Dotaz č. 36 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Co je dle zadavatele kooperativní model spolupráce a duální systém spolupráce. Dovolte mi požádat zadavatele o přesný popis kooperativního modelu spolupráce a duálního systému spolupráce, pro potřeby této veřejné soutěže? 

Dotaz č. 36 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Prvky duálního systému jsou pro účely této veřejné zakázky definovány jako souhrn interních norem a opatření na straně školy či firmy, v rámci kterých participují zaměstnanci zapojených firem - v rolích instruktor (v modulu odborná praxe či odborný výcvik), v roli vedoucí nebo oponent maturitní práce (v modulu profilová maturitní zkouška), jako lektor (v modulu odborník z praxe či volnočasové aktivity), jako mentor (v modulu stáže učitele ve firmě) - označovaní v této veřejné zakázce jako odborníci z praxe, na zajišťování výstupů výuky podle školních vzdělávacích programů zapojených škol a na celoživotním učení zapojených pedagogických pracovníků a odborníků z praxe. Pracovní zařazení odborníků z praxe zapojených do aktivit konkrétní pilotáže musí odpovídat charakteristice příslušného oboru.

Vzájemná spolupráce - kooperace mezi výše popsanými subjekty tvoří základ kooperativního modelu, jehož další prvky jsou tvořeny tvoří legislativními a finančními aspekty. To vše na úrovni jednotkové (škola a firma) a dále na úrovni systémové. Pro ucelení kooperativního  modelu ve všech jeho prvcích na obou úrovních budou sloužit zkušenosti a výstupy z pilotáže a dalších aktivit projektu v jeho závěru.

V rámci zakázky bude kooperativní model naplňován realizací jednotlivých modulů spolupráce, které jsou popsány šablonami v rámci zadávací dokumentace.