Kvalifikační předpoklady

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odpovědi na dotazy zájemců o podání nabídky ke kvalifikačním předpokladům . 

Uvedené odpovědi se vztahují k zadávací dokumentaci, kterou si včetně dodatečných informací můžete stáhnout na profilu zadavatele. Článek s přehledem nejdůležitějších informací k celé veřejné zakázce naleznete zde. 


Přehled všech stránek s dotazy
1 2 3   Následující   ››

Dotaz č. 24 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Jaké všechny doklady je nutné dodat pro doložení subdodavatele? 

 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Je možné, aby odborný garant za školskou sféru disponoval vzděláním v oboru doplňku hlavního modulu pilotáže nebo musí mít ukončené vzdělání v oboru základu hlavního modulu pilotáže? 

 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V odpovědi na dotazy č. 3 dotaz 11. Uvádíte, že pro splnění §53 odst. 1 písm. g) kvalifikačních kritérií musí uchazeč doložit potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny. Znamená to, že musí uchazeč doložit stanovisko od všech pojišťoven na českém trhu? Jelikož i když aktuálně nemáme pojištěnce všech pojišťoven, k plnému prokázání bezdlužnosti je to nutné. Nelze tuto část řešit čestným prohlášením, jak se dělá v jiných veřejných zakázkách? 

 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

  Může mít odborný garant za firemní sféru pro partnerství č. 9 (23 Strojírenství a 26 Elektrotechnika) následující kvalifikaci? a) výuční list v oboru 24-64-2/01 Strojní mechanik b) maturitní vysvědčení v oboru 64-41-L/524 Podnikání c) 17 let praxe v oboru zámečník, strojní technika z toho 13 let vedoucí pozice Jde mi o to, zda musí mít maturitní vysvědčení v oboru nebo stačí výuční list v oboru a maturitní vysvědčení i z jiného oboru než jsou obory zahrnuté v projektu. 

 

Dotaz č. 24 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Náš subdodavatel je s.r.o., která nemá živnostenské oprávnění, je pouze zapsaná v obchodním rejstříku. Ověřený výpis z OŘ pro tuto firmu bude přílohou naší nabídky pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů par. 54 zákona, tak jak uvádíte v zadávací bod č. 1 – výpis z obchodního rejstříku. Je výpis z obchodního rejstříku dostatečným dokumentem jako doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky požadující příslušné živnostenské oprávnění, jak požaduje zadávací dokumentace v bodě č. 2? 

 

Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Chtěla bych se zeptat, jestli je možné doklady k prokázání  základních kvalifikačních předpokladů nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tímto dokladem nahrazujeme výpisy z evidence rejstříku trestů, potvrzení daňového úřadu a zdravotních pojišťoven. 

 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7. (první část dotazu)

Mám dva dotazy: jestli já, jako ředitel ve funkci 1 rok, můžu být poveřen řízením daného projektu "Pospolu", nebo mám pověřit vedením projektu svojí statutární zástupkyni  (která má více odpracovaných let ve funkci )   

 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Chtěli bychom se zeptat zda u firmy, která má vysoký počet zaměstnanců (cca více než 2000) a má vlastní personální oddělení může být garantem smlouvy vedoucí personálního oddělení, pro jednotlivé moduly. Vzhledem k době trvání projektu nám firma nemůže sdělit jméno konkrétního odborníka, který bude mít tuto aktivitu na starosti. 

 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Dle vymezení Zadávací dokumentace v čl. 2., bodech 1 a 2 je cílem zakázky vytvoření partnerství. Podle definice uvedené v „Podrobném popisu předmětu veřejné zakázky“ v části 1. mohou partnerství vznikat mezi školami na straně jedné a firmami zajišťujícími odborný výcvik, resp. odbornou praxi, na straně druhé. Z této definice plyne, že součástí partnerství nemohou být asociace, sdružení, komory či jiná uskupení, která nejsou firmou zajištující odborný výcvik, resp. odbornou praxi. Je tento výklad správný? Pokud ne, prosíme o upřesnění, jakým způsobem může být do partnerství zahrnut subjekt, který přímo nerealizuje výcvik/praxi, ale podílí se na jejich zajištění jako zprostředkovatel (např. krajská hospodářská komora či profesní komory a sdružení)?   

 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Musíme doložit materiály uvedené v ZD 8/a, b, c - i za subdodavatele?

 

Dotaz č. 21 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Chci Vás požádat o upřesnění dokumentace, kterou potřebujeme od našich subdodavatelů - škol k prokázání kvalifikace? 

 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12

Za předpokladu aplikace výše uvedeného modelu. Bude dostatečné pro doložení kvalifikace, vč. dokumentů v rozsahu stanoveném v § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložení všech požadovaných dokumentů pouze za oba soukromé subjekty? Prostřednictvím subdodavatelů (škol) by pak byly doloženy pouze technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona. 

 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Jak správně doložit kvalifikační předpoklady dodavatele a subdodavatelů dle par. 53 ods.1 zák. o veř. Zakázkách. (v zadávací dokumentaci) písmeno g). A v Dodatečné informaci č. 3 odpovědi č. 11 uvádíte ad 3) – potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny ad 4) postačí čestné prohlášení, znamená to doložit oba dokumenty nebo stačí jen jeden? 

 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Chtěla bych se Vás tímto zeptat v rámci výběrového řízení, zda postačí pro člena projektového týmu – konkrétně garanta za profesní sféru, aby měl vzdělání ve strojírenství  a dlouhodobě působil ve firmě – ne ovšem přímo na pracovištích, kde budou učni umístěni? 

 

Dotaz č. 41 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K bodu 5.2. Profesní a kvalifikační předpoklady V tomto bodu se uvádí obecně známé požadavky. Nenacházím zde žádný vztah k odbornosti, které musí uchazeč mít, aby odpovědně splnil odbornou výuku. Jaký je názor zadavatele? 

 
1 2 3   Následující   ››