Publikace vydané v roce 2014

Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného v ŠPP

06.43.21_5.  Tato publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti školního speciálního pedagoga. 

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

06.43.21_17.  06.43.19_2.  Metodické zprávy projektu RAMPS-VIP III  z roku 2014 zaměřené na speciální vzdělávací potřeby - KA 2 a KA 3.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 40 stran.

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění - 2014

Šetření názorů absolventů VOŠ  tři roky po ukončení studia. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 63 stran.

Praktické vyučování v maturitních oborech

Publikace Pospolu z roku 2014 - pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus.

Brožura Odborné školy a firmy Pospolu

V prosinci 2014 vyšla v NÚV informační brožura, na jejímž vzniku se podílel tým řešitelů projektu Pospolu. Její obsah vystihuje podtitul brožury „ Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami“. 

Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti

06.43.21_5. Publikace  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  klade důraz zejména na roli školních psychologů ve školním poradenském pracovišti, na diagnostiku a na psaní zpráv.

Zpráva o vyhodnocení účinnosti a efektivity smluv s rodiči u žáků s poruchami chování

6.43.21_12. Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách (KA 5)

06.43.21_9. Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  rozlišuje tři typy programů z hlediska vývojových charakteristik žáků - programy pro první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy.

Třístupňový model péče ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

Výstup  KA02. Publikace z roku 2014, která byla vydaná v projektu RAMPS-VIP III.

Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče (KA 5)

06.43.21_11.  06.43.20_5.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti středisek výchovné péče.

Postupy práce se závěry z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření ve školním prostředí (KA 1)

06.43.21_2.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Role krajských úřadů v řízení ŠPZ

06.43.21_5.   Metodická zpráva č.6 – KA 2 a KA 3, 2014.

Standardní postupy ve speciálně pedagogickém centru

06.43.21_5 Metodická zpráva č.4 – KA 2 a KA 3 projektu  RAMPS-VIP III z roku 2014.

Standardní postupy pedagogicko-psychologických poraden

06.43.21_5. Metodická zpráva  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb - Postupy a doporučení jejího rozvoje

06.43.21_5

Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému podpory škol (KA 5)

06.43.20_5.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Evaluační nástroj pro hodnocení kvality a efektivity poskytovaných poradenských a preventivních služeb v ŠPZ a SVP

06.43.21_14. Materiály  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb v ŠPP (KA2)

06.43.21_13.  Materiály  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách (KA 2)

06.43.21_7.  Text, který vznikl v rámci  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014  se věnuje problematice ustavení a řízení školních poradenských služeb, které jsou zajišťovány v úplné a neúplné variantě ve školách.

Vytvoření komunikační struktury mezi školami a školskými poradenskými zařízeními (KA 2)

06.43.21_6.  Text, který vznikl v  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014,  se věnuje legislativnímu rámci i metodické podpoře.

Modul DVPP pro pracovníky školských poradenských zařízení (KA 4)

06.43.21_16. Modul byl vytvořen v projektu RAMPS v roce 2014.

Inovovaný modul DVPP pro školní psychology a školní speciální pedagogy (KA 4)

06.43.21_15. Vydáno v projektu RAMPS v roce 2014.

Návrh na legislativní změny v systému školských poradenských služeb na území ČR (KA 3)

06.43.20_3. Vydání v roce 2014.  Návrhy změn v nově připravovaných legislativních dokumentech.

Návrh na legislativní změny v systému školních poradenských služeb na území ČR (KA 2)

06.43.20_2. Publikace vydaná v roce 2014 obsahuje podklad  pro návrh úprav ve školském zákoně.

Inovace koncepčních a metodických dokumentů vymezujících školní poradenské služby (KA 1)

06.43.20_1. Koncepce poskytování poradenských služeb ve školách v ČR, 2014.

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol

Publikace projektu Pospolu z roku 2014 je určená skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika.

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2014

Pikálková, Simona – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 52 stran.

Přechod absolventů středních škol na trh práce - vybrané skupiny maturitních a učebních oborů - 2014

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 59 stran.

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Publikace byla vydána v projektu Nová závěrečbá zkouška 2 v roce 2014.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 – 2013

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2014. 45 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

Úlovec, Martin - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2014. 56 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2013

Burdová J., Doležalová G., Chamoutová D., Strádal J., Šťastnová P., Tillner J., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Vongreyová J.; Praha: NÚV, 2014. 96 stran. ISBN 978-80-7481-031-2.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 45 stran.

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 41 stran.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza 2014

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2014. 35 stran.

Praktické vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firmě

Publikace projektu Pospolu vydaná v r. 2014 pro skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví.

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání

Koncepční studie  projektu Koncept - dopracovaná verze, leden 2014.

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2013

Kuchař, Pavel – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 75 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2013/14

Vojtěch, Jiří - Paterová, Pavla. Praha: NÚV, 2014. 46 stran.

Inovace metodiky pro práci pedagoga

Inovace metodiky, která vznikla v  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014.  

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2013/2014

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2014 přináší školám návod, jak zacházet s jednotným zadáním při přípravě závěrečných zkoušek, jak pracovat s informačním systémem nové závěrečné zkoušky a další užitečné informace.

Nový leták projektu UNIV 3

Propagační leták vznikl v  rámci publicity projektu  v roce 2014. 

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 52 stran.

Metodické materiály pro obory vzdělání Kadeřník, Kosmetické služby, Vlasová kosmetika

Publikace pro skupiny oborů 69 Osobní a provozní služby

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru - 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 40 stran.

Třístupňový model péče z pohledu specialistů školského poradenského zařízení zapojených v projektu RAMPS – VIP III (KA 2 a KA 1)

06.43.21_3. 06.43.19_1. Dvě zprávy projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  připomínají principy třístupňového modelu péče o děti s poruchami učení a chování.

Kreativní podnikání ve školách: Doporučení pro vzdělávací politiku z projektu CENTRES

Publikace z roku 2014.