Zapojte se do dotazníkového šetření o spolupráci škol a firem

Od poloviny října do konce listopadu 2013 probíhá na všech středních a vyšších odborných školách a u vybraných zaměstnavatelů s nejméně 20 zaměstnanci šetření formou elektronického dotazování. Celkem bude osloveno 5700 subjektů. Cílem šetření je zjistit podmínky, rozsah a formy spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a odhalit překážky, které tuto spolupráci znesnadňují nebo dokonce znemožňují. Školy a zaměstnavatelé mají v šetření jedinečnou šanci se k situaci vyjádřit.

Vzhledem k častým dotazům bychom chtěli upozornit zástupce škol, že dotazník lze vyplnit přímo on-line. Přístupové údaje k elektronické verzi dotazníku (hypertextový odkaz na dotazníkové šetření projektu POSPOLU a unikátní přístupový kód) byly školám zasílány při prvním oslovení (společně s oslovovacím dopisem MŠMT). Aby se škola mohla do šetření zapojit (ať již nově či opakovaně), bude nutné kontaktovat přímo subdodavatele STEM/MARK, který zašle přístupové údaje. Kontaktní osobou je paní Ivana Valentová, e-mail: valentova@stemmark_cz, telefon: 225 986 828, 724 433 827. S žádostí o zpřístupnění dotazníku se můžete obrátit přímo na ni.

Plošné šetření realizované v rámci projektu Pospolu pomůže zmapovat aktuální situaci v této oblasti v ČR. Výstupy šetření budou podkladem pro vytvoření návrhů legislativních a systémových opatření, které by pomohly zajistit optimální podmínky spolupráce škol a zaměstnavatelů v ČR, zkvalitnit odbornou přípravu žáků, více propojit odborné vzdělávání s praxí a přiblížit odborné vzdělávání požadavkům zaměstnavatelů.

Co bude šetření zjišťovat

  • zázemí škol pro odborné vzdělávání

zda mají školy dostatečně vybavené prostory pro realizaci učební praxe ve škole – dílny, laboratoře, odborné učebny, zda jim místní nebo jiné podmínky umožňují spolupracovat se zaměstnavateli aj.;

  • formy a rozsah spolupráce škol a zaměstnavatelů

praktické vyučování – odborný výcvik, odborná praxe, teoretické vyučování, účast odborníků z praxe ve výuce, stáže učitelů na pracovištích zaměstnavatelů, spolupráce na projektech, exkurze, různé formy výpomoci poskytované školám ze strany zaměstnavatelů – materiální, technologická apod., jiné formy spolupráce;

  • podmínky spolupráce

místní, regionální, legislativní, finanční ad., bariéry znesnadňující či znemožňující spolupráci;

  • přínos spolupráce pro různé cílové skupiny a subjekty

školy, zaměstnavatele, samotné žáky, případně další zainteresované subjekty – zřizovatele, kraje, příslušná ministerstva včetně MŠMT, sdružení zaměstnavatelů včetně hospodářských komor, rodiče aj.;

  • potřeby škol a zaměstnavatelů ohledně zajištění odborného výcviku / odborné praxe v reálném pracovním prostředí, zjištění jejich očekávání z pohledu nutných či možných legislativních změn.

Na dotazníkové šetření naváží hloubkové rozhovory se zástupci 30 škol a 30 zaměstnavatelů. Jejich cílem bude získat podrobnější informace o skutečnostech zjištěných v dotaznících.

Dotazníkové šetření ve školách bude provádět společnost STEM/MARK formou internetového dotazování, kterému bude předcházet telefonické oslovování zástupců škol speciálně vyškolenými tazateli. Tato společnost bude realizovat i hloubkové rozhovory se zástupci 30 vybraných škol. Dotazníkové šetření u zaměstnavatelů bude provádět společnost TREXIMA formou internetového dotazování, případně následného telefonického kontaktu. Hloubkové rozhovory se zástupci zaměstnavatelů bude realizovat společnost UNIVERSITAS.

Více informací o šetření najdete na adrese http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/dotaznikove-setreni-ve-skolach-a-u-zamestnavatelu.

Děkujeme všem za účast v dotazníkovém šetření.