Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Rád bych se zeptal před samotnou registrací a práci na tomto projektu ohledně rozložení finančních prostředků. Zda- li se jedná o vybavení pracovišť nebo se jedná pouze o finanční prostředky na mzdy pracovníků školy či zainteresované firmy atd. Pokud je to někde uvedeno tak prosím o konkretní odkaz. 

Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 43 732 600,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka je rozdělena na 25 částí. Zadavatel upozorňuje, že na každou část veřejné zakázky disponuje pouze omezenými finančními prostředky (viz část 4. zadávací dokumentace, str. 14). Konkrétní podmínky týkající se čerpání finančních prostředků jsou uvedeny v části III. vzorové smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace a v příloze č. 9 zadávací dokumentace - Plánované výdaje partnerství.

Plněním předmětu veřejné zakázky je zajištění aktivit pro žáky či učitele (odborný výcvik, odborná praxe, stáže učitelů, volnočasové aktivity, realizace profilové maturitní zkoušky, spolupráce odborníků z praxe na školních aktivitách). Celé plnění veřejné zakázky je službou, kterou objednateli uchazeč dodá, splní kvóty, které určuje zadávací dokumentace a které případně uchazeč rozšíří ve své nabídce. Samotné rozložení financí vůči zajištění plnění předmětu veřejné zakázky je na „dodavateli“ s tím, že v rámci samotného „ověření modelu spolupráce“ může docházet k nákladům jako je cestovné žáků, odměny instruktorům, stipendia, nákup materiálu a další. Omezení na výdaje v rámci plnění předmětu plnění veřejné zakázky jsou vyjmenována ve vzorové smlouvě, která je součástí dokumentů k veřejné zakázce.