Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Ze zadávací dokumentace, str. 24 v článku 12. Ostatní podmínky, odst. 1 plyne, že uchazeč zároveň předloží kopii Smlouvy o budoucí spolupráci se subdodavatelem, případně všemi známými subdodavateli. Z dodatečných informací – 2 z odpovědi na dotaz č. 5 plyne, že uchazeč musí předložit uzavřenou smlouvu se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění zakázky. Proč není k dispozici vzor této Smlouvy? Bude vzor Smlouvy se subdodavatelem poskytnut? 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Vzor smlouvy se subdodavatelem zadavatel neposkytuje. Obsah a rozsah spolupráce subjektů a subdodavatelského závazku si určují smluvní strany vzájemnou dohodou. Obsah takové smlouvy nelze převést do obecného smluvního vzoru.