Smluvní vztahy a finance

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odpovědi na dotazy zájemců o podání nabídky ke smluvním vztahům a finančnímu krytí pilotáže . 

Uvedené odpovědi se vztahují k zadávací dokumentaci, kterou si včetně dodatečných informací můžete stáhnout na profilu zadavatele. Článek s přehledem nejdůležitějších informací k celé veřejné zakázce naleznete zde.


Přehled všech stránek s dotazy
1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V čl. III. Cena plnění a platební podmínky odst. 13, je omylem uvedeno 2x datum 31.listopadu, lze opravit na 30. listopadu? 

 

Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V čl. VII. Práva a povinnosti poskytovatele, část Spolupráce smluvních firem odst. 7 narazili na text: Poskytovatel je povinen při plnění předmětu této smlouvy používat pouze PC s platnými licencemi na legální softwarové aplikace s možností využití ke komerčním účelům a na vyžádání objednatele předložit prohlášení o takových licencích. Jsme škola, která má platné licence a legální software, ale podle vyjádření naši pracovníků z ICT máme software ve verzi education a nikoli pro komerční účely, jsme přesvědčení, že s obdobným problémem se potýkají všechny školy pokud chtějí podat nabídku sami a firmy budou subdodavateli, lze v této části smlouvu upravit?   

 

Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Bude škola zakázku jako dodavatel NÚV realizovat v hlavní nebo doplňkové činnosti? Pokud bude realizovat v hlavní, DPH nevyčísluje, přestože je plátcem DPH. Plátcem DPH je totiž pouze v doplňkové činnosti. Pokud by tedy realizovala zakázku jako dodavatel NÚV v doplňkové činnosti, bude DPH vyčíslovat. Ovšem potom také musí vykazovat v této činnosti zisk. Nabídková cena by pak tedy musela obsahovat položku zisk a škola by tedy z této zakázky měla zisk. Budeme tedy realizovat zakázku v hlavní činnosti (vč. DPH) nebo v doplňkové (bez DPH ale se ziskem)? 

 

Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

K otázce 19 z DI 14 - možná jsem neporozuměl vysvětlení, ale z odpovědi nevyplynulo, jak nabídkovou cenu stanovit, když jsou dodavatelem dvě školy podávající společnou nabídku (nešlo o žádné subdodavatele) a jedna je plátce DPH a druhá není. Modelový příklad: nabídka je za 1 mil. Kč bez DPH, z toho rovná polovina připadá na jednu dodavatelskou školu (fakturační), která je plátce DPH a další polovina na druhou dodavatelskou školu, která není plátce DPH. Bude nabídka v členění 500 tis. Kč vč. DPH + 500 tis. Kč bez DPH + 105 tis. Kč DPH (DPH pouze za dodavatelskou školu, která je plátcem DPH - tzn. rozhodující je plátcovství DPH, nikoliv status "fakturační" školy) nebo bude nabídka v členění 1 mil. Kč bez DPH + 210 tis. Kč DPH (DPH za celou nabídku - tzn. rozhodující je pouze status "fakturační" školy). 

 

Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Při pročítání dodatečných informací č. 14 jsem narazila na dotaz č. 22, viz níže a napadl mě ještě jeden dotaz. Dotaz č.22: Musí se uvádět část nabídkové ceny, která bude plněna subdodavatelem? Odpověď č.22: Cena sjednaná za plnění dodané subdodavatelem by měla být uvedena, uchazeč dodává podobu smlouvy, v jaké jí při úspěšném výběru podepíše se svým subdodavatelem. Musí být ve smlouvě se subdodavatelem opravdu uvedena cena? Subdodavatelská smlouva, kterou plánujeme se subdodavatelem (školou) uzavřít má charakter obecné smlouvy, kde jsou uvedeny v souladu s dotazem a odpovědí č. 6 dodatečných informací č. 11 zejména: „identifikační údaje smluvních stran, informaci o tom, že je uzavírána spolupráce v souvislosti se zapojením subjektů do veřejné zakázky “Pilotáž modelů spolupráce škol a firem” projektu POSPOLU, závazek jednotlivých smluvních stran poskytovat plnění ve veřejné zakázce a rozsah takového závazku“(tedy k čemu se subdodavatel - škola zavazuje, vč. přesných počtů žáků, pedagogů a hodinového rozsahu jednotlivých modulů, ke kterým se subdodávka váže). V případě, že budeme úspěšní, uzavřeme se subdodavatelem dodatek k této smlouvě, kde již bude uvedena konkrétní cena a další závazky obou stran. Prosíme o potvrzení zadavatele, že cena není nedílnou součástí subdodavatelské smlouvy, která musí být přiložena k nabídce. 

 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 12

Jak moc podrobně je nutné popsat položkový rozpočet, který je Přílohou 11 zadávací dokumentace. V partnerství budou zapojeny 3 školy a každá bude mít jiné požadavky na strukturaci výdajů za jednotlivé šablony, je možné výdaje na šablony zprůměrovat a do přílohy 11 uvést odhady, které budou následně okomentovány v příslušné šabloně? 

 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 12

Položka "Ostatní osobní výdaje realizace modulů" - předpokládám, že do této položky patří zaplacení instruktora žáků a zaplacení učitele, který supluje výuku ve škole za učitele, který je v rámci projektu na stáži ve firmě. Můžete toto potvrdit ? 

 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Prosím vás o odpověď na níže uvedené dotazy ohledně rozpočtu. Položka "Ostatní služby" -  můžete uvést nějaký konkrétní příklad, co lze zařadit do této položky ? 

 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Co když pilotáž v daném období bude trvat méně než 30 dní. Jak se bude tato skutečnost fakturovat?  Dofakturuje se v rámci poslední faktury do výše maximální ceny minus záloha? o   Bude se to přidávat k dalšímu fakturačnímu období? 

 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 9

Má se stanovit pevná cena např. za jeden odškolený žákoden? Nebo se jedná o přefakturaci nákladů? Pokud ano, kdo stanovuje odpovídající výši těchto nákladů? Na základě jakého pravidla si může být dodavatel jist, že vyfakturuje celou částku, se kterou vyhrál veřejnou zakázku (pokud samozřejmě splní veškeré požadované ukazatele)? 

 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Ve vzoru smlouvy je v kapitole III. bod 13. Uveden způsob úhrady za plnění smlouvy. V bodě a) je uvedena výše zálohové platby a v bodě c) fakturační období, ve kterých smí dodavatel fakturovat, pokud pilotáž v daném období bude trvat alespoň 30 dní. -       Podle jakého mechanismu se určí přesná výše fakturované částky?   

 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 6

Pokud by došlo k porušení těchto požadavků, jaký vztah bude mít toto porušení ke smluvní ceně? 

 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 6

Na základě jakého mechanismu zamýšlí objednatel tyto skutečnosti kontrolovat (tzn. jak chce kontrolovat, že finance ze zakázky dodavatel nevynaložil na investice)? 

 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Ve vzoru smlouvy je v kapitole III. odstavec 6-8. uvedena řada požadavků a restrikcí na výdaje (výdaje nelze využít na investice, leasing apod.)  Je si objednatel vědom, že požadované plnění je realizováno v rámci režimu veřejných zakázek a tedy smluvního vztahu na základě obchodního zákoníku a ne v režimu dotace a tedy v režimu „Rozhodnutí o přidělení dotace“? Pokud nabídku předloží firma, musí mít v ceně zahrnutý také zisk, jinak by porušovala obchodní zákoník (komerční firma je založena za účelem generování zisku). V požadované struktuře však položka na zisk není. Jak má uchazeč s tímto faktem pracovat? 

 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Má nabídková cena každého modulu (šablony modulu) zahrnovat rozpočítané náklady také na administraci pilotáže, publicitu, kancelářské potřeby, atd., tj. náklady, které přímo nesouvisí s realizací modulu? Musí součet nabídkových cen jednotlivých modulů dát celkovou cenu nabídky? 

 
1 2 3 4 5 6   Následující   ››