Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem

V průběhu roku 2014 proběhl v odborných školách, firmách i krajích sběr podnětů a návrhů k usnadnění spolupráce odborných škol a firem, a to jak na systémové úrovni, tak na úrovni škola-firma. Z těchto podnětů vznikne v roce 2015 tzv. nový model odborného vzdělávání Pospolu, jehož součástí budou návrhy na systémové změny a s nimi související opatření.

Návrh nového modelu odborného vzdělávání Pospolu vzešel z diskuzí se sociálními partnery a z myšlenky intenzivnější spolupráce škol s podniky, která předpokládá přenesení větší zodpovědnosti za odbornou přípravu a její kvalitu na zaměstnavatele a zvýšení podílu přípravy žáků na pracovištích firem. Model počítá s využitím prvků duálního systému při realizaci praktického vyučování žáků v reálném pracovním prostředí a vychází ze stávajících možností a podmínek v ČR s cílem vyhovět požadavkům škol i zaměstnavatelů a přispět tak k rozvoji odborného vzdělávání.

Nový model zahrnuje náměty, podněty, možnosti a varianty řešení spolupráce škol a zaměstnavatelů a ukazuje cestu k těmto možnostem. V koncepci nového modelu se počítá s tím, že spolupráce škol a firem musí být koordinována na celostátní úrovni, aby žáci dosahovali srovnatelných výsledků a získávali srovnatelnou kvalifikaci bez ohledu na to, kde odborný výcvik nebo odbornou praxi absolvovali. Koordinaci by zajišťoval stát reprezentovaný MŠMT v úzké spolupráci s reprezentativními orgány zaměstnavatelů.

Na přípravě nového modelu odborného vzdělávání se podílejí členové pracovní skupiny složené z expertů projektu Pospolu. Projednávání modelu se sociálními partnery a dalšími subjekty je plánováno na první polovinu roku 2015.

Viola Horská