Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Dle vymezení Zadávací dokumentace v čl. 2., bodech 1 a 2 je cílem zakázky vytvoření partnerství. Podle definice uvedené v „Podrobném popisu předmětu veřejné zakázky“ v části 1. mohou partnerství vznikat mezi školami na straně jedné a firmami zajišťujícími odborný výcvik, resp. odbornou praxi, na straně druhé. Z této definice plyne, že součástí partnerství nemohou být asociace, sdružení, komory či jiná uskupení, která nejsou firmou zajištující odborný výcvik, resp. odbornou praxi. Je tento výklad správný? Pokud ne, prosíme o upřesnění, jakým způsobem může být do partnerství zahrnut subjekt, který přímo nerealizuje výcvik/praxi, ale podílí se na jejich zajištění jako zprostředkovatel (např. krajská hospodářská komora či profesní komory a sdružení)?   

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.Odpověď:

Citovanou formulaci je třeba chápat tak, že spolupráce školy a firmy tvoří jádro, bez něhož není partnerství možné. Do partnerství lze ovšem zapojit i další subjekty, např. v roli prostředníka nebo administrátora partnerství, jak uvádí tazatel. Splní-li takový subjekt všechny požadované kvalifikační předpoklady (částečně prostřednictvím subdodavatelů - škol a firem), může dokonce sám podat nabídku.