Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Výzva u mne vzbuzuje dojem, že nejsou vytvořeny rovnocenné podmínky pro všechny vybrané obory a to i s ohledem na vyhlášené podmínky a časovou realizací předkládání nabídek a nelze vyloučit, že mohlo dojít ke vznesení podnětu pro přezkoumání ÚHOS. Nabyl jsem dojmu, že je vhodné takový podnět předložit.  Zadavatel odpovídá na tuto námitku jako na dotaz níže uvedený: Jakým způsobem je zakázka připravena tak, aby byly dodrženy rovnocenné podmínky pro všechny vybrané obory a to i s ohledem na vyhlášené podmínky a časovou realizaci předkládání nabídek?   

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.


Odpověď:

V každé části veřejné zakázky je otevřena možnost zapojení žáků do plnění veřejné zakázky ze všech podpořených oborů (str. 9 zadávací dokumentace). Omezením je jen region pro plnění hlavního modulu (pokrytí území ČR je rovnoměrné a každý podpořený obor najde minimálně jednu část veřejné zakázky, kde se může do soutěže přihlásit) a minimální počet hodin odborného výcviku nebo odborné praxe pro určenou skupinu oborů (u odborného výcviku minimum 5000 hodin, u odborné praxe minimum 3500 hodin). Kritéria hodnocení veřejné zakázky naopak počítají s tím, že nabídky více škol nebo více firem v rámci jedné společně podané nabídky budou při hodnocení zvýhodněny a bude tak možné překonat hendikep případně malého počtu žáků konkrétního oboru na jedné škole. Lhůty pro podání nabídek jsou stanoveny v tomto otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona.