Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Musíme jako školské zařízení, které podá svou nabídku, dodat živnostenské oprávnění dle kvalifikačních předpokladů dle § 54 uvedených na straně 17 zadávací dokumentace (bod 2. oprávnění k podnikání)? 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.


Odpověď:

Každý uchazeč o veřejnou zakázku je povinen splnit kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Kvalifikaci v chybějícím rozsahu může ve stanovených případech uchazeč prokazovat také prostřednictvím subdodavatele, podává-li nabídku škola, je subdodavatelem zakázky spolupracující firma nebo firmy.

Požadavek na předložení dokladu o oprávnění k podnikání v tomto případě míří na činnosti, které uchazeč musí poskytovat v rámci plnění předmětu veřejné zakázky - tedy zejména odborný výcvik či odborná praxe žáků na pracovišti zapojených firem.

Posuzování kvalifikace podrobně upravuje zákon č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména v Hlavě V - Kvalifikace.

V případě profesních kvalifikačních předpokladů (bod 5.2 zadávací dokumentace) na straně škol nebo školy zapojených do partnerství se předkládají kopie platných dokladů o zařazení do sítě škol a výpis z rejstříku škol s výčtem oborů středního vzdělávání vyučovaných na dané škole. V případě profesních kvalifikačních předpokladů na straně zapojených firem se předkládají příslušná živnostenská oprávnění na oblasti, se kterými souvisí plnění veřejné zakázky u vybraných oborů středního vzdělávání dle nabídky uchazeče, případně další dokumenty dle zvážení uchazeče.

Každý uchazeč musí doložit doklady dle § 51  odst. 4. Mimo dokladu o oprávnění k podnikání musí uchazeč i subdodavatel předložit doklad dle § 54 písm a); Subdodavatel  musí prokázat splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j).

Uchazeč musí předložit uzavřenou smlouvu se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění veřejné zakázky