Školy a firmy v Pospolu pilotně vytvářejí jednotky výsledků učení

Partnerské školy a firmy v Pospolu pilotně ověřují prvky ECVET (Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání) na národní úrovni a ve vzájemné spolupráci sestavují jednotky výsledků učení. Pilotována je tvorba jednotek výsledků učení, které žáka či učitele obohatí o nové kompetence nad rámec školního vzdělávacího programu, i jednotek, které zprostředkují obvyklou součást výuky. Školy a firmy pilotně ověřují také využití osobního záznamu, tedy dokladu o absolvovaném odborném výcviku nebo praxi obsahující výčet konkrétních dovedností, znalostí a kompetencí.

Cílem využití prvků ECVET v Pospolu je zkvalitnit a rozšířit praktickou přípravu žáků odborných škol na pracovišti a umožnit žákům či učitelům získat nové dovednosti v oboru, a to např. na jiném pracovišti, prací s jinými typy strojů a zařízeními nebo modernějšími technologiemi, softwarem či vybavením. Snahou zavádění prvků ECVET je definovat obsah spolupráce škol a firem prostřednictvím popisu výsledků učení - tedy toho, co a v jakém rozsahu se žák na pracovišti naučí a jak budou jeho znalosti, dovednosti a kompetence hodnoceny.

Každé partnerství má jiné potřeby a přistupuje ke tvorbě jednotek výsledků učení po svém. Právě díky různým přístupům bude možné ověřit, zda a v jakém rozsahu je možné ECVET a jeho principy na národní úrovni použít, a to zejména z hlediska tvorby jednotek výsledků učení i jejich ověřování a uznávání vzhledem ke vzdělávacím programům i trhu práce.

Každá škola nebo podnik mají slabé i silné stránky z hlediska oborové specifikace, postavení na trhu či personálního i materiálního potenciálu. A na tom lze dobře stavět při sestavování nabídky či poptávky směrem k realizaci „národní mobility“.

Co je jednotka výsledků učení?

Jednotky výsledků učení jsou jedním z pilířů ECVET. Jednotka je složka kvalifikace tvořená uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit, přenášet, uznávat i shromažďovat. Očekávané výsledky učení lze získat v různém učebním prostředí (ve škole, školních dílnách nebo v ideálním případě na pracovišti zaměstnavatele). Kvalifikace je pak tvořena souborem těchto jednotek.

Jednotka může být specifická pro jedinou kvalifikaci nebo společná pro více kvalifikací. Na její tvorbě by se měly podílet společně škola i podnik, aby byla zajištěna vazba na trh práce. Jednotky výsledků učení mohou být poměrně unikátní a mají potenciál být dobrou vizitkou školy i podniku. Jednotky výsledků učení jsou flexibilní v tom smyslu, že mohou pomoci reagovat na rychlé změny moderních technologií a vývoj v některých oborech vzdělání. Zejména v technických oborech mohou být proto vhodným nástrojem pro aktualizaci či doplnění ŠVP v souladu s dynamickým rozvojem moderních technologií a přizpůsobení se požadavkům trhu práce.

K čemu potřebujeme osobní záznam?

V projektu Pospolu se pilotuje také využití osobního záznamu. To je prvek, který v českém prostředí až na výjimky chybí a řada škol i podniků by jeho zavedení uvítala. Na výučním listu ani na maturitním vysvědčení není uvedeno, jaké konkrétní výsledky žák během praktického vyučování získal. Pokud navíc žák školu nedokončí, neznamená to, že by nedosáhl žádných výsledků učení. Z ročníkových vysvědčení však není patrné, jaké praktické dovednosti získal. A právě osobní záznam konkrétní výsledky a praktické dovednosti žáka zachycuje.

Zaměstnavatelé i školy většinou vidí užitečnost ve vydávání osvědčení nebo nějakého standardizovaného osobního záznamu o absolvovaném odborném výcviku nebo odborné praxi, který by byl v ideálním případě vydáván žákům (absolventům) povinně s maturitním vysvědčením či výučním listem. Právě doklad o absolvovaném odborném výcviku nebo odborné praxi obsahující výčet konkrétních dovedností, znalostí a kompetencí by žákům výraznou měrou mohl pomoci při vstupu na trh práce či při přestupu na jinou vzdělávací instituci.

Projekt Pospolu pro tyto účely používá upravený dokument Europass - Doklad o národní mobilitě.

Jaké jsou výhody využívání principů ECVET?

  • Jasné a srozumitelné definování toho, co má žák na pracovišti vykonávat ;
  • Zkvalitnění spolupráce škol a firem a nastavení prostředí vzájemné důvěry;
  • Podpora celoživotního učení;
  • Získání osobního záznamu;
  • Zapojení všech aktérů - školy, podniku i žáka;
  • Podpora atraktivity odborného vzdělávání a flexibility vzdělávacích cest;

Martina Kaňáková