Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Ve vzoru smlouvy je v kapitole III. odstavec 6-8. uvedena řada požadavků a restrikcí na výdaje (výdaje nelze využít na investice, leasing apod.)  Je si objednatel vědom, že požadované plnění je realizováno v rámci režimu veřejných zakázek a tedy smluvního vztahu na základě obchodního zákoníku a ne v režimu dotace a tedy v režimu „Rozhodnutí o přidělení dotace“? Pokud nabídku předloží firma, musí mít v ceně zahrnutý také zisk, jinak by porušovala obchodní zákoník (komerční firma je založena za účelem generování zisku). V požadované struktuře však položka na zisk není. Jak má uchazeč s tímto faktem pracovat? 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Uchazeč sám strukturuje nabídkovou cenu ve vztahu k parametrům dodaných šablon na jednotlivé moduly. Objednatel deklaruje také v rámci pokynů k položkovému rozpočtu, že režie na administraci partnerství nesmí přesáhnout 8% celkové nabídnuté ceny. Případný zisk si uchazeč může nárokovat ve svých jednotkových cenách, které budou kalkulovány z parametrů jednotlivých dodaných šablon, nebo do nákladů na režii partnerství.