Zpravodaj Pospolu 3/2014

Zpravodaj, tentokrát v delším vydání, vyšel na konci roku 2014.

Dočtete se v něm o vzniku nového modelu odborného vzdělávání, o osvědčených formách spolupráce škol a firem zapojených do Pospolu, o konzultacích systémových a legislativních úprav se zástupci krajských úřadů, o proběhlých vzdělávacích akcích projektu spolu s pozvánkou na akce další nebo o zkušenostech škol a firem se zaváděním prvků ECVET s ukázkou jednotky výsledků učení o zřízení e-shopu. Na poslední straně najdete inzerci projektu.

Ke stažení zde.

 

Editorial

Vážení a milí čtenáři, připravili jsme pro Vás třetí vydání zpravodaje Pospolu v roce 2014, tentokrát v delší podobě. V prosinci 2014 máme za sebou již dva roky trvání projektu a z jeho aktivit vychází mnoho zajímavých a inspirativních výstupů, které Vám na následujících stránkách chceme představit.

 

Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem

V průběhu roku 2014 proběhl v odborných školách, firmách i krajích sběr podnětů a návrhů k usnadnění spolupráce odborných škol a firem, a to jak na systémové úrovni, tak na úrovni škola-firma. Z těchto podnětů vznikne v roce 2015 tzv. nový model odborného vzdělávání Pospolu, jehož součástí budou návrhy na systémové změny a s nimi související opatření.

 

Školy a firmy v Pospolu pilotně vytvářejí jednotky výsledků učení

Partnerské školy a firmy v Pospolu pilotně ověřují prvky ECVET (Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání) na národní úrovni a ve vzájemné spolupráci sestavují jednotky výsledků učení. Pilotována je tvorba jednotek výsledků učení, které žáka či učitele obohatí o nové kompetence nad rámec školního vzdělávacího programu, i jednotek, které zprostředkují obvyklou součást výuky. Školy a firmy pilotně ověřují také využití osobního záznamu, tedy dokladu o absolvovaném odborném výcviku nebo praxi obsahující výčet konkrétních dovedností, znalostí a kompetencí.

 

ECVET nám umožnil dobře naplánovat odborné praxe

Své zkušenosti se sestavením jednotek výsledků učení popisuje v rozhovoru Ing. Jiří Formánek, ředitel DELTA - Střední školy informatiky a ekonomie, s. r. o.

 

Ukázka jednotky výsledků učení

PROVOZOVÁNÍ e-SHOPU (DELTA - Střední školy informatiky a ekonomie, s. r. o.)

 

Spolupráce škol a firem na Metodickém portálu RVP.CZ

V rámci projektu Pospolu vznikají dva nové moduly na Metodickém portálu RVP.CZ - BURZA a POSPOLU. Zatímco burza je na adrese http://burza.rvp.cz přístupná již od října 2014, spuštění modulu POSPOLU se plánuje na začátek druhého pololetí školního roku 2014/15.

 

Brožura Odborné školy a firmy Pospolu

V prosinci 2014 vyšla informační brožura Odborné školy a firmy Pospolu s podtitulem „Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami“. Nová publikace poslouží zapojeným školám i jejich partnerským subjektům k prezentování jejich činnosti, žákům a jejich rodičům pomůže při výběru střední školy a v neposlední řadě také pro inspiraci ostatním školám a firmám, které by rády navázaly spolupráci a společně se podílely na kvalitnější přípravě absolventů a zvýšení kvality odborného vzdělávání v ČR.

 

Jaké principy spolupráce se osvědčují školám a firmám v Pospolu?

V partnerstvích škol a firem zapojených do projektu Pospolu proběhl v závěru roku 2014 sběr informací a podnětů pro systémové změny. Zjišťovali jsme, jak je spolupráce škol s firmami či zaměstnavateli realizována, jak probíhá odborná příprava žáků v reálném pracovním prostředí, jak je organizována, zabezpečována a vyhodnocována, jaké vztahy, zkušenosti a překážky zde existují a jak by měla spolupráce škol s firmami fungovat v ideálním případě.

 

Kouč Vám pomůže podívat se na spolupráci z jiného úhlu pohledu

V Pospolu probíhají od února 2014 na různých místech ČR zdarma vzdělávací akce zaměřené na spolupráci škol a firem - tematické a informační semináře, kurzy, koučování a oborově zaměřené workshopy. Průběh akcí a další zajímavosti popisuje v rozhovoru Ludmila Luxová, manažerka aktivity projektu, která má vzdělávání v projektu na starosti.

 

Střední odborné školství očima krajů

V létě 2014 proběhla v rámci Pospolu setkání se zástupci krajských úřadů vybraných krajů jako zřizovatelů středních škol (pozn. 1). Cílem bylo konzultovat návrhy systémových a legislativních úprav, které by do budoucna usnadnily spolupráci škol a firem s lidmi, kteří v jednotlivých regionech řídí odbor školství a mají přehled o specifikách odborného školství v daném regionu.