Dotaz č. 35 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Předmětem smlouvy je dvoustranný právní vztah ve vazbě na projekt „Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (POSPOLU), registrační číslo CZ.1.07/4.1.00/33.0015. Celkové informace o tomto projektu v zadávacích podmínkách zcela chybí (celkové výdaje-jejich rozdělení, aktivity, monitorovací indikátory – co se dosáhlo za profinancované peníze, rozhodnutí o poskytnutí dotace). Doplnění těchto informací vyplývá jak ze zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tak přímo z §44 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto mi dovolte, Vás požádat o kompletní informace o výše uvedeném projektu a jejich zveřejnění. 

Dotaz č. 35 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Veškeré informace k projektu POSPOLU jsou k dispozici na www.nuv.cz/pospolu. Zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele informace relevantní ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce. Ostatní informace týkající se projektu POSPOLU může každý zájemce získat procedurou dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zadavatel není povinen celou sumu informací zveřejňovat na profilu zadavatele u konkrétní veřejné zakázky. Mohlo by to být považováno za matoucí a kontraproduktivní ve vztahu k ostatním zájemcům/uchazečům.