Ostatní

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odpovědi na dotazy zájemců o podání nabídky, které nespadají do žádného z dalších tematických okruhů . 

Uvedené odpovědi se vztahují k zadávací dokumentaci, kterou si včetně dodatečných informací můžete stáhnout na profilu zadavatele. Článek s přehledem nejdůležitějších informací k celé veřejné zakázce naleznete zde. 


Přehled všech stránek s dotazy
1 2 3   Následující   ››

Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Chci vás požádat o upřesnění, co může být způsob vedení portfolia kompetencí žáka? Požádám o nějaký příklad. 

 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V případě, že by naše firma měla zájem se zapojit do výše uvedeného projektu, je někdo schopný nám podat základní informace po telefonu? Dle informací končí registrace firem a škol 8.8.2013. 

 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7. (druhá část dotazu)

Mám dva dotazy: 1.    jestli se nedá posunout termín uzavření nabídek na polovinu září (dovolené ve firmách a dovolené učitelů) 

 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7. (druhá část dotazu)

Mám dva dotazy: 1.    jestli se nedá posunout termín uzavření nabídek na polovinu září (dovolené ve firmách a dovolené učitelů) 

 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Rádi bychom se dozvěděli, na kterých dokumentech je při podání nabídky povinnost zakomponovat povinná loga dle Manuálu vizuální identity? 

 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Musíme pro nabídku dát seznam statutárních orgánů ve vztahu se zadavatelem, když žádný náš statutární orgán ve vztahu se zadavatelem nebyl? Nebo máme odevzdat prázdnou listinu? 

 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Máte podrobnější informace co to jsou nebo mohou být Osvojené jednotky? Případně příklad, jak je máme popsat a definovat? 

 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Jaký formát má mít doklad o absolvování odborného výcviku? Stačí hlavičkový papír firmy s podpisem vedoucího odborného výcviku, nebo je zapotřebí specielní dokument ve zvláštním režimu jako je vysvědčení? 

 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Nabídku uchazeč doručuje osobně do podatelny na uvedenou adresu? V případě osobního doručení je možné, aby nabídku (v rámci úspor) doručil pracovník partnerské školy, která však není fakturačním partnerem? 

 

Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Jsme škola a zaměřujeme  se na výchovu a vzdělávání dětí se sluchovou vadou a chtěli bychom se zapojit do projektu. Prosíme o informaci, zda se můžeme zapojit s obory Reprodukční grafik pro média a oborem Truhlář-čalouník. 

 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

V jaké míře je poskytovatel povinen zajistit udržitelnost v délce 5-ti let. Zda je povinen i v této době zajistit výuku odborného výcviku ve firmách ve stejném počtu žáků, hodin a zúčastněných firem ke kterému se zaváže ve smlouvě? Pokud ne, tak v jakém počtu žáků a hodin je tuto udržitelnost zavázán zajistit (alespoň procentuálně)? 

 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Člen vedení naší společnosti je současně vedoucím koordinačního výboru/komise sociálních partnerů v projektu POSPOLU. Má podepsána veškerá čestná prohlášení o mlčenlivosti. Naše společnost se chce přihlásit do veřejné soutěže jako partner SŠ. Člen vedení se na přípravě nabídky nepodílí a ani nebude osobou podepisující nabídku. Lze se za těchto podmínek přihlásit do veřejné soutěže, za předpokladu odstoupení člena vedení z výboru? V jaké fázi procesu podání nabídky je třeba odstoupit (před podáním/po podání nabídky)? 

 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Dovoluji si Vám tímto zaslat dotaz týkající se veřejné zakázky „Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem“. Dotaz se týká hodnotícího kritéria „Vlastní návrh řešení“, resp. dílčího subkritéria „Relevantnost vyplnění šablon“. Dle ZD bude Komise hodnotit vyplnění všech šablon dle pokynů zadavatele. Za každé relevantně vyplněné textové pole dle pokynů v šabloně je přidělen jeden bod. V každém textovém poli pak musí uchazeč uvést informace dle pokynů zadavatele, které jsou relevantní ve vztahu k předmětu plnění této veřejné zakázky. Ráda bych se Vás tímto zeptala, co konkrétně bude v rámci daného kritéria hodnoceno. Dle ZD to vypadá, že bude hodnoceno, zda jsou dané šablony vyplněny dle pokynů zadavatele. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se dle našeho názoru o nepřípustné hodnotící kritérium. Dle zákona o veřejných zakázkách se dílčí hodnotící kritéria musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Není tak možno hodnotit fakt, zda je pole správně vyplněné či nikoli, protože tato skutečnost nemá žádnou souvislost s vlastním nabízeným plněním. Zhodnocení toho, zda jsou vyplněna všechna pole relevantními informacemi dle pokynů zadavatele by mělo by součástí kontroly, zda nabídka splnila požadované náležitosti dle ZD, nikoli vlastního hodnocení ekonomické výhodnosti (protože s ekonomickou výhodností nabídky vůbec nesouvisí). 

 

Dotaz č. 36 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Co je dle zadavatele kooperativní model spolupráce a duální systém spolupráce. Dovolte mi požádat zadavatele o přesný popis kooperativního modelu spolupráce a duálního systému spolupráce, pro potřeby této veřejné soutěže? 

 
1 2 3   Následující   ››