Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Předmět plnění Ve vzoru smlouvy je v kapitole II. odstavec 5. Uvedeno §  zpracování zpráv o stavu realizace partnerství v zadaném rozsahu ve stanovených termínech; §  propagace Projektu a prezentace výsledků práce partnerství po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy  v rozsahu a dle podmínek této smlouvy; §  poskytování dalších informací o všech realizovaných činnostech souvisejících s aktivitami v rámci partnerství; §  příprava podkladů pro metodické materiály; §  příprava případové studie zaměřené na spolupráci firem a škol vycházející ze zkušeností z realizovaného partnerství na základě struktury aplikovaného modelu spolupráce škol a firem minimálně jedné skupiny oborů; Jaký je rozsah zpráv o stavu partnerství a jaká je jejich četnost?   

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.:


Odpověď:

Náležitosti zpráv o stavu partnerství jsou uvedeny v části VII. odst. 11 a 13 vzorové smlouvy. V části VII. odst. 10 a 12 vzorové smlouvy jsou uvedeny termíny pro předložení zpráv. Rozsah zprávy bude souviset s typem zprávy (dílčí, závěrečná) a s charakterem partnerství (zejména s tím, kolik oborů bude do partnerství zařazeno). V metodice spolupráce, kterou dodavatel obdrží po podpisu smlouvy budou uvedeny potřebné informace.