Dotaz č. 27 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Proč zadavatel pro zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem zvolil formu veřejné soutěže, která je pro zadavatele výraznou komplikací a výrazně to zvyšuje riziko námitek a správních řízení před orgánem dohledu? O tomto svědčí i otázky 3. a 4., na které zadavatel odpovídal 27.6.2013.  Z dotazu 4. Je zřejmé, že dojde ke vznesení podnětu o přezkoumání ÚHOS. Jak bude v tomto případě realizace pilotáže pokračovat? Je si vědom zadavatel hektické práce mnoha lidí v termínovém stresu do 8.8. 2013, která může přijít vniveč a spolupráce škol a firem může být zhoršena? Jak bude zadavatel postupovat, aby k tomuto nedošlo? 

Dotaz č. 27 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Zakázka je vyhlášena v souladu s projektovou benefitovou žádostí projektu IPN POSPOLU, v rámci kterého je příjemcem dotace MŠMT a partnerem projektu je právě NÚV, zadavatel této veřejné zakázky. Zakázka byla připravena v souladu se zákonnými normami a směrnicemi MŠMT, prošla při přípravě několika kontrolními mechanismy. Zadavatel provedl maximum úsilí, aby veřejná zakázka byla připravena transparentně s principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání se zdroji z příslušné výzvy projektu v OP VK. Ustavení určitého počtu funkčních partnerství při pilotáži je indikátorem projektu POSPOLU a tudíž po ukončení výběru partnerství v současně vypsaném výběrovém řízení bude zadavatel připraven veřejnou zakázku vyhlásit znovu, pokud se očekávaný počet partnerství nepodaří uzavřít při prvním vyhlášením s otevíráním obálek v srpnu 2013.