Dodatečná informace zadavatele uveřejněná v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Dodatečná informace zadavatele uveřejněná v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.:

Do části 9. Zadávací dokumentace označené jako „Kritéria hodnocení nabídek“ se pod tabulku vkládá tento text:

Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, pomocí bodovací stupnice. Pro hodnocení nabídek je stanovena bodovací stupnice 1-100 bodů.

Nabídková cena bude hodnocena v sestupném pořadí podle absolutní výše. Pro zadavatele nejvýhodnějšímu údaji bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Vlastní návrh řešení se bude hodnotit tak, že hodnotící komise přiřadí nabídce bodovou hodnotu v souladu s výše uvedenou tabulkou v každém subkritériu. Nejvyššímu součtu bodů v daném subkritériu bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce. Takto získané body budou vynásobeny stupněm významu (váhou) jednotlivého subkritéria a v rámci jedné nabídky sečteny. Nejvyššímu součtu bodů v daném subkritériu bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce. Součty získaných bodů budou vynásobeny stupněm významu (váhou) daného dílčího kritéria hodnocení.

Součet počtu bodů za obě dílčí kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získá nejvyšší počet bodů.

Zadavatel upřesňuje, že uvedená změna má toliko informativní charakter a neovlivní lhůtu pro podání nabídek.