Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9

Může se dodavatel v závěrečné zprávě nezavázat, resp. neuvést žádné osvědčené principy partnerství, které se zavazuje zajišťovat po dobu 5 let od ukončení předmětu smlouvy (čl. VII. odst. 13 smlouvy)? 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9Odpověď:

Obecný rámec spolupráce v době udržitelnosti je stanoven v ustanovení článku VII. 15 vzorové smlouvy. Zadavatel se domnívá, že rámec daný rámcovými vzdělávacími programy a současnou legislativou dává velký prostor na realizaci i minimálních principů partnerství škol a sociálních partnerů - od účastí odborníků z praxe při závěrečných zkouškách, realizace exkurzí či stáží menšího rozsahu a podobně. Pokud by pilotáž ukázala, že v rámci konkrétního partnerství není možné identifikovat žádné osvědčené principy partnerství, je možné, že k závazku vzájemné spolupráce v době udržitelnosti nedojde. Minimálním prvkem osvědčených principů partnerství bude pak každoroční reflexe podoby školního vzdělávacího programu zapojených škol ve spolupráci se zapojenými firmami popsána do konkrétní zprávy předané objednateli.