Dejte nám absolventy, jaké potřebujeme

29.1.2013    Kariera.iHNed.cz   Zaměstnavatelům se nedostává kvalifikovaných zaměstnanců. Ze středních a vysokých škol vycházejí mladí lidé vzdělaní v oborech, které nemají uplatnění na trhu práce, popřípadě poučení teoreticky, ale bez praktických znalostí.

Učebních zařízení je málo a podle toho  vypadají počty řemeslníků vstupujících do praxe. Propad je především v  technických oborech. Ekonomů, právníků, absolventů různých manažerských  směrů a gastronomie je dost, ale ti rozvoj průmyslu, který naše  ekonomika nutně potřebuje, nezajistí.

V takovém duchu se nesla panelová diskuse na  podzimní pražské konferenci Asociace poskytovatelů personálních služeb.  Diskutovali v ní Klára Bezděková (KB), vedoucí oddělení vyššího  odborného a dalšího vzdělávání MŠMT, Pavel Puff (PP), manažer útvaru  strategického náboru ČEZ, a Miloš Rathouský (MR), koordinátor analýzy  disparit školství Svazu průmyslu a dopravy.

Regiony mají zájem o vyučené

MR: V regionech je větší  poptávka po absolventech učebních oborů než po maturantech, a to hlavně  ze strojírenství či dopravy. Vyplývá to z analýzy středního a odborného  školství, kterou nechal Svaz průmyslu a dopravy vypracovat ve 14  krajích. V jednom kraji k danému datu chyběla tisícovka absolventů ve  strojírenství a ve stavebnictví. Nikde nikdo nepřebývá.

Bylo by dobré, aby takové analýzy sloužily  jako základ předpovědí pro regionální trhy práce, aby tento systém někdo  udržoval a doplňoval, což by mělo vést k optimalizaci oborové struktury  středního vzdělávání v krajích. Které obory je třeba kapacitně  posilovat a které utlumovat, je zřejmé.

PP: Zda je kvalifikovaných  pracovníků dost nebo málo, to je složitá otázka. Neexistuje ucelený  pohled na stav nabídky a poptávky podle profesí a úrovně vzdělání, který  by dokladoval dostatek či nedostatek. My v ČEZu při hledání vhodných  lidí pracujeme s různými studiemi, mnohdy jsou dělány pro konkrétní  region či účely.

Lidé se tedy nalézt dají, ale je to obtížné.  Ještě náročnější je s výsledky takových studií pracovat při optimalizaci  školské soustavy, pružně přenastavovat priority.

Uznávání výsledků dalšího vzdělávání

KB: Tady na konferenci  zaznělo, že v současné době firmy nemohou plánovat na delší období než  na pár týdnů. Jenže student nebo učeň studuje čtyři-pět let a když  ukončí školu, nikdo ho nepotřebuje; plánování v této oblasti je velmi  složité. Snahou je tedy rozvíjet další vzdělávání - to, které probíhá  mimo školy, v praxi. Touto cestou se snažíme nabízet kvalifikované lidi  pro trh práce.

Pomocníkem je zákon o ověřování a uznávání  výsledků dalšího vzdělávání, díky němuž mají lidé možnost ověřit si  kompetence nabyté během pracovního procesu a získat osvědčení pro daný  obor. Přizvali jsme ke spolupráci zaměstnavatele - systém Národní  soustava kvalifikací (NSK) již nyní spoluvytváří několik tisíc lidí. Ti  určují, jaká povolání jsou na trhu práce žádaná a jaké jsou pro jejich  výkon kvalifikační předpoklady.

To vše v zájmu rychlé změny kvalifikace a  operativního přizpůsobení se poptávce. Vstoupili jsme i do oblasti  rekvalifikací, které byly často formální: lidé dostávali osvědčení, aniž  daný obor ovládali. Absolvování rekvalifikačního kurzu musí vést ke  zkoušce. Chceme, aby profesní kvalifikace byly uznatelné pro provádění  živnosti.

MR: SPD na tvorbě NSK  samozřejmě také spolupracuje. Rozumíme tomu, že je potřeba doplňovat  kvalifikaci, ale chtěli bychom, aby člověk už v základní přípravě, ve  škole nebo v učilišti, získal kvalifikaci, kterou může využít na trhu  práce. Aby školy své programy sladily s potřebou zaměstnavatelů.

Týká se to všech oborů, ale hlavně  technických. Kraje by měly poskytovat podporu oborům, které budou na  trhu práce uplatnitelné. K tomu, že člověk bude v průběhu života muset  několikrát změnit svou kvalifikaci, slouží NSK.

PP: Podíval jsem se na  vývojové trendy v oborech, které zajímají ČEZ (elektrikáři, vývojáři) a  viděl jsem, jak počty stále klesají. To by mělo ministerstvu školství  něco signalizovat. Od roku 2003 do 2011 počty studentů klesly z 28 na 22  %, a to 40 % ekonomiky České republiky tvoří průmysl.

Střední školy ukazují stejný trend a když si k  tomu přidám, jak málo lidí zůstává věrných tomu, co vystudovali - 60 %  lidí, kteří ukončili strojní průmyslovku, ve strojírenství vůbec  nepracuje - pak se lidé opravdu hledají stále obtížněji. U vysokoškoláků  ta situace není tak tragická, ale u středoškoláků brzy narazíme na  problém najít v místě, kde působíme, vhodného adepta pro výkon práce.

Spousta lidí je na humanitních studiích, na  gymnáziích. Ti všichni jsou v technických oborech nepoužitelní, ale co s  tím? Možná by bylo dobré oprášit problematiku vyšších odborných škol.

Marketing technickým oborům

PP: Před třemi roky jsme se  rozhodli pracovat v oblasti náboru trochu jinak a kromě vlastního  hledání konkrétního člověka se snažíme ovlivnit rozhodování mladých pro  obory, které potřebujeme.

Postupujeme ve dvou liniích: hledáme lidi a  poskytujeme personální marketing technickým oborům. Pořádáme diskuse,  návštěvy škol, hledáme společnou řeč s rodiči, učiteli, výchovnými  poradci, aby děti zamířily do složitějších oborů. Technika je na učení  náročnější, ale pak budou snáze hledat zaměstnání. Máme i partnerské  školy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

KB: Je správné, že firma  oslovuje žáky škol a chce ovlivňovat jejich kariéru. Takových firem není  mnoho. Dnes panuje trend mít vysokoškolský titul bez ohledu na obor a  jeho užitečnost. Je třeba, aby rodiče, učitelé, poradci aktivně  přistupovali k ovlivňování názorů dětí a vysvětlovali jim perspektivu  budoucího zaměstnání.

Vyšší odborné školy, "vošky", to je případ  sám pro sebe. Poněkud jsme tápali, jakou jim dát perspektivu. Když  zaměstnavateli nestačí maturita, chce bakaláře nebo magistra, VOŠ jsou  jakoby navíc. Přitom konkurenční výhoda VOŠ je evidentní - velké  množství praxe v konkrétních firmách vychovává lidi lépe připravené  pracovat než bakalářské studium.

I vyučený je člověk

MR: Ano, máme vysoký počet  absolventů, ale jiných oborů, než potřebujeme. Svobodná volba povolání a  vzdělávání vede k tomu, že mladí (možná na radu rodičů) volí  "lukrativní" obory, do kterých se pak přelévají veřejné finance. Po  dvaceti letech jsme v situaci, kdy systém prostě reaguje na zájmy - máme  střední zájmové vzdělávání.

Namíchali jsme smrtící koktejl, jehož  součástí jsou žáci, kteří si myslí, že studují uplatnitelný obor, školy,  které se přizpůsobují požadavkům žáků, a absolventi, kteří nemají  uplatnění a musí se rekvalifikovat. SPD začíná s propagací od mateřských  škol. Už na nejnižších stupních škol by měla existovat ta správná  výchova. Školy zatím děti k vlastnímu rozvoji nemotivují, vychovávají  reprodukční umělce, ale neučí je tvořit.

Stát momentálně podporuje svobodnou volbu  vzdělávání, investuje do neuplatnitelného oboru, a pak absolventy ještě  musí rekvalifikovat. Jaká je efektivita takto vynaložených prostředků?  VOŠ byly jediné reformní školy, platilo se zde školné, měly úzké sepětí s  praxí a produkovaly lidi prakticky orientované, s vyšším než středním  vzděláním. Bohužel si myslím, že jejich éra končí.

PP: Svou roli mohou sehrát  média. O dalším směřování dětí rozhodují rodiče, a ti slyší z médií, že  kdo nemá titul z VŠ, je nezaměstnatelný. Přitom i vyučený je člověk a  může udělat slibnou kariéru. Osobně dám radši přednost absolventovi VOŠ  než bakaláři. Pro nás jsou bakaláři technických oborů nepoužitelní. Byl  bych rád, kdybychom projekt vyšších odborných škol ještě oprášili a  nepohřbívali jej, a to i s ohledem na snižování počtu míst na vysokých  školách.

MR: SPD stále připomíná, že  bylo by dobré na ně nezapomínat a zařazovat je do vzdělávacích programů.  Aby se nestalo, že se investoři a zaměstnavatelé vydají hledat pracovní  síly za hranice. A nejen oni. Střední školy z oblastí u německých  hranic hlásí, že v regionu zahraniční školy "loví" patnáctileté a lákají  je ke studiu. Takže i zde vzniká nebezpečí, že o to málo dětí, které  máme, ještě přijdeme.

Zdá se, že je to začarovaný kruh. Jak z něj  ven? Existují nejrůznější společné projekty oborových svazů, firem a  škol (například projekt duálního vzdělávání POSPOLU), samostatné  iniciativy firem a společností podporující zájem o technické obory mezi  nejmenšími na školách. Chybí však společná vůle všech zainteresovaných a  konsensus v činech.

Průmysl v ČR, vytvářející téměř dvě pětiny  hrubého domácího produktu, zaměstnává nyní kolem 40 % lidí, ovšem první  ročníky technicky zaměřených středních škol představují pouze 29 % z  celkového počtu středoškoláků. A to je pro perspektivní rozvoj  průmyslové výroby opravdu málo.

Duální systém vzdělávání

Duální systém je možno definovat jako  systematické propojení teoretické výuky a praktické profesní přípravy,  čímž je zabezpečena velká efektivita vzdělávání. Charakteristickým  znakem je získání profesních zkušeností spojené se zprostředkováním  znalostí a dovedností. Student/učeň se tak vzdělává ve stejných  podmínkách, v jakých bude později pracovat. Kombinace teorie a praxe  zaručuje vysokou kvalifikaci absolventů.

V Německu má systém více než stoletou  tradici. Je praktikován ve všech odvětvích hospodářství, v průmyslu,  obchodu, řemeslech, službách i v zemědělství. V roce 2009 bylo v duálním  systému v Německu vzděláváno celkem 1 571 457 mladých lidí a bylo  uzavřeno 566 tisíc nových smluv o vzdělání.

Důležitým znakem duálního systému odborného  vzdělávání je spolupráce převážně soukromých firem na jedné straně a  veřejných škol na straně druhé, která je upravena a řízena Zákonem o  odborném vzdělávání (Berufsbildungsgesetz), jehož novela vstoupila v  platnost 1. dubna 2005.

Pro zavedení duálního vzdělávání v ČR jsou  zapotřebí legislativní změny, které budou upravovat spolupráci škol,  podniků a studentů či učňů. Dále je potřeba probudit zájem u českých  firem a přesvědčit je o tom, že investice do vzdělání budoucích  zaměstnanců je pro další rozvoj společnosti nepostradatelná.

Vyšlo v příloze HN Kariéra&vzdělávání.