Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Je si objednatel vědom, že požadované plnění je realizováno v rámci režimu veřejných zakázek a tedy smluvního vztahu na základě obchodního zákoníku a ne v režimu dotace a tedy v režimu „Rozhodnutí o přidělení dotace“? Na základě jakého mechanismu zamýšlí objednatel tyto skutečnosti kontrolovat? Pokud by došlo k porušení těchto požadavků, jaký vztah bude mít toto porušení ke smluvní ceně? 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.


Odpověď:

Přestože je plnění realizováno na základě obchodněprávního vztahu, musí si dodavatel uvědomit, že prostředky, které objednatel použije na finanční zajištění požadovaného plnění jsou čerpány z veřejných zdrojů (evropské fondy a státní rozpočet) a k jejich čerpání jsou stanovena určitá pravidla, která musí být respektována. Tato pravidla pak musí objednatel částečně přenášet i na dodavatele, aby nedošlo ke komplikacím v čerpání těchto finančních prostředků a tedy k prodlení na straně objednatele.

Objednatel současně nemůže proplatit dodavateli výdaje, které by byly následně považovány za neuznatelný výdaj. Tyto omezující podmínky by tedy vlastně měly eliminovat možné problémy s platbami a tedy hladké plnění předmětu smlouvy.

Kontrolní činnost ve vztahu k finančním prostředků za plnění předmětu smlouvy vykonává kromě objednatele i řada dalších subjektů (např. MŠMT, MF, finanční úřady, evropské instituce) a dodavatel je povinen těmto subjektům finanční kontrolu umožnit.

V případě nedodržení těchto podmínek je objednatel oprávněn odmítnout za takové plnění zaplatit požadovanou cenu.

Charakter požadované služby podle článku II návrhu smlouvy ani  nemá za cíl provádět v rámci pilotáže investice, ale ověřit, jak může fungovat spolupráce mezi školami a firmami, ve kterých jsou předpoklady pro realizaci praktického vyučování žáků, tzn. že jsou dostatečně připravené a  vybavené.