Brožura Odborné školy a firmy Pospolu

V prosinci 2014 vyšla informační brožura Odborné školy a firmy Pospolu s podtitulem „Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami“. Nová publikace poslouží zapojeným školám i jejich partnerským subjektům k prezentování jejich činnosti, žákům a jejich rodičům pomůže při výběru střední školy a v neposlední řadě také pro inspiraci ostatním školám a firmám, které by rády navázaly spolupráci a společně se podílely na kvalitnější přípravě absolventů a zvýšení kvality odborného vzdělávání v ČR.

Obsah brožury se odvíjí od 38 odborných škol zapojených do Pospolu, přičemž každé škole je věnována jedna strana publikace. Školy jsou za sebou řazeny místopisně podle krajů ČR, v nichž mají své sídlo. Adresy škol jsou uváděny dle Rejstříku škol, adresy partnerských subjektů dle Obchodního rejstříku. Stránky škol mají jednotnou strukturu a obsahují informace o partnerství, do něhož je škola zapojena, o dalších subjektech, které partnerství tvoří. Dále zmiňuje charakteristiku školy a vyučované obory vzdělání, partnerské firmy školy a historii spolupráce se školou nebo zkušenosti školy z projektu Pospolu.

Kromě stránek věnovaných školám se čtenáři seznámí s konkrétními formami spolupráce, ověřovanými v projektu Pospolu. Příklady forem spolupráce jsou popsány ve vybraných ukázkách případových studií, přičemž jsou zde zastoupeny všechny moduly spolupráce, pilotované v projektu Pospolu, a to: odborný výcvik, odborná praxe, další vzdělávání učitelů ve firmě, jednotné zadání závěrečné zkoušky, profilová maturitní zkouška, nábor nových žáků, volnočasové aktivity a využití odborníků z praxe.

Prostor k vyjádření svého názoru na realizovanou spolupráci jsme dali zástupcům škol, partnerských subjektů či koordinátorům partnerství. Pro přehlednost nechybí v publikaci základní informace o projektu Pospolu, english summary, slovníček pojmů, seznam zkratek a rejstříky škol, jejich partnerů i partnerství.

Děkujeme všem, kdo se na vzniku publikace podíleli, a přejeme příjemné čtení.