Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Chci vás požádat o upřesnění, co může být způsob vedení portfolia kompetencí žáka? Požádám o nějaký příklad. 

Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Pro tuto část plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel bude pro partnerství v pilotáži připravovat metodická doporučení a bude nabízet metodické vedení. Pro přípravu nabídky je možné pohlížet na portfolio žáka jako na soubor osvojených odborných kompetencí žáka vykázaný v tabulce či jiném přehledu. Jako inspirace uchazečům může posloužit kvalifikační či hodnotící standardy profesních kvalifikací národní soustavy kvalifikací nebo podoba “osvojených jednotek učení” dle metodiky ECVET (věnovali jsme se v odpovědi na dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.). Portfolio by tak mělo zahrnovat popis toho, co se žák při určitém časově omezeném období pilotáže v konkrétním modulu (např. odborný výcvik) konkrétně naučil, jak to bylo ověřeno a jaký doklad si žák do svého portfolia umístí.