Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Prosím o informaci zda a případně kde jsou vymezeny položky, které jsou uznatelné pro stanovení nabídkové ceny veřejné zakázky "Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem", a které náklady realizace projektu naopak uznat nelze, např. investice, stavební úpravy, mzdy, OON, cestovné apod. 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:


Odpověď:

V příloze č.11 průvodního listu nabídky jsou uvedeny položky, z nichž je možné složit rozpočet pro nabídku. Dále je ve vzorové smlouvě  (v části III. Cena a platební podmínky), která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, stanoveno, že: “Finanční prostředky mohou být použity pouze na neinvestiční výdaje. Finanční prostředky nelze použít na:

a)  úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami,

b)  leasing, splátky půjček, na odpisy majetku,

c)  mzdy v případě, že se vykonávaná práce nevztahuje k řešení pilotáže.”