu. Společným cílem je zajistit žákům i jejich rodičům nejlepší možný „servis“ a díky zájmu firem i dobrou budoucnost v zajímavém povolání.

R. Šmíd: Díky spolupráci s firmami naše škola lépe reflektuje novinky a aktuální špičkové technologie využívané v praxi, které se snažíme pro potřeby výuky pořídit. Další specifičností spolupráce školy s firemním sektorem je využívání našeho vlastního SW, který jsme vyvinuli pro přehlednou a efektivní administraci praxí žáků.

M. Dvořák: V průběhu let jsme vytvořili fungující model spolupráce, který má svá pravidla, svou oporu v organizační struktuře firmy a je součástí podnikatelského plánu. Naplňuje mě radostí, když potkám učně ve výrobě s nápisem na tričku „Učím se v MOTOR JIKOV“.

Petr Jansa