Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Dovoluji si Vám tímto zaslat dotaz týkající se veřejné zakázky „Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem“. Dotaz se týká hodnotícího kritéria „Vlastní návrh řešení“, resp. dílčího subkritéria „Relevantnost vyplnění šablon“. Dle ZD bude Komise hodnotit vyplnění všech šablon dle pokynů zadavatele. Za každé relevantně vyplněné textové pole dle pokynů v šabloně je přidělen jeden bod. V každém textovém poli pak musí uchazeč uvést informace dle pokynů zadavatele, které jsou relevantní ve vztahu k předmětu plnění této veřejné zakázky. Ráda bych se Vás tímto zeptala, co konkrétně bude v rámci daného kritéria hodnoceno. Dle ZD to vypadá, že bude hodnoceno, zda jsou dané šablony vyplněny dle pokynů zadavatele. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se dle našeho názoru o nepřípustné hodnotící kritérium. Dle zákona o veřejných zakázkách se dílčí hodnotící kritéria musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Není tak možno hodnotit fakt, zda je pole správně vyplněné či nikoli, protože tato skutečnost nemá žádnou souvislost s vlastním nabízeným plněním. Zhodnocení toho, zda jsou vyplněna všechna pole relevantními informacemi dle pokynů zadavatele by mělo by součástí kontroly, zda nabídka splnila požadované náležitosti dle ZD, nikoli vlastního hodnocení ekonomické výhodnosti (protože s ekonomickou výhodností nabídky vůbec nesouvisí). 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

V rámci tohoto subkritéria bude hodnocena nejen formální stránka (tedy, zda je v poli text), ale také obsahová stránka - jednotlivá textová pole budou obsahovat množství informací o “kvalitě” jednotlivých partnerství - za jakých podmínek budou realizována a jaké možnosti jednotlivá partnerství nabízejí. A to dle názoru zadavatele poskytuje relevantní údaje ke zhodnocení ekonomické výhodnosti nabízených partnerství.  Pokyny u jednotlivých polí obsahují přímo návodné instrukce a povinné parametry, které mají přímý vztah k předmětu plnění veřejné zakázky.